inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε κερδοφορία «γύρισε» η βιομηχανία αλουμινίου ΕΠΑΛΜΕ το 2017Σημαντική αύξηση των πωλήσεων και σημαντικά κέρδη, αντί οριακών ζημιών το 2016, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία αλουμινίου ΕΠΑΛΜΕ.

Η επιχείρηση ασχολείται με τη χύτευση αλουμινίου και παράγει δευτερόχυτους κυλίνδρους αλουμινίου, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία που έχει συσσωρεύσει. Εξάγει συνήθως το ένα τέταρτο της παραγωγής της στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1974 με την επωνυμία Επεξεργασία Αλουμινίου - Μεταλλοβιομηχανία και τον διακριτικό τίτλο ΕΠΑΛΜΕ. Ελέγχεται μετοχικά από την παρεμφερούς αντικειμένου βιομηχανία αλουμινίου Αλουμάν, αποτελώντας θυγατρική της.

Εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη θέση Μαδαρό στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με κτιριακές μονάδες 5.380 τ.μ. Είναι κάτοχος οικοπέδων 36.965 τ.μ. στην περιοχή και έχει κατασκευάσει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 500KW. Επεξεργάζεται scrap αλουμινίου για την παραγωγή πρώτης ύλης αλουμινίου κατάλληλης για την παραγωγή νέων προϊόντων. Διαθέτει μεγάλο μέρος της παραγωγής της στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις διέλασης αλουμινίου. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τον 43ο ισολογισμό της εταιρείας, τα έσοδά της τον χρόνο που πέρασε ανήλθαν σε 42,99 εκατ. ευρώ, από 38,46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 11,8% σε ποσοστό ή 4,53 εκατ. ευρώ σε αξία. Η αύξηση αυτή εμπεριέχει αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5% και ευνοήθηκε, όπως και η κερδοφορία, από την άνοδο της τιμής και των premiums του μετάλλου διεθνώς. Το 91,8% των εσόδων της (39,49 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 8,2% (3,50 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών, διάθεση πρώτων υλών και άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,8% (+4,16 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία ενίσχυσε κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, το οποίο ανήλθε στο 9,4%, από 5,9%, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 4,06 εκατ. ευρώ, από 2,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+78,8% ή +1,79 εκατ. ευρώ).

Για τον λόγο αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών τόσο της διοικητικής λειτουργίας όσο και της διάθεσης των προϊόντων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο επίπεδο των 2,08 εκατ. ευρώ, από 0,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+192,1% ή +1,37 εκατ. ευρώ), παρά την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με έκτακτα έξοδα 0,49 εκατ. ευρώ.

Η ΕΠΑΛΜΕ κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 1,26 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε εμφανίσει ζημιές προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (+1,34 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε κέρδη 0,68 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+0,76 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,17 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,65 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 36,4% και 19,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,9% και τα καθαρά κέρδη το 1,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,5%, έναντι 4% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 19,79 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,2% (+1,83 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,43 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2017 η βιομηχανία εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (17,01 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,29 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (13,72 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ήταν 3,40 εκατ. ευρώ (2,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), σε ποσοστό 84% κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της επιχείρησης, ύψους 15,99 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν αύξηση 7,7% (+1,15 εκατ. ευρώ). Οι δανειακές τραπεζικές οφειλές της ήταν ύψους 11,55 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 84,7% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 13,1% (+1,34 εκατ. ευρώ). Τον Μάιο του 2017 είχε λάβει μακροπρόθεσμο δάνειο 1,50 εκατ. ευρώ με προσωπικές εγγυήσεις και εγγύηση της μητρικής της εταιρείας Αλουμάν.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,66 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,80 εκατ. ευρώ (3,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 19,2% (17,4% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2017 είχε αυξηθεί, λόγω νέων επενδύσεων, σε 2,75 εκατ. ευρώ, έναντι 2,65 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016. Στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,09 εκατ. ευρώ το 2016.

Για το 2018 αναμένει ετήσια έσοδα της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ, καθώς προγραμματίζει ότι ο όγκος της παραγωγής της θα ανέλθει σε 35.000 τόνους. Προωθεί δραστική μείωση των δαπανών της και ορθολογικότερη αξιοποίηση του scrap αλουμινίου και των άλλων πρώτων υλών της παραγωγικής λειτουργίας της.

Τον Μάιο του 2018 η γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σπήλιο Παν. Μανιά της οικογένειας των ιδρυτών της, που ελέγχει και τη μητρική της εταιρεία. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 62 άτομα, έναντι επίσης 62 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,27 εκατ. ευρώ, έναντι 2,35 εκατ. ευρώ το 2016. Μολονότι διέθεσε αμοιβές σε διοικητικά στελέχη της ύψους 1,21 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ το 2016, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 33.550 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 20.340 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΑΛΜΕ

www.inr.gr, 27 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS