inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέα μονάδα ιθυοτροφών, με επένδυση άνω των 5 εκατ. ευρώ, κατασκευάζει η ΖωονομήΝέα μονάδα ιχθυοτροφών, με επιχορηγούμενη επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, κατασκευάζει η πελοποννησιακή βιομηχανία ιχθυοτροφών Ζωονομή.

Η βιομηχανία συστάθηκε ως Α.Ε. στην Κόρινθο τον Ιούλιο του 1997. Εχει την έδρα και τις εγακαταστάσεις της στο Περιγιάλι Κρητικών Αρχαίας Κορίνθου του νομού Κορινθίας, επί οικοπέδου 14 στρεμμάτων. Το 2017 δημιούργησε υποκατάστημα στις Κοκκινιές Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας για την υλοποίηση της επένδυσης. Οφείλει μικρό μέρος (1,5% περίπου) των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί σε ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Το επενδυτικό σχέδιο που άρχισε να υλοποιεί το 2017 αφορά την ίδρυση μονάδας παραγωγής ισορροπιστών, προμιγμάτων και φαρμακούχων ιχθυοτροφών για μικρά ιχθύδια. Με την επένδυση αυτή, που έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Γεωργίας και επιχορηγείται, η εταιρεία φιλοδοξεί να επεκταθεί σε νέες γι' αυτήν αγορές και να προσθέσει στη γκάμα των προϊόντων της νέα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Η ισχυροποίηση του ανταγωνισμού στον τομέα έπληξε ελαφρώς τις πωλήσεις της, αλλά δεν την εμπόδισε να καταγράψει αυξημένη κερδοφορία το 2017.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 26,99 εκατ. ευρώ (-2,9% ή -0,82 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 4,03 εκατ. ευρώ (+8,4% ή +0,31 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,78 εκατ. ευρώ (+11,9% ή +0,19 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,70 εκατ. ευρώ (+12,4% ή +0,19 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,65 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,36 εκατ. ευρώ το 2016 (+81,6% +0,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη 0,305 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,23 εκατ. ευρώ το 2016 (+35% ή +0,08 εκατ. ευρώ), καθώς αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών της.

Το 98,9% των εσόδων της (26,70 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 1,1% (0,29 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενδυνάμωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 14,9% από 13,4% το 2016).

Η ενίσχυση της τελικής κερδοφορίας της βιομηχανίας ιχθυοτροφών οφείλεται κυρίως στο γεγονός αυτό.

Τα τελικά αποτελέσματα της βιομηχανίας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,08 εκατ. ευρώ (επίσης 0,08 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,06 εκατ. ευρώ (1,16 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,5% και 4,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,4% και τα καθαρά κέρδη το 1,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,9%, αντί 5,8% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 8,9% (+2,45 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,73 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 7,01 εκατ. ευρώ (6,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 23,3% (24,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 30,05 εκατ. ευρώ (27,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η εταιρεία παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,55 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,51 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (32,04 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, ο τραπεζικός δανεισμός της είχε αυξηθεί κατά 9,6% (+1,10 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 12,61 εκατ. ευρώ και στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 2,19 εκατ. ευρώ (1,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 2 εκατ. ευρώ για δάνεια. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της είχαν αυξηθεί κατά 10,3% (+2,15 εκατ. ευρώ) και ανέρχονταν σε 23,04 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 1,51 εκατ. ευρώ, έναντι 1,32 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, πλέον προκαταβολών κλαι παγίων υπό κατασκευή 0,79 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν τη νέα επένδυση. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 0,79 εκατ. ευρώ. Είχε συμμετοχικούς τίτλους 0,74 εκατ. ευρώ σε άλλες επιχειρήσεις, για τους οποίους όφειλε, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, να έχει διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης 0,67 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ειρήνη Κ. Δημάκη και γενικό διευθυντή τον Αθαν. Πραχάλη. Το 2016 είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 54 εργαζόμενους και είχε διαθέσει για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές 1,64 εκατ. ευρώ. Στη διοίκησή της διέθεσε αμοιβές 0,29 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2017. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 υπολογίζονται σε 32.905 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων υπολογίζεται ότι ήταν ίσα προς 12.035 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΖΩΟΝΟΜΗ

www.inr.gr, 17 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS