inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ «έκλεισε» τη χρήση 2017 η βιομηχανία θυρών ανελκυστήρων KleferΘεαματική αύξηση των πωλήσεων, αλλά και των κερδών της, λόγω ακόμη μεγαλύτερη εξαγωγικής επέκτασης, κατέγραψε το 2017 η μακεδονική βιομηχανία εξαρτημάτων ανελκυστήρων Klefer.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της το 2017 ήταν ύψους 4,94 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,42 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία συστάθηκε με τη νομική μορφή τής Α.Ε. στο Κιλκίς τον Σεπτέμβριο του 1999 με μετόχους κατά 50% την ελληνική βιομηχανική εταιρεία ανελκυστήρων Κλέμαν και κατά 50% την ισπανική Tecnolama - Fermator, η οποία παρείχε το know how. Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου του νομού Κιλκίς, επί οικοπέδου επιφάνειας 19.560 τ.μ. με κτιριακές μονάδες 11.730 τ.μ. Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί σε δεκάδες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της κατέχει η επίσης εγκατεστημένη στο Κιλκίς εταιρεία Κλέμαν.

Η επιχείρηση παράγει αυτόματες πόρτες θαλάμου και ορόφου, ημιαυτόματες πόρτες ορόφου και αναδιπλούμενες πόρτες θαλάμου για οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς και άλλους ανελκυστήρες, με ευρεία ποικιλία υλικών και χρωμάτων και ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 40.000, 8.000 και 6.000, αντιστοίχως. Υπολογίζεται ότι κατέχει το 27,4% της εγχώριας παραγωγής πορτών ανελκυστήρων, το 6% της ευρωπαϊκής και το 0,1% της παγκόσμιας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017 κατέγραψε:

- Πωλήσεις 19,43 εκατ. ευρώ (+19,1% ή +3,11 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 4,02 εκατ. ευρώ (+12,6% ή +0,45 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,985 εκατ. ευρώ (+48,8% ή +0,98 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,68 εκατ. ευρώ (+57,8% ή +0,98 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,67 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,69 εκατ. ευρώ το 2016 (+58% +0,98 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη 1,895 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,22 εκατ. ευρώ το 2016 (+54,9% ή +0,67 εκατ. ευρώ).

Το 91,6% των εσόδων της (17,80 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 8,4% (1,63 εκατ. ευρώ) από εμπορικές, διάθεση πρώτων υλών και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα της αυξήθηκαν κατά 19% (+2,84 εκατ. ευρώ). Το 87,8% των εσόδων της (11,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη. Οι πωλήσεις της, όσον αφορά ορισμένες βασικές αγορές της, μειώθηκαν κατά 18% στην Τουρκία, αλλά αυξήθηκαν κατά 39% στη Σουηδία, 82% στην Τσεχία και 97% στη Δανία.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 20,7% από 21,8% το 2016).

Η ενίσχυση της κερδοφορίας ευνοήθηκε από μείωση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων και αντιστροφή του ισοζυγίου έκτακτων εσόδων-εξόδων από αρνητικό το 2016 (-0,135 εκατ. ευρώ) σε θετικό το 2017 (+0,27 εκατ. ευρώ).

Για έρευνα και ανάπτυξη διέθεσε 0,18 εκατ. ευρώ (0,185 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματα της βιομηχανίας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,30 εκατ. ευρώ (0,305 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 18,7% και 13,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13,8% και τα καθαρά κέρδη το 9,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 16,7%, αντί 10,8% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 3,3% (-0,605 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,975 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,88 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί λόγω διανομής υψηλών μερισμάτων σε 13,21 εκατ. ευρώ (15,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αποτελούσαν το 73,8% (83% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 17,89 εκατ. ευρώ (18,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η εταιρεία παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,61 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,71 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (3,90 εκατ. ευρώ). Είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 1,65 εκατ. ευρώ (1,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της είχαν αυξηθεί κατά 48,6% (+1,93 εκατ. ευρώ) και ανέρχονταν σε 4,68 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 3,25 εκατ. ευρώ, έναντι 3,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 0,315 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,34 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ν. Κ. Κουκούντζο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Ν. Κουκούντζο και αντιπρόεδρο τον R. G. Gomis, που εκπροσωπούν τους δύο μετόχους της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 179 εργαζόμενους, έναντι 164 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,94 εκατ. ευρώ, έναντι 3,42 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Το 2017 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 1 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 και προμερίσματα 3 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, έναντι μερίσματος 0,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 16.675 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων είναι ίσα προς 14.940 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, βασικός στόχος της για την οικονομική χρήση 2018 είναι η εξαγωγική διείσδυση σε ακόμη περισσότερες αγορές και η διεύρυνση του μεριδίου της σε υφιστάμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, επιδιώκει τη συγκράτηση των εξόδων της, των δαπανών μισθοδοσίας και προμήθειας πρώτων υλών, μέσω αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: KLEFER ΘΥΡΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

www.inr.gr, 18 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS