inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα το 2017Εκρηκτική αύξηση πωλήσεων και κερδών κατέγραψε το 2017 η δραμινή και εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία λατόμευσης και επεξεργασίας μαρμάρων Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα.

Πρόκειται για την εταιρεία που έως τον Αύγουστο του 2016 έφερε την επωνυμία Δωρικά Μάρμαρα. Στη διάρκεια του έτους αυτού απορρόφησε τρεις συγγενικές ως προς τον ιδιοκτήτη τους ομοειδείς ετερόρρυθμες επιχειρήσεις και έλαβε τη νέα επωνυμία της. Συγχρόνως, συμφώνησε να μεταβιβάσουν οι μέτοχοί της το 50% των μετοχών της στην ομοειδή βιομηχανία Marmor SG, αντί ποσού 4,5 εκατ. ευρώ.

Ιδρύθηκε το 1987 στη Ναύπακτο του νομού Αιτωλοακαρνανίας και το 1997 δημιούργησε δεύτερη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας όγκων, ογκοξοφάρων και ξοφαριών μαρμάρου στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας, αποκτώντας παράλληλα, στην περιοχή, λατομεία λευκού και ημίλευκου μαρμάρου. Είναι κάτοχος, μεταξύ άλλων, λατομείου λευκού δολομιτικού μαρμάρου στη θέση Πύργοι Δράμας. Διαθέτει ξεχωριστούς αποθηκευτικούς χώρους στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και στον Ξηροπόταμο Δράμας. Από το 1997 είναι Α.Ε. και εδρεύει πλέον στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας. Ανήκει κατά 50% στον Ιω. Μπύρο και κατά 50% στην εταιρεία Marmor SG. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Birros Hellenic Marble».

Εξάγει όγκους μαρμάρων και επεξεργασμένα μάρμαρα στις χώρες Κίνα, Σιγκαπούρη, Βραζιλία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Κορέα και συνολικά σε περισσότερες από 25 χώρες, αλλά κατά κύριο λόγο στην Κίνα. Οφείλει το μέγιστο μέρος των εσόδων της στις εξαγωγικές της δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2017, δεύτερο έτος με τη νέα εταιρική δομή της και ενταγμένες σε αυτή όλες τις συγγενείς εταιρείες, διεύρυνε περαιτέρω την υψηλή κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 20ό ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., τα έσοδα της Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα το 2017 ανήλθαν σε 27,34 εκατ. ευρώ, από 17,41 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 57% σε ποσοστό και 9,93 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 85,1% των εσόδων της (23,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από όγκους μαρμάρων, 14,5% (3,96 εκατ. ευρώ) από πλάκες και πλακίδια μαρμάρου και το υπόλοιπο 0,4% (0,10 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 21,8% των εσόδων (5,97 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 78,2% (21,37 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές (3,53 εκατ. ευρώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 0,53 εκατ. ευρώ στην Αμερική και 17,32 εκατ. ευρώ στην Ασία). Οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 11,4%, ενώ οι διεθνείς παρουσίασαν αύξηση 77,3%. Ακόμη, το 9,8% των εσόδων (2,68 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η βιομηχανία ενίσχυσε κατά 10,7 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 15,41 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 7,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+93,7% ή +7,45 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους σκαρφάλωσε στο 56,4%, από 45,7% το 2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2017 σε 10,475 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 38,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (35,9% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 67,6% (+4,225 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,38 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,43 εκατ. ευρώ (0,57 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 8,66 εκατ. ευρώ (έναντι 4,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρών κερδών 6,16 εκατ. ευρώ (έναντι 3,19 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 95,2% και 93%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 10,04 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 91,2% και 64,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 31,7% και τα καθαρά κέρδη το 22,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 36,2%, έναντι 27,6% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 28,93 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 27,7%.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016, λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων που επηρέασε την κερδοφορία του έτους.

Στις 31.12.2017 η βιομηχανία είχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 3,85 εκατ. ευρώ (1,96 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Οι πάγιες επενδύσεις της το 2017 απορρόφησαν 1,95 εκατ. ευρώ, έναντι 1,89 εκατ. ευρώ το 2016.

Η Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Μ. Μπύρο εκ μέρους των ιδρυτών και παλαιών μετόχων της και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Α. Αντωνιάδη εκ μέρους της Marmor SG. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 218 εργαζόμενους, έναντι 188 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,64 εκατ. ευρώ, έναντι 4,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ. Τον Ιούλιο του 2017 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 2,30 εκατ. ευρώ στους μετόχους της, ενώ τον Ιούνιο του 2017 είχε αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2 εκατ. ευρώ και την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 48.050 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 39.715 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 2017 πέτυχε την ολοκλήρωση και πιστοποίηση επιχορηγούμενης σε ποσοστό 40% επένδυσης 1,39 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική της εταιρείας συνίσταται, όπως αναφέρει, στη διεύρυνση του διεθνούς εμπορικού δικτύου της και την ανάληψη και διαχείριση καίριων λατομικών μονάδων εξόρυξης λευκού μαρμάρου, μέσω εξαγορών ή ανάπτυξης νέων λατομείων. Αναμένει για το 2018 τη διατήρηση της ανοδικής πορείας των οικονομικών μεγεθών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

www.inr.gr, 27 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS