inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Απώλειες εσόδων για τρίτο έτος κατέγραψε το 2017 η γαλακτοβιομηχανία ΝεογάλΠεραιτέρω κάμψη εσόδων, αλλά και ανάκαμψη των κερδών της, που το 2016 είχαν επιβαρυνθεί με υψηλές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούσαν διαγραφή απαιτήσεων από τη χρεοκοπημένη αλυσίδα «Μαρινόπουλο», κατέγραψε το 2017 η εν μέρει ιδιωτική και εν μέρει συνεταιριστική μακεδονική γαλακτοβιομηχανία Νεογάλ.

Η επιχείρηση παραμένει ένας από τους ισχυρότερους «παίκτες» στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ανατολική Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της το 2017 σημείωσαν κάμψη για τρίτο συνεχόμενο έτος.

Μεγαλύτερος μέτοχος της Νεογάλ, με μερίδιο περί το 37%, είναι η Ενωση Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Νομών Δράμας και Καβάλας, ενώ η πλειονότητα ων μετοχών της ανήκει σε πενήντα περίπου αγελαδοτρόφους της περιοχής.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στη Δράμα το 1964. Διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας γάλακτος στη Δράμα, με εγκαταστάσεις 10.355 τ.μ. σε οικόπεδο 29.365 τ.μ. Παράγει γάλα, γιαούρτια, τυροκομικά προϊόντα και βούτυρο με το σήμα της, σε ευρεία ποικιλία. Διαθέτει υποκατάστημα στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας.

Σύμφωνα με τον 53ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας το 2017 περιορίστηκαν σε 15,58 εκατ. ευρώ, από 17,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 9,6% σε ποσοστό και 1,65 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 97,8% των εσόδων της επιχείρησης (15,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 2,2% (0,34 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, που αυξήθηκαν κατά 3,2 φορές (+0,26 εκατ. ευρώ). Ανά δραστηριότητα, το 99,9% των εσόδων της (15,57 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,1% (0,01 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η γαλακτοβιομηχανία κατέγραψε μειωμένο μεικτό περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 4,46 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 5,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-11,2% ή -0,56 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 28,6%, από 29,1% το 2016).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,87 εκατ. ευρώ (+55,6% ή +0,67 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016), ίσα προς το 12% των πωλήσεων (7% το 2015) και το 6,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης (4,6% το 2016). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα το 2016 είχαν επιβαρυνθεί με προβλέψεις επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 1,07 εκατ. ευρώ, κυρίως για τη διαγραφή απαιτήσεων από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλο». Θετικά συνέβαλε, εξάλλου, η καταγραφή εσόδων από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,51 εκατ. ευρώ (επίσης 0,51 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα μόλις 13.000 ευρώ (11.000 ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών, η βιομηχανία της Δράμας κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,41 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,70 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 103,2% (+0,72 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 9,1% των πωλήσεων (4% το 2016) και το 6,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια τη χρήσης (3,2% το 2016). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,42 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 153,1% και ίσα προς το 6,8% των πωλήσεων (2,49% το 2015) και το 4,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια τη χρήσης (1,9% το 2016).

Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 1,93 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016, λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων.

Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,48 εκατ. ευρώ, όπως και το 2016.

Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,38 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε το 2016 και προηγούμενα χρόνια για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στις 31.12.2017 η βιομηχανία είχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 5,73 εκατ. ευρώ (4,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της συμπεριελάμβανε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 9,19 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσα σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, κυρίως.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χριστ. Χ. Σεβαστίδη και αντιπρόεδρο τον Χαράλ. Χ. Σεβαστίδη της οικογένειας βασικών μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 133 εργαζόμενους, έναντι 137 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,91 εκατ. ευρώ, έναντι 2,93 εκατ. ευρώ το 2016. Δεν διέθεσε αμοιβές στη διοίκησή της, ενώ το 2016 είχε χορηγήσει αμοιβές 0,26 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 14.030 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 10.630 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 2018, όπως και το 2017, η βιομηχανία εστιάζει, όπως δηλώνει, στη βελτίωση και την επέκταση των παραγωγικών υποδομών της και της ζώνης γάλακτος που την τροφοδοτεί. Επίσης, στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας διάθεσης των προϊόντων της και την είσοδό της σε νέες αγορές-περιοχές της χώρας, καθώς και σε αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΓΑΛ

www.inr.gr, 27 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS