inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επαναφορά σε κερδοφόρα αποτελέσματα αναμένει το 2018 η ελαιουργική βιομηχανία Ολύμπια - XeniaΣημαντική αύξηση πωλήσεων, που επιτεύχθηκε όμως με τίμημα την καταγραφή ζημιών, λόγω της κατακόρυφης ανόδου της τιμής των ελιών Καλαμών στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, παρουσίασε το 2017 η ελαιουργική βιομηχανία Ολύμπια - Xenia.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1968 με πρωτοβουλία του δημιουργού της λιανεμπορικής αλυσίδας «Αλφα-Βήτα» Γεράσιμου Βασιλόπουλου. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Οκτώβριο του 1989. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα στην Αμαλιάδα Ηλείας, στο ύψος του 81ου χλμ. της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου, επί οικοπέδου 89.585 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 7.660 τ.μ. Ασχολείται με την επεξεργασία, παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία έξτρα παρθένου ελαιολάδου, ελιών, τουρσιών και ελαιόπαστας. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Olympia - Xenia». Αντλεί περί το 35-40% των εσόδων της από εξαγωγές σε άλλες χώρες, όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η Νότιος Αφρική και η Ρωσία. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές αλυσίδες λιανεμπορίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Το 2017 είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 20% και να φτάνουν τα 15,69 εκατ. ευρώ, από 13,07 εκατ. ευρώ το 2016 (+2,62 εκατ. ευρώ). Στην εγχώρια αγορά η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων συσκευασμένων ελιών της κατά 27%, των πωλήσεων ελιών χύμα κατά 41,95% και των πωλήσεων πάστας ελιάς κατά 26,7%. Συγχρόνως, μειώθηκε κατά 21,95% ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων ελαιολάδου της. Οι εξαγωγές της σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στο 39% των συνολικών εσόδων της (6,11 εκατ. περίπου ευρώ), αντί 36% το 2016, παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές ελαιολάδου της εταιρείας απέφεραν μειωμένα κατά 6,3% έσοδα.

Συγχρόνως, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 6,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 6,2%, από 12,9%), με συνέπεια να προκύψουν μειωμένα κατά 42,2% μεικτά κέρδη, ύψους 0,98 εκατ. ευρώ (-0,71 εκατ. ευρώ).

Για τον λόγο αυτό, παρά την αντιστροφή απομειώσεων ενεργητικού 0,17 εκατ. ευρώ, η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,14 εκατ. ευρώ, αντί κερδών 0,54 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,68 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ήταν ζημιές 0,27 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,41 εκατ. ευρώ το 2016) και μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης ζημιές 0,27 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,28 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,07 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,06 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματά της, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2017 το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας (8,82 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,80 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (4,02 εκατ. ευρώ). Η χρηματοοικονομική θέση της βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις μόνο 0,50 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ήταν 0,47 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,15 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,09 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η Ολύμπια - Xenia έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χαρ. Γ. Αναγνωστόπουλο. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 54 εργαζόμενους (49 το 2016). Για τη μισθοδοσία και συναφείς δαπάνες προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντικού, δαπάνησε 1,04 εκατ. ευρώ (0,97 εκατ. ευρώ το 2016). Για αμοιβές της διοίκησής της το 2017 διέθεσε 0,18 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2016).

Για το 2018 αναμένει επαναφορά της σε θετικά τελικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων. Επενδύει στην είσοδό της σε νέα δίκτυα διανομής, κυρίως στο εξωτερικό. Διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της και εστιάζει στην εδραίωση της παρουσίας τους στις αγορές και στην εξασφάλιση νέων εμπορικών δικτύων στη διεθνή αγορά. Προγραμματίζει τη διεύρυνση των ειδών διατροφής που διαθέτει εντός της επόμενης τριετίας, με νέα, συναφή προϊόντα και εμπορεύματα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑ - XENIA ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.inr.grΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS