inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 4,4 εκατ. ευρώ σημείωσε η βιομηχανία ζυμαρικών Μέλισσα το 2017Σημαντική αύξηση των πωλήσεων, που οδήγησε σε καταγραφή υψηλότερης κερδοφορίας, έστω με εξασθένηση των περιθωρίων κέρδους, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία ζυμαρικών Μέλισσα Κίκιζας, η οποία αναπτύσσει και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ευρύτερη αγορά των τροφίμων.

Οι επενδύσεις της των προηγούμενων ετών στο εργοστάσιό της στη Λάρισα, χάρη στις οποίες είναι η μεγαλύτερη του τομέα της βάσει της παραγωγικής δυναμικότητας, επέτρεψαν την πλήρη αξιοποίηση της θέσης της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, εν μέρει λόγω προσφορών, αλλά και την ενδυνάμωση των εξαγωγών της.

Η Μέλισσα Κίκιζας ιδρύθηκε το 1947 και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., τον Νοέμβριο του 1994. Εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις άλεσης σίτου και παραγωγής ζυμαρικών και σιμιγδαλιού στη Λάρισα, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Λάρισας-Φαρσάλων. Συνδυάζει την παραγωγική της δραστηριότητα με την εισαγωγή και εμπορία άλλων ειδών διατροφής, όπως κομπόστες φρούτων και συναφή προϊόντα της πολυεθνικής Del Monte και είδη διατροφής της πολυεθνικής KraftHeinz. Χρησιμοποιεί για τα προϊόντα της τα εμπορικά σήματα «Μέλισσα», «Στέλλα», «Primo Gusto», «Deveta», «Αβέζ», «Βλάχα». Παράγει ετησίως περισσότερους από 50.000 τόνους ζυμαρικών. Αποτελεί κορμό ομίλου, που ελέγχει τις εταιρείες εμπορίας ζυμαρικών και άλλων τροφίμων Atlanta και Αλτική στην Πολωνία και την Ελλάδα, αντιστοίχως, καθώς και την ελληνική εταιρεία χειροποίητων ζυμαρικών Βλάχα. Διαθέτει σημαντικό μέρος της παραγωγής της σε περισσότερες από 35 άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Διατηρεί γραφεία πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας και του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Σε εταιρικό επίπεδο οι πωλήσεις της το 2017 ανήλθαν σε 61,35 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2016 κατά 7,5% σε ποσοστό ή 4,62 εκατ. ευρώ σε αξία. Η αύξηση αυτή συμπεριλαμβάνει αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 6,9% και των εξαγωγών κατά 11,4%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 0,3% στο επίπεδο των 8,24 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 14,5% το 2016, καθώς η αύξηση των εσόδων συνοδεύτηκε από αύξηση των λειτουργικών δαπανών, οφειλόμενη σε διόγκωση των δαπανών προβολής και διαφήμισης από 2,24 εκατ. ευρώ το 2016 σε 4,88 εκατ. ευρώ το 2017.

Ενισχυμένα από τη συρρίκνωση των χρηματοοικονομικών δαπανών της, τα κέρδη της προ φόρων αυξήθηκαν κατά 4,4% (+0,25 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 5,93 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 4,28 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,2% (+0,43 εκατ. ευρώ), καθώς ευνοήθηκαν από φορολογική απαλλαγή βάσει παλαιότερου επενδυτικού νόμου.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,19 εκατ. ευρώ (2,16 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,15 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,6% και 8,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,7% και τα καθαρά κέρδη το 7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,6%, έναντι 12,1% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 71,29 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,8%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 8,12 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 η επιχείρηση εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (34,70 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,09 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (12,61 εκατ. ευρώ). Η χρηματοοικονομική θέση της βαρυνόταν μόνο με βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 4,57 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,6%. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ήταν 2,30 εκατ. ευρώ (2,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της επιχείρησης, ύψους 18,67 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν αύξηση 2,8% (+0,51 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 52,62 εκατ. ευρώ (49,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 73,8% (73,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2017 είχε μειωθεί, λόγω των νέων αποσβέσεων, σε 32,19 εκατ. ευρώ, έναντι 33,52 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 1,08 εκατ. ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ το 2016. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις με ποσό 3,08 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Α. Κίκιζα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Γ. Κίκιζα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Σε εταιρικό επίπεδο το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 224 εργαζόμενους, έναντι 222 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,80 εκατ. ευρώ, έναντι 7,48 εκατ. ευρώ το 2016. Διέθεσε αμοιβές στη διοίκησή της ύψους 1,25 εκατ. ευρώ, έναντι 1,29 εκατ. ευρώ το 2016. Χορήγησε στους μετόχους της μέρισμα 0,60 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2016, ενώ από τα κέρδη του 2017 χορηγεί μέρισμα 1,50 εκατ. ευρώ. Επίσης, τον Ιούλιο του 2017 προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,92 εκατ. ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της.

Σε ενοποιημένη βάση, η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 65,33 εκατ. ευρώ (+8,6% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 8,50 εκατ. ευρώ (+4%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 6,17 εκατ. ευρώ (+12,3%) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 4,38 εκατ. ευρώ (+27,1%), μετά την αφαίρεση λοιπών εσόδων-εξόδων. Παρουσίασε αύξηση πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και εμπορευμάτων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απασχόλησε κατά μέσον όρο 280 εργαζόμενους, έναντι 272 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,94 εκατ. ευρώ, έναντι 8,59 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 30.350 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων ήταν ίσα προς 22.045 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση ξεκίνησε την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού και επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας του αλευρόμυλου που διαθέτει στη Λάρισα. Προκειμένου να εξασφαλίσει τις προβλεπόμενες επιχορηγήσεις του νέου επενδυτικού νόμου, προχωρά σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Εκτιμά ότι διαθέτει τα παραγωγικά, εμπορικά, οργανωτικά και χρηματοοικονομικά εφόδια, ώστε να πρωταγωνιστήσει στο νέο οικονομικό περιβάλλον της αγοράς τροφίμων. Προβλέπει ότι κατά το 2018 θα συνεχίσει τη θετική πορεία της και θα ενισχύσει περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη της. Στοχεύει σε ενίσχυση των μεριδίων της στην ελληνική αγορά και στις άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και σε εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων και εμπορευμάτων που διαθέτει. Στα τέλη του 2017 υπέγραψε συμφωνία με την KraftHeinz, με την οποία διεύρυνε το αντικείμενο της συνεργασίας τους, αναλαμβάνοντας την αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων με το σήμα «Kraft» στην ελληνική αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

www.inr.gr, 27 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS