inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 6,5 εκατ. ευρώ και χρέη 68,4 εκατ. ευρώ γνωστοποίησαν για το 2017 τα ναυπηγεία ΣύρουΠιο σύνθετο απ' ό,τι άφηναν να εννοηθεί οι αρμόδιοι παράγοντες των ενδιαφερομένων μερών φαίνεται ότι είναι το θέμα της μεταβίβασης των ναυπηγείων Σύρου του ομίλου Νεώριον σε νέους ιδιοκτήτες, έστω με ιδιότυπο τρόπο και διαγραφή οφειλών τους μεγάλου ύψους.

Η μερική επαναλειτουργία του ναυπηγείου είχε γίνει δυνατή προ μηνών, όπως είναι γνωστό, βάσει συμφωνίας των μετόχων της εταιρείας του ομίλου Νεώριον με εκπροσώπους της αμερικανοελληνικής κοινοπραξίας ONEX Technologies, η οποία φαίνεται να έχει την έντονη υποστήριξη της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα για γεωστρατηγικούς λόγους και αναμένεται να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της μονάδας. Η σχετική συμφωνία προέβλεπε τη διαχείριση του ναυπηγείου από την ONEX Technologies και τον επενδυτή της Π. Ξενοκώστα μέχρι να ευδοκιμήσουν δικαστικές ενέργειες για την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 106 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η επιχείρηση δηλώνει ότι έχει προχωρήσει τις διαδικασίες του άρθρου 106β του πτωχευτικού κώδικα του ν. 3588/2007. Ωστόσο ζητείται συναίνεση του ΕΦΚΑ για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε 280 δόσεις. Οι εργαζόμενοι είχαν κληθεί να συναινέσουν, εξάλλου, σε «κούρεμα» των απαιτήσεών τους, που αφορούν τη μη καταβολή δεδουλευμένων.

Η ιδιοκτήτρια του ναυπηγείου εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου γνωστοποίησε τον ισολογισμό της για τη χρήση 2017, για τον οποίο όμως ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής εκφράζει αδυναμία διατύπωσης γνώμης. Υπάρχουν μεγάλου ύψους ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τις τράπεζες Alpha και Πειραιώς, το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, το προσωπικό της και προμηθευτές της. Ο ισολογισμός αναφέρει σύνολο οφειλών ύψους 68,39 εκατ. ευρώ, προφανώς χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Μέρος των οφειλών αφορά, πέραν των άλλων, υποθέσεις μη απόδοσης φόρων.

Η επιχείρηση ελέγχεται κατά 100% από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετοχική εταιρεία Νεώριον Συμμετοχών. Συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2002, αποκτώντας τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο της εταιρείας Νεώριον, η οποία μετατράπηκε σε συμμετοχική. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Ναυπηγεία Σύρου». Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου λειτούργησε για πρώτη φορά ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα το 1861. Ασχολείται με τις επισκευές εμπορικών και πολεμικών πλοίων, τις κατασκευές νέων πλοίων και βιομηχανικές κατασκευές. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα έσοδα της εταιρείας το 2017 περιορίστηκαν, λόγω της υπολειτουργίας της, σε 3,88 εκατ. ευρώ, από 7,46 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 48% ή 3,58 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση κατέγραψε μεικτές ζημιές 1,05 εκατ. ευρώ, ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,97 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,53 εκατ. ευρώ. Παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 7,04 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων ζημιών 8,28 εκατ. ευρώ το 2016. Μετά τον συνυπολογισμό πιστωτικού φόρου εισοδήματος οι τελικές ζημιές της περιορίστηκαν σε 6,53 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 8,28 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,56 εκατ. ευρώ (1,54 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,52 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η εταιρεία ήδη από τη χρήση 2016 δεν είχε συμπεριλάβει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οφειλές ύψους 7,82 εκατ. ευρώ από τόκους υπερημερίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβάνονταν οφειλές προς μετόχους ή και στελέχη της ύψους 0,82 εκατ. ευρώ και άλλες σημαντικού ύψους στη συγγενική εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-36,64 εκατ. ευρώ), λόγω συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων ύψους. Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,44 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 56,38 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (58,82 εκατ. ευρώ).

Επί ακινήτων και πλωτών μέσων της είχαν επιβληθεί αναγκαστικές κατασχέσεις, λόγω οφειλών, υπέρ του ΕΦΚΑ και των φορολογικών αρχών. Επί των παγίων της υφίσταντο εμπράγματα βάρη ποσού 35,655 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανειακών και εμπορικών υποχρεώσεων. Τον Οκτώβριο του 2017 το Ελληνικό Δημόσιο είχε θέσει υποθήκη ποσού 6,59 εκατ. ευρώ επί παγίων της για φορολογικές, κυρίως, οφειλές.

Εις βάρος της επιχείρησης εκκρεμούσαν ενώπιον δικαστηρίων αγωγές για απαιτήσεις 1,26 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου έχει μέλη του διοικητικού συμβουλίου της στις θέσεις του προέδρου τον Κων. Γ. Κοκκάλα, του διευθύνοντος συμβούλου τον Ιω. Γ. Στεφάνου και του απλού μέλους του τον Νικ. Σ. Ταβουλάρη της οικογένειας των βασικών μετόχων του ομίλου ΝΕΩΡΙΟΝ Συμμετοχών. Το 2017 είχε στο δυναμικό της 234 εργαζόμενους, έναντι 293 το 2016.

Η αμερικανοελληνική κοινοπραξία ONEX Texhnologies, η οποία αναμένεται να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του ναυπηγείου της Σύρου, έχει κάνει σαφές, έως τώρα, ότι προτίθεται να αναλάβει οφειλές προς πιστωτές και προμηθευτές συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, καθώς και οφειλές 10 εκατ. ευρώ στο προσωπικό των ναυπηγείων. Δηλώνει ότι έχει σκοπό να κατασκευάζει passanger ferries μήκους μέχρι 120 μέτρων, σκάφη πολυτελείας, καθώς και σκάφη και πλωτά μέσα ειδικών αποστολών και ωκεάνιες και παράκτιες εξέδρες-πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων. Αφήνει να εννοηθεί ότι έχει διασφαλισμένες συμφωνίες με πελάτες της για έργα με ετήσια έσοδα άνω των 25 εκατ. δολ. ΗΠΑ το πρώτο έτος λειτουργίας και μεταξύ 30-35 εκατ. δολ. ΗΠΑ μετά το τρίτο έτος λειτουργίας του ναυπηγείου υπό τον έλεγχό της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ

www.inr.gr, 25 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS