inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με πωλήσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ «έκλεισε» τη χρήση 2017 η κονσερβοποιία φρούτων ΑΛ.Μ.ΜΕ.Με μειωμένες πωλήσεις, λόγω της χαμηλότερης συγκομιδής ροδάκινων στη Μακεδονία το 2016, «έκλεισε» τη χρήση 2017 η βεβαρημένη με υψηλά χρέη συνεταιριστική κονσερβοποιία φρούτων ΑΛ.Μ.ΜΕ.

Η βιομηχανία συστάθηκε ως Α.Ε. στην Κουλούρα Βέροιας του νομού Ημαθίας τον Οκτώβριο του 2012, προερχόμενη από μετατροπή κοινοπρακτικής συνεταιριστικής οργάνωσης που είχε δημιουργήσει τις παραγωγικές μονάδες της το 1996. Εχει τη νομική μορφή της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης, καθώς αποτελεί συνένωση δραστηριοτήτων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων Νέος Αλιάκμων, Μέσης και Μελίκης Ημαθίας. Εχει την έδρα και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στην Κουλούρα Βέροιας, επί οικοπέδου 317.800 τ.μ. Οι χώροι παραγωγής της καταλαμβάνουν 10 στρέμματα και των αποθηκών της 25 στρέμματα. Διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους 4.500 κ.μ. και φάρμα 60 στρεμμάτων με βιολογικές καλλιέργειες ροδάκινων.

Παράγει κομπόστες ροδάκινων και άλλων φρούτων, φρουτοσαλάτες, κοκτέιλ φρούτων, καθώς και πουρέ ροδάκινου και μήλου, σε κυτία και πλαστικά κουπάκια. Επίσης, ροδάκινα σε κύβους και φέτες. Επεξεργάζεται ροδάκινα, αχλάδια, κεράσια, δαμάσκηνα, σταφύλια, βατόμουρα, φράουλες, αλλά και παπάγια και ανανά. Η παραγωγική της δυναμικότητα σε επεξεργασία ροδάκινων ανέρχεται σε 34.000 τόνους ετησίως. Οφείλει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί σε περίπου 50 συνολικά ευρωπαϊκές και άλλες, τρίτες χώρες. Συνεργάζεται και έχει τοποθετήσει προϊόντα της σε λιανεμπορικές αλυσίδες στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ, σε σκανδιναβικές χώρες και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την έκτη οικονομική χρήση από τη σύστασή της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 25,165 εκατ. ευρώ (-8,8% ή -2,44 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 2,57 εκατ. ευρώ (-14,8% ή -0,45 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) 3,45 εκατ. ευρώ (-8,8% ή -0,335 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,94 εκατ. ευρώ (-16,2% ή -0,38 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 9.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3.000 ευρώ το 2016.

- Ζημιές 2.000 ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι αντίστοιχων κερδών 3.000 ευρώ το 2016.

Η πτώση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 10,2% από 10,9% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματα της βιομηχανίας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και απομειώσεις 3,45 εκατ. ευρώ (3,79 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,93 εκατ. ευρώ (2,32 εκατ. ευρώ το 2016), λόγω υψηλού δανειακού βάρους.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων/απομειώσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 6,7%, αντί 7,7% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,9% (+2,87 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων/απομειώσεων ήταν ύψους 3,46 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 4,40 εκατ. ευρώ (4,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 8,5% (8,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 51,72 εκατ. ευρώ (48,85 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Είχε προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,34 εκατ. ευρώ με τη μορφή κατάθεσης ιδιοκτητών.

Η εταιρεία παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (32,81 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,88 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (27,93 εκατ. ευρώ). Ο τραπεζικός δανεισμός της είχε μειωθεί κατά 1,9% (-0,63 εκατ. ευρώ), ωστόσο ήταν ύψους 33,58 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 49,6% βραχυπρόθεσμος. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 1,37 εκατ. ευρώ (2,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο υποθήκες υπέρ της πρώην ΑΤΕ και της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 56,80 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Επίσης, για τον ίδιο λόγο είχε ενεχυριαστεί το σύνολο των αποθεμάτων της σε πιστωτές της. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της είχαν αυξηθεί κατά 5,7% (+2,54 εκατ. ευρώ) και ανέρχονταν σε 47,32 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 18,63 εκατ. ευρώ, έναντι 19,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 0,60 εκατ. ευρώ, έναντι 0,62 εκατ. ευρώ το 2016. Είχε συμμετοχικούς τίτλους 0,08 εκατ. ευρώ σε άλλες επιχειρήσεις. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 2,26 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ν. Γαλάνη, γενικό διευθυντή τον Π. Αλαγκιοζίδη, πρώτο αντιπρόεδρο τον Ιορδ. Ε. Κυρατλίδη και δεύτερο αντιπρόεδρο τον Απ. Δ. Λουκανόπουλο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΛ.Μ.ΜΕ. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 17 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS