inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων άνω του 26% πέτυχε η χημική βιομηχανία Φάνης - Megara Resins το 2017Αισθητά υψηλότερες πωλήσεις, με τίμημα χαμηλότερη κερδοφορία, κατέγραψε το 2017 η χημική βιομηχανία Αναστάσιος Φάνης, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Megara Resins» και παράγει ρητίνες πληθώρας χημικών βάσεων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με άλλη εταιρική μορφή το 1935, μετεξελίχθηκε το 1961 και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Ιανουάριο του 1986. Παράγει μαλεϊκές, φαινολικές και συνθετικές ρητίνες, κολοφώνιο και τερεβινθέλαιο. Επίσης, αναπτύσσει εμπορικές δραστηριότητες στον ίδιο τομέα, μέσω θυγατρικών της. Εξάγει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τρίτες χώρες σημαντικό μέρος της παραγωγής της. Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στη θέση Αγιος Δημήτριος, στα Μέγαρα Αττικής, στο ύψος του 38ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Τον Ιούνιο του 2017 οι βασικοί της μέτοχοι-μέλη της οικογένειας Αν. Φάνη μεταβίβασαν το 90% των μετοχών της στην εταιρεία Φάνης Συμμετοχών. Κατόπιν αυτού, η βιομηχανία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το υπόλοιπο 10% των μετοχών της παρέμεινε στον Ιω. Βαρελά.

Οι πωλήσεις της βιομηχανίας το 2017 ήταν ύψους 54,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2016 κατά 26,4% σε ποσοστό και 11,31 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 91,9% των εσόδων της (49,75 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 8,1% (4,39 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,1% (+7,99 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 8,3% των εσόδων της (4,52 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκαν σε 5,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,1% και ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων (15,4% το 2016), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 5,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 17,6% από 22,9%) και οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης κινήθηκαν ανοδικά. Σε σύγκριση με τη χρήση 2016, τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ήταν μειωμένα κατά 0,22 εκατ. ευρώ, λόγω χαμηλότερων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων.

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,61 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων (0,58 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,24 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ το 2016).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με αυξημένες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (0,73 εκατ. ευρώ, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ το 2016)

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μερίσματα θυγατρικών 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη της προ φόρων ήταν ύψους 4,39 εκατ. ευρώ και μειωμένα κατά 22,4%, ενώ τα τελικά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 3,02 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24% και ίσα προς το 14,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (22,7% το 2016).

Η απόδοση των μέσων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 12,5%, αντί 17,1% το 2016, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 16,2%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 η εταιρεία είχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 8,22 εκατ. ευρώ (5,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Ο δανεισμός της ήταν αυξημένος. Είχε συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμημένες 6,90 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 1,24 εκατ. ευρώ έναντι 1,10 εκατ. ευρώ το 2016. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (24,36 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,89 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (7,47 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Α. Φάνη και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Αν. Κ. Φάνη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 95 εργαζόμενους, έναντι 79 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 1,98 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διαθέτει από τα κέρδη της χρήσης 2017 ποσό 0,43 εκατ. ευρώ, όπως και έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 59.170 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, εξαιρουμένων των μερισμάτων από θυγατρικές, ήταν ίσα προς 38.970 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2018 αναμένει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά. Προωθεί την παραγωγή νέων προϊόντων.

Τον Ιανουάριο του 2018 αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 9,465 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α. ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

www.inr.gr, 26 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS