inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 20% τις πωλήσεις της, το 2017, η βιομηχανία ταινιών συσκευασίας Ατλας ΤέιπςΣημαντικά υψηλότερες πωλήσεις, σε σύγκριση με το 2016, με τίμημα τη σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους της, που παρέμειναν όμως σε μάλλον υψηλά επίπεδα, κατέγραψε το 2017 η εταιρεία Ατλας Τέιπς, κορυφαία ελληνική βιομηχανία ταινιών συσκευασίας.

Η επιχείρηση το 2017 συνέχισε την επενδυτική της δραστηριότητα, κυρίως με νέο μακροπρόθεσμο δανεισμό, δαπανώντας για τον σκοπό αυτό 7,08 εκατ. ευρώ, έναντι 8,55 εκατ. ευρώ το 2016, αλλά και 4,38 εκατ. ευρώ το 2015 και 4 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, με σκοπό να διευρύνει την παραγωγική της δυναμικότητα και να διευρύνει το μερίδιό της στις αγορές του εξωτερικού. Περί το 85% του όγκου της παραγωγής της διοχετεύεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και σε τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Τουρκία και χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η Ατλας Τέιπς ή Atlas Tapes, όπως είναι περισσότερο γνωστή, ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή το 1998 και εδρεύει στην Αταλάντη του νομού Φθιώτιδας, όπου οι στεγασμένοι χώροι των εγκαταστάσεών της καλύπτουν άνω των 40.000 τ.μ. Εχει στην κατοχή της γήπεδα έκτασης 82.000 τ.μ. Οι ιδιοκτήτες της έχουν μακρά πείρα στην αγορά ταινιών συσκευασίας, λειτουργώντας στο παρελθόν την ομοειδή εταιρεία παραγωγής χαρτοταινιών και άλλων ταινιών Anker, οι δραστηριότητες της οποίας χρονολογούνται από το 1953. Η επιχείρηση παράγει, κυρίως από πλαστικές ύλες, ταινίες συσκευασίας, προστασίας και οδοσήμανσης και αυτοκόλλητες ταινίες, καθώς και χαρτοταινίες, τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό τρίτων. Θυγατρική της 100% είναι η ομοειδής εταιρεία Π. Λάντζης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Οι εγκαταστάσεις της στην Αταλάντη Φθιώτιδας κατασκευάστηκαν το 1977.

Σύμφωνα με τον ενδέκατο ενοποιημένο ισολογισμό της Ατλας Τέιπς, τα ενοποιημένα έσοδά της ανήλθαν τον περασμένο χρόνο σε 84,07 εκατ. ευρώ, από 70,205 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 19,7% σε ποσοστό ή 13,86 εκατ. ευρώ, σε αξία. Το 98% των εσόδων της (82,37 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 2% (1,70 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η επιχείρηση συμπίεσε ωστόσο κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (στο 15,3%, από 17,7% το 2016), προφανώς λόγω έντασης του ανταγωνισμού και προσφοράς χαμηλότερων τιμών για την είσοδό της σε νέες αγορές. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 12,89 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 12,45 εκατ. ευρώ το 2016, που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξησή τους κατά 3,5% (+0,44 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 7,64 εκατ. ευρώ, από 8,07 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 5,3% (-0,43 εκατ. ευρώ), καθώς οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης των προϊόντων αυξήθηκαν σημαντικά. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) περιορίστηκαν σε 5,95 εκατ. ευρώ, από 6,69 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 11,1% (-0,74 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,69 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων (1,38 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,84 εκατ. ευρώ (1,825 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών, η εταιρεία παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 4,16 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 4,94 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα 15,7% σε ποσοστό και 0,77 εκατ. ευρώ σε αξία. Επίσης, τα κέρδη της μετά τους φόρους περιορίστηκαν σε 2,59 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 3,22 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 19,5% σε ποσοστό και 0,63 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης σε καθαρά κέρδη διαμορφώθηκε σε 11,6% (15,5% το 2015). Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,85 εκατ. ευρώ (6,31 εκατ. ευρώ το 2016). Επίσης, η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 11,5%, αντί 13,6% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 11,7%, λόγω της προσθήκης των νέων παγίων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ωστόσο, αναδιατυπώθηκαν ορισμένα μεγέθη της χρήσης 2016, λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε το 2017, ολοκληρώνοντας τη 19η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, έσοδα 84,055 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,7%. Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 4,11 εκατ. ευρώ (-16%) και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,56 εκατ. ευρώ (-19,8%). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 7,58 εκατ. ευρώ, αντί 8,02 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 5,5%.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Παν. Χ. Λάντζη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιάσ. Π. Λάντζη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Σε ενοποιημένη βάση στα τέλη του 2017 απασχολούσε 377 εργαζόμενους, έναντι 357 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 7,81 εκατ. ευρώ, έναντι 6,68 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,83 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 20.265 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 11.040 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η μητρική εταιρεία στα τέλη του 2017 απασχολούσε 3530 εργαζόμενους, έναντι 330 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 7,11 εκατ. ευρώ, έναντι 6,02 εκατ. ευρώ το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι κατέχει την τρίτη θέση στον τομέα της στην ευρωπαϊκή αγορά. Διακηρυγμένη επιθυμία της είναι να καταστεί η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παραγωγής αυτοκόλλητων ταινιών όλων των ειδών. Με την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συνόλου των νέων επενδύσεών της ευελπιστεί ότι σταδιακά θα αυξήσει στα 105 εκατ. ευρώ τον ετήσιο κύκλο εργασιών της.

Για το 2018 αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών της θα κυμανθεί στα επίπεδα της χρήσης 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ

www.inr.gr, 26 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS