inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συνεχίζει τις επενδύσεις η θεσσαλική φαρμακευτική βιομηχανία ορρών ΒιοσέρΙσχυρότερες επιδόσεις προσδοκά για τη χρήση 2018 η θεσσαλική φαρμακευτική βιομηχανία παραγωγής παρεντερικών διαλυμάτων και αποστειρωμένων συσκευών έγχυσης Βιοσέρ, καθώς το 2017 διατήρησε σε ανοδική πορεία τις πωλήσεις της.

Η φαρμακευτική εταιρεία ιδρύθηκε στα Τρίκαλα τον Ιανουάριο του 1980 από ομάδα νέων επιστημόνων και επαγγελματιών, με προδιαγραφές δημιουργίας πρότυπης ελληνικής βιομηχανίας φαρμάκων. Εθεσε σε λειτουργία τη βιομηχανική μονάδα της, που περιλαμβάνει πλέον κτιριακές εγκαταστάσεις 14.500 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 36.000 τ.μ., το 1984. Πρωτοπόρησε στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας παρασκευής ορρών στην Ελλάδα και στην παραγωγή αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης, κυρίως συσκευών έγχυσης ορρών και μεταγγίσεως αίματος. Επίσης, πρώτη παρήγαγε στην Ελλάδα διαλύματα περιτοναϊκής κάθαρσης. Κατέχει υψηλό μερίδιο στην εσωτερική αγορά των παρεντερικών διαλυμάτων και συσκευών έγχυσης, ενώ συγχρόνως αναπτύσσει με επιτυχία εξαγωγική δραστηριότητα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες.

Οφείλει το 50% και πλέον των εσόδων της σε πωλήσεις των προϊόντων της στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα με τα δικά της προϊόντα, εισάγει και διαθέτει αναισθητικά φάρμακα, καθετήρες και άλλα συναφή προϊόντα νοσοκομειακής χρήσης της γερμανικής εταιρείας B. Broun Melsungen και της αμερικανικής Ecolab.

Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στους Ταξιάρχες Φαρκαδόνας του νομού Τρικάλων, στο ύψος του 9ου χλμ. της οδού Τρικάλων-Καρδίτσας. Διατηρεί υποκαταστήματα στο Νέο Ηράκλειο και τις Αχαρνές Αττικής, καθώς και στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του 16ου χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Εκτιμά ότι το 2017 διατήρησε ηγετική θέση στον τομέα των φαρμακευτικών ενδοφλέβιων διαλυμάτων-ορρών στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την 37η οικονομική χρήση της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 30,31 εκατ. ευρώ (+2,5% ή +0,73 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 13,66 εκατ. ευρώ (+0,6% ή +0,08 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,03 εκατ. ευρώ (-19,2% ή -0,96 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,73 εκατ. ευρώ (-27,2% ή -1,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,87 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,35 εκατ. ευρώ το 2016 (+38,2% +0,52 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη 1,49 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,76 εκατ. ευρώ το 2016 (+95,3% ή +0,73 εκατ. ευρώ).

Το 74,6% των εσόδων της (22,61 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 25,4% (7,70 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 73,4% των εσόδων της (22,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 26,6% (8,07 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 4% (+0,85 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 1,5% (-0,12 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 45,1% από 45,9% το 2016).

Η ενίσχυση της τελικής κερδοφορίας της φαρμακοβιομηχανίας οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών της και στην καταγραφή χρηματοοικονομικών εσόδων 1,31 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2016), κυρίως λόγω αναστροφής υποτίμησης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σε συνδυασμό με σημαντική μείωση του κόστους της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της και μείωση του φορολογικού βάρους επί των κερδών της.

Τα λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές, που περιλαμβάνουν clawback και rebate, αυξήθηκαν σε 5,38 εκατ. ευρώ έναντι 4,61 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκαν σε 0,83 εκατ. ευρώ έναντι 0,41 εκατ. ευρώ το 2016. Συγχρόνως, τα λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη αυξήθηκαν σε 1,02 εκατ. ευρώ έναντι 0,595 εκατ. ευρώ το 2016. Η επιχείρηση διέγραψε απαίτηση από το ΤΣΑΥ ποσού 0,83 εκατ. ευρώ. κατόπιν απορριπτικών σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα τελικά αποτελέσματα της βιομηχανίας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,30 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,17 εκατ. ευρώ (2,94 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,1% και 11,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,2% και τα καθαρά κέρδη το 4,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 7,4%, αντί 9,4% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2,6% (+1,39 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,17 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,60 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 13,79 εκατ. ευρώ (12,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 25,2% (23,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 54,69 εκατ. ευρώ (53,30 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η εταιρεία παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (23,27 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,66 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (31,93 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, ο τραπεζικός δανεισμός της είχε μειωθεί κατά 11,3% (-3,86 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 30,43 εκατ. ευρώ και κατά 73,2% βραχυπρόθεσμος. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 1,84 εκατ. ευρώ (1,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 15,20 εκατ. ευρώ για δάνεια αρχικού ποσού 19 εκατ. ευρώ, εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, για τη διασφάλιση δανείων είχαν ενεχυριαστεί απαιτήσεις 4,81 εκατ. ευρώ από νοσοκομεία. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της είχαν αυξηθεί κατά 0,5% (+0,21 εκατ. ευρώ) και ανέρχονταν σε 40,90 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 17,83 εκατ. ευρώ, έναντι 17,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία, καθώς και οι προκαταβολές και τα πάγια στοιχεία υπό κατασκευή, το 2017 απορρόφησαν 1,67 εκατ. ευρώ, έναντι 1,16 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,80 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων. Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία συμπεριελάμβανε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 5 εκατ. ευρώ, κατόπιν αναστροφής απομείωσής τους ποσού 1,13 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Ι. Κουφόπουλο, αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέργ. Κ. Ζουρνατζή και οικονομικό διευθυντή τον Δημ. Β. Τσίρα εκ μέρους των μετόχων και ιδρυτών της. Το 2017 απασχόλησε 309 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 6,47 εκατ. ευρώ, έναντι 6,61 εκατ. ευρώ το 2016. Ειδικότερα στη διοίκησή της διέθεσε αμοιβές 0,20 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 0,16 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 το 2017 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,31 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 από τα κέρδη της χρήσης 2017 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,28 εκατ. ευρώ.

Για το 2018 η επιχείρηση αναμένει ότι θα αυξήσει τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις της, λόγω κυκλοφορίας νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Δηλώνει ότι κύριοι άξονες της στρατηγικής της είναι η αξιοποίηση της παραγωγικής της δυναμικότητας για τη διεύρυνση του όγκου των εξαγωγών της, η συμπίεση του κόστους παραγωγής μέσω των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει και άλλων που σχεδιάζει, καθώς και η βελτίωση της ρευστότητάς της. Αναμένει ότι θα καταγράψει αύξηση των πωλήσεών της την τριετία 2017-2019, λόγω και συνεργασιών της με οίκους του εξωτερικού, με σκοπό την εντονότερη προώθηση των προϊόντων της σε προηγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ

www.inr.gr, 17 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS