inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε 6,2 εκατ. ευρώ στη Vivartia η θυγατρική της βιομηχανία Μπάρμπα ΣτάθηςΕνίσχυση της σταθερά κερδοφόρου πορείας της με νέες προϊοντικές πρωτοβουλίες και καινοτομίες, συγχρόνως, με την ενδυνάμωση της θέσης της στη διεθνή αγορά, με διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας της σε περισσότερες αγορές του εξωτερικού, είναι οι στόχοι που έχει θέσει και υλοποιεί το 2018 η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία κατεψυγμένων λαχανικών και προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, η μακεδονική εταιρεία Μπάρμπα Στάθης.

Το 2017 διατήρησε την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά, αν και είχε μικρές απώλειες, με μερίδια 50,1% σε όγκο και 62,1% σε αξία στα κατεψυγμένα λαχανικά με το σήμα «Μπάρμπα Στάθης» και 24,4% σε όγκο και 26,3% σε αξία στα προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης με το σήμα «Χρυσή Ζύμη». Στα κατεψυγμένα λαχανικά λανσάρισε νέες κατηγορίες προϊόντων, θωρακίζοντας την ηγετική θέση της μάρκας, ενώ στα προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης κυκλοφόρησε νέους κωδικούς στη σειρά «Pizza XZ» και ενίσχυσε τη θέση της με τη σειρά «Croissants XZ».

Οι εξαγωγές της, που καλύπτουν ιστορικά περισσότερες από 45 χώρες, σημείωσαν αύξηση 14% σε αξία (10,8% στα λαχανικά και 15,6% στις ζύμες), που ανήλθε σε 19% στη Βρετανία και 60% στον Καναδά, ο οποίος αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη εξαγωγική της αγορά.

Η επιχείρηση ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, μετά την οριστικοποίηση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της μητρικής της εταιρείας Vivartia και των θυγατρικών της τον περασμένο Ιούνιο. Η συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανείων έχει καταστήσει μεγάλο μέρος του βραχυπρόθεσμου, ληξιπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο, ως γνωστόν, με παράταση της λήξης των δανείων αυτών μέχρι τον Οκτώβριο του 2024. Επίσης, συνοδεύεται από μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων του ομίλου.

Σε πρώτη φάση η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης συστάθηκε τον Νοέμβριο του 1990, με απόσχιση του κλάδου κατεψυγμένων λαχανικών της επιχείρησης ΕΒΙΕ Α. Μιχαηλίδης. Το 1991 απορρόφησε την ομοειδή λαρισαϊκή εταιρεία Φρόζα του ομίλου της γαλακτοβιομηχανίας Δέλτα και τον Απρίλιο του 2006 περιήλθε στον πλήρη έλεγχο της Δέλτα, που μετονομάστηκε αργότερα σε Vivartia και την απορρόφησε. Τον Ιούνιο του 2010 ο κλάδος Μπάρμπα Στάθη αποσχίστηκε από τη Vivartia και εισφέρθηκε σε προϋπάρχουσα εταιρεία, που έλαβε την ονομασία Μπάρμπα Στάθης και μεταβίβασε τον κλάδο εστίασης που διέθετε. Ελέγχεται πλήρως από την εταιρεία Vivartia.

Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει βιομηχανικού χαρακτήρα υποκατάστημα στη Λάρισα και άλλο υποκατάστημα στην Αττική. Προμηθεύεται ολοένα και περισσότερα εγχώρια λαχανικά, καθώς οι εκτάσεις καλλιεργούμενης γης για λογαριασμό της αυξήθηκαν την τελευταία εξαετία από τα 11.000 στρέμματα σε 33.000 στρέμματα. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί κορμό ομίλου, με συμμετοχές στη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης και βιομηχανική θυγατρική στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης από τις πωλήσεις κατεψυγμένων λαχανικών, προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, φρέσκων λαχανικών και έτοιμων σαλατών ψυγείου, καθώς και άλλων ειδών διατροφής τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 141,58 εκατ. ευρώ, από 139,77 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 1,3% σε ποσοστό ή 1,81 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η εταιρεία κατέγραψε ενοποιημένα μεικτά κέρδη 47,44 εκατ. ευρώ (-7,3% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 24,46 εκατ. ευρώ (+23,3%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 17,04 εκατ. ευρώ (+36,1%) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στη μητρική εταιρεία ύψους 8,155 εκατ. ευρώ (+78,7%). Η ενίσχυση της κερδοφορίας, παρά τη μείωση των μεικτών κερδών, οφείλεται κυρίως σε δραστικό περιορισμό των δαπανών διοίκησης και διάθεσης κατά 7,89 εκατ. ευρώ, σε 30,15 εκατ. ευρώ, από 38,04 εκατ. ευρώ το 2016, όταν τα αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων 3,87 εκατ. ευρώ λόγω της πτώχευσης της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος». Οι δαπάνες διαφήμισης και προώθησης συρρικνώθηκαν σε 6,87 εκατ. ευρώ, από 11,30 εκατ. ευρώ το 2016 (-4,43 εκατ. ευρώ).

Κατόπιν αυτών, η εταιρεία παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 17,04 εκατ. ευρώ (+36,1% ή +4,52 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 8,155 εκατ. ευρώ (+78,7% ή +3,59 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,67 εκατ. ευρώ (4,85 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,23 εκατ. ευρώ (3,20 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της βιομηχανίας μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,1%, ενώ τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 12%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,8%, έναντι 9,1% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 226,14 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,2% (+9,07 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 21,71 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (109,78 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 21,51 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (88,27 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι είχε ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του μεγάλο μέρος των δανειακών οφειλών του, εν όψει της ρύθμισής τους. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ήταν 21,91 εκατ. ευρώ (23,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της επιχείρησης, ύψους 104,28 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν αύξηση 0,4% (+0,40 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 121,86 εκατ. ευρώ (113,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 53,9% (52,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του στα τέλη του 2017 είχε αυξηθεί, λόγω νέων επενδύσεων ευρείας κλίμακας στον τομέα της ζύμης, σε 83,10 εκατ. ευρώ, έναντι 76,75 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016. Στη διάρκεια της χρήσης ο όμιλος δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 11,09 εκατ. ευρώ, έναντι 7,37 εκατ. ευρώ το 2016. Το πάγιο ενεργητικό του συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε συγγενικές επιχειρήσεις με ποσό 2 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,55 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η βουλγαρική εταιρεία παραγωγής κατεψυγμένων λαχανικών Uncle Stathis (ελέγχεται 100%), η ελληνική εμπορική εταιρεία Άλεσις (51%) και η ελληνική εταιρεία προϊόντων ζύμης Μ. Αραμπατζής Ελληνική Ζύμη (49%), καθώς και οι ελεγχόμενες από αυτές εταιρείες συμμετοχών και επενδύσεων Bulzymco στην Κύπρο και παραγωγής προϊόντων ζύμης Alesis Bulgaria στη Βουλγαρία. Επίσης, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ενοποιήθηκε η ελληνική παραγωγική εταιρεία Ιωνική Σφολιάτα (16,66%).

Η μητρική εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατέγραψε το 2017 έσοδα 84,21 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 59,5% των ενοποιημένων εσόδων της και μειωμένα κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2016, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε επί ένα τρίμηνο τα μεγέθη της εταιρείας παραγωγής φρέσκων σαλατών GreenFood, την οποία απορρόφησε, αφού προηγουμένως εξαγόρασε μερίδιο 22,36% των μετοχών της που ανήκαν σε τρίτους μετόχους. Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,81 εκατ. ευρώ (+33,1%), κέρδη προ φόρων 7,11 εκατ. ευρώ (+74%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 5,86 εκατ. ευρώ (+137,7%). Η κερδοφορία της ενισχύθηκε για τους ίδιους λόγους που συνέβη αυτό και σε επίπεδο ομίλου. Οι συνολικές δαπάνες διοίκησης και διάθεσης συρρικνώθηκαν κατά 6,17 εκατ. ευρώ, σε 19,97 εκατ. ευρώ, από 26,14 εκατ. ευρώ το 2016, εν μέρει λόγω απουσίας προβλέψεων απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων. Είχε χρηματοοικονομικά έσοδα 2,45 εκατ. ευρώ (1,68 εκατ. ευρώ το 2016).

Συμπίεσε κατά 3,1 εκατοστιαίες ποσοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριό της (στο 27,4% από 30,5% το 2016).

Εχει πρόεδρο τον Παν. Θρουβάλα, διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Ποθουλάκη και οικονομικό διευθυντή τον Δημ. Δημητρόπουλο. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 349 άτομα έναντι 324 στις 31.12.2016, κυρίως λόγω της απορρόφησης της GreenFood. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 13,08 εκατ. ευρώ, έναντι 12,40 εκατ. ευρώ το 2016. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 25,76 εκατ. ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2018 προχώρησε σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,12 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στη μέτοχό της εταιρεία Vivartia. Συγχρόνως, αποφάσισε τη διανομή στη Vivartia προσωρινού μερίσματος 2 εκατ. ευρώ. Προτίθεται να διανείμει σε αυτή συμπληρωματικό μέρισμα 2,50 εκατ. ευρώ.

Σε ενοποιημένη βάση η Μπάρμπα Στάθης στα τέλη του 2017 απασχολούσε 895 άτομα, έναντι 948 στα τέλη του 2016. Διέθεσε αμοιβές σε διοικητικά στελέχη του ύψους 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι 0,48 εκατ. ευρώ το 2016. Για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις διέθεσε 26,34 εκατ. ευρώ, έναντι 25,22 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 27.330 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων ήταν ίσα προς 19.040 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

www.inr.gr, 27 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS