inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 15,25 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε για το 2016 η Imerys Βιομηχανικά ΟρυκτάΕνισχυμένες πωλήσεις και υψηλότερη κερδοφορία, τουλάχιστον σε λειτουργικό επίπεδο, αναμένεται να γνωστοποιήσει για την οικονομική χρήση 2017 η υπό γαλλικό έλεγχο εταιρεία Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς, όπως ονομάζεται από τον Μάρτιο του 2016 η ιστορική εταιρεία ορυκτών και μεταλλευμάτων που ήταν γνωστή ως S&B Βιομηχανικά Ορυκτά.

Αφήνοντας πίσω της τις ζημιές που προκάλεσε τη διετία 2014-2015 η αναδιοργάνωσή της, μετά την εκποίηση του βωξιτικού τομέα της και την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, η επιχείρηση δημοσιοποίησε προσφάτως για το 2016 μειωμένες πωλήσεις, αλλά υψηλή κερδοφορία.

Από τα τέλη του 2014, ως γνωστόν, η ελληνική εταιρεία έχει περιέλθει στον έλεγχο του γαλλικού ομίλου Imerys, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους παγκοσμίως στον τομέα των ορυκτών, με περισσότερα από 120 ορυχεία και 250 εξορυκτικές - βιομηχανικές μονάδες διεθνώς. Είχε προηγηθεί, το 2013, η ίδρυση στο Λουξεμβούργο της εταιρείας S&B Minerals Finance, η οποία εξελίχθηκε σε μητρική του ελληνικού βιομηχανικού ομίλου και κατέληξε στη συνέχεια σε συμφωνία με τον γαλλικό όμιλο.


Ενώ το 2013 είχε εμφανίσει υψηλά κέρδη, που οφείλονταν σε έκτακτα έσοδα και λογιστικές διευθετήσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταβίβασης του ελέγχου της στην Imerys, το 2014 και το 2015 η ελληνική βιομηχανία εμφάνισε υψηλές ζημιές, κυρίως λόγω έκτακτων δαπανών αναδιάρθρωσης.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1934. Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και έχει τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της στη νήσο Μήλο του νομού Κυκλάδων. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία εξόρυξης και επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών, που έχουν πληθώρα εφαρμογών στη βιομηχανία, τις κατασκευές και τη γεωργία. Εξορύσσει και επεξεργάζεται, κατά κύριο λόγο, μπεντονίτη και περλίτη. Εξάγει το σύνολο σχεδόν των προϊόντων της σε δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία εξαγωγής μπεντονίτη παγκοσμίως. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Imerys Greece».

Σύμφωνα με τον 82ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 μειώθηκαν σε 98,95 εκατ. ευρώ, από 105,28 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας κάμψη 6% σε ποσοστό και 6,33 εκατ. ευρώ σε αξία, λόγω μειωμένων πωλήσεων μπεντονίτη και παύσης της δραστηριότητας του υποκαταστήματος βωξίτη, που διατηρούσε στην ιταλική Σαρδηνία. Το 63,1% των εσόδων της (62,40 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση μπεντονίτη, 35,6% (35,23 εκατ. ευρώ) από τις πωλήσεις περλίτη και το υπόλοιπο 1,3% (1,33 εκατ. ευρώ) από τις πωλήσεις άλλων ορυκτών και τις λοιπές δραστηριότητές της. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της προήλθε από τη διεθνή αγορά. Επίσης, το 73,9% των εσόδων της (73,10 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις ορυκτών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του γαλλικού ομίλου.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 37,77 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 39,465 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 4,3% (-1,70 εκατ. ευρώ), αλλά το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα, από το 37,5% στο 38,2%.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν θεαματική αύξηση της τάξεως του 307,8%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 31,99 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 32,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,5% (7,845 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, όταν τα αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη υποτίμησης παγίων και επενδυτικών ακινήτων 8,90 εκατ. ευρώ, καθώς και με ζημιές 3,54 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την εκποίηση συμμετοχών.

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν συνολικές αποσβέσεις 6,88 εκατ. ευρώ έναντι 7,33 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015, καθώς και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,85 εκατ. ευρώ, έναντι 16,26 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, όταν στις σχετικές δαπάνες συνυπολογίστηκε ρήτρα επιπλέον τόκων ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου και ποσό που αφορούσε το χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 22,77 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 15,25 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών προ φόρων 19,42 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 16,16 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναν χρόνο πριν.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 20%, έναντι 4,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 160,19 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 14,2%. Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24,5% και 16,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 23% και τα καθαρά κέρδη το 15,4%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 29,65 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ωστόσο, αναδιατυπώθηκαν ορισμένα μεγέθη της χρήσης 2015, λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 είχαν ανέλθει σε 103,14 εκατ. ευρώ (82,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 64,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (44,2% έναν χρόνο νωρίτερα). Είχε μεσολαβήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,30 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία είχε ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 12,01 εκατ. ευρώ (4,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της είχαν μειωθεί σημαντικά, λόγω πρόωρης μερικής αποπληρωμής ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού 30 εκατ. ευρώ προς την εκδότρια συγγενική εταιρεία S&B Minerals Participations2 SARL.

Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 6,28 εκατ. ευρώ έναντι 9,50 εκατ. ευρώ το 2015. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές συνολικής αξίας 37,46 εκατ. ευρώ σε θυγατρικές και συγγενικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 32,21 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας S&B Holding, που εδρεύει στη Γερμανία. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,93 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον άλλοτε πρόεδρο του ΣΕΒ Οδυσσ. Π. Κυριακόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών της και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθαν. Γ. Κεφάλα. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 327 εργαζόμενους, έναντι 355 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 18,88 εκατ. ευρώ, έναντι 27,98 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015, κυρίως λόγω μειωμένων αποζημιώσεων και αμοιβών στελεχών, αλλά και λόγω χαμηλότερων λοιπών αποδοχών. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών της διέθεσε το 2016 ποσό 1,80 εκατ. ευρώ, έναντι 5,63 εκατ. ευρώ το 2015. Τον Ιούλιο του 2017 αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους της πλεονάζοντος τμήματος του τακτικού αποθεματικού της ποσού 5,59 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχε διαθέσει στους μετόχους της μερίσματα συνολικού ύψους 58,8 εκατ. ευρώ από τα κέρδη και αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων, σε συνδυασμό με επιστροφή κεφαλαίου 54 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 97.840 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 69.620 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Επεκτείνεται εμπορικά στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας και υλοποιεί, από το 2017, επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 8,20 εκατ. ευρώ, που αφορά έργα αυτοματισμού της παραγωγής μπεντονίτη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 25 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS