inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η εξωστρέφεια τονώνει τα έσοδα της βιομηχανίας γυναικείων ενδυμάτων B&FΥψηλή κερδοφορία, καθώς και αύξηση πωλήσεων για έβδομο συνεχόμενο έτος, κυρίως λόγω μεγαλύτερων εξαγωγών, παρουσίασε το 2017 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία B&F Ετοιμα Ενδύματα.

Η επιχείρηση κατασκευάζει και εμπορεύεται γυναικεία νεανικά ενδύματα και αξεσουάρ, αναπτύσσεται με δίκτυο ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων καταστημάτων και αντλεί ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τη διεθνή αγορά. Το 2016 συνέχισε να διευρύνει, όπως εκτιμάται, το μερίδιό της στην ελληνική αγορά ενδυμάτων. Ενισχύει το εμπορικό της δίκτυο και διευρύνει τις εξαγωγές της.

Ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή της και με την επωνυμία BSB τον Ιανουάριο 1997, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1981. Εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, στο ύψος του 10ου χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου τα γραφεία, οι χώροι παραγωγής και οι αποθήκες της καταλαμβάνουν ιδιόκτητη έκταση 22.000 τ.μ. Κατασκευάζει γυναικεία ενδύματα και, συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται γυναικεία ενδύματα, υποδήματα, τσάντες και αξεσουάρ. Αναπτύσσεται εμπορικά κάνοντας χρήση του συστήματος franchising. Πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Αρμενία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελβετία, Κύπρος, Λευκορωσία, Λίβανος, Ολλανδία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «BSB» και «Lynne».

Εχει αναπτύξει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δίκτυο 120 και πλέον επώνυμων καταστημάτων αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων και εμπορευμάτων της με το σήμα «BSB», εκ των οποίων περισσότερα από 55 απ' όσα βρίσκονται στην Ελλάδα αποτελούν υποκαταστήματά της. Συνεργάζεται με άλλα 300 καταστήματα λιανικής πώλησης στην Ελλάδα και σε 18 άλλες χώρες, τα οποία προβάλλουν τα προϊόντα της. Το 2012 είχε απορροφήσει την ομοειδή συγγενική εταιρεία Lynne.

Αποτελεί κορμό ομίλου, με θυγατρικές. Τον Ιούλιο του 2017 απέκτησε τον έλεγχο εταιρείας στη Ρουμανία, με κεφαλαιοποίηση οφειλών της. Στα μέσα του 2018 συνδέθηκε με το χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο έκδοσης διαπραγματεύσιμων ομολογιών.

Κατασκευάζει και διαθέτει «ρούχα και αξεσουάρ με ποιότητα, σε συνδυασμό με σχεδιαστική πρωτοτυπία, για νέες γυναίκες που έχουν στυλ, που αγαπούν τη μόδα, νιώθουν ελκυστικές και απολαμβάνουν τη θηλυκότητά τους».

Σε εταιρική βάση η B&F το 2017, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση της από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 68,12 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,6% σε σχέση με το 2016 (+4,83 εκατ. ευρώ), λόγω λειτουργίας νέων καταστημάτων της και περαιτέρω διεύρυνσης των εξαγωγών της. Το 50,5% των εσόδων της (34,40 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 49,5% (33,72 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων.

Συγχρόνως, κατέγραψε:

- Μεικτά κέρδη 39,76 εκατ. ευρώ (+8,3% ή +3,06 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,65 εκατ. ευρώ (-5,3% ή -0,60 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 8,70 εκατ. ευρώ (-8,2% ή -0,78 εκατ. ευρώ).

Η ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά μισή σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 58,4%, από 58 το 2015), συνοδεύτηκε από διόγκωση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης, που απορρόφησαν τα σχετικά οφέλη, αλλά δεν απέτρεψαν την εκ νέου καταγραφή υψηλής κερδοφορίας.

Τα τελικά οικονομικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,95 εκατ. ευρώ (1,77 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους που μαζί με ποικίλα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 2,49 εκατ. ευρώ (2,08 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 6,85 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 7,41 εκατ. ευρώ το 2016 (-7,6% ή -0,56 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 4,52 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,03 εκατ. ευρώ το 2016 (-10% ή -0,505 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, κατέγραψε ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες 15,13 εκατ. ευρώ το 2017, αντί 7,42 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 26,1% (27,4% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 17,2% (18,6% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,1% (από 11,7%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 6,6% (από 7,9%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 12,5%, αντί 13,2% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 0,5% (-0,45 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 8,80 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,1% (-0,38 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, για πρώτη φορά. Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 27,03 εκατ. ευρώ (25,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 31,8% (29,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 84,89 εκατ. ευρώ (85,34 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός της από τις τράπεζες Eurobank, Alpha, Attica, Εθνική και Πειραιώς, μαζί με τις υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, ήταν ύψους 33,35 εκατ. ευρώ, έναντι 37,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (-11,4% ή -4,28 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 24,25 εκατ. ευρώ (72,7% του συνολικού δανεισμού) ήταν μακροπρόθεσμος δανεισμός. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,61 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,71 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και τις μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (23,90 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 5,43 εκατ. ευρώ, έναντι 3,58 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της συμπεριελάμβανε επενδύσεις σε μετοχές τραπεζών και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της, που αφορά κυρίως ακίνητα, στις 31.12.2017 είχε αυξηθεί σε 33,13 εκατ. ευρώ, από 32,74 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές παγίων 2,66 εκατ. ευρώ (2,23 εκατ. ευρώ το 2016). Οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 8,70 εκατ. ευρώ και αφορούσαν, κυρίως, τη ρουμανική εταιρεία BSB Fashion. Τον Αύγουστο του 2016 είχε ιδρύσει θυγατρική με την επωνυμία Bithagio στην Κύπρο.

H B&F έχει πρόεδρο τη Σοφία Π. Μπιθαρά και διευθύνοντα σύμβουλο και αντιπρόεδρο τον Βασ. Γ. Μπιθαρά της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. To 2017 σε εταιρική βάση απασχόλησε κατά μέσον όρο 482 εργαζομένους, έναντι 452 το 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 9,25 εκατ. ευρώ, έναντι 8,70 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,84 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ και το 2016). Τον Σεπτέμβριο του 2017 διέθεσε στους μετόχους 3 εκατ. ευρώ με τη διαδικασία της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου. Από τα κέρδη του 2017 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 22.095 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 14.205 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, η B&F το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 69,93 εκατ. ευρώ (+10,5% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,02 εκατ. ευρώ (-2%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 7,18 εκατ. ευρώ (-3,1%) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 4,79 εκατ. ευρώ (-4,7%). Το 50,3% των εσόδων της (35,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 49,7% (34,72 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων. Επίσης, το 18,4% των εσόδων της (12,89 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στη διεθνή αγορά, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 49% (+4,24 εκατ. ευρώ) και αφορούσαν πωλήσεις στη Ρουμανία (4,67 εκατ. ευρώ), σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές (6 εκατ. ευρώ) και σε αγορές τρίτων χωρών (2,22 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις της (57,04 εκατ. ευρώ, 81,6% των συνολικών) σημείωσαν αύξηση 4,4% (+2,39 εκατ. ευρώ). Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,2% (+5,68 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος B&F στις 31.12.2017, μετά την εξαγορά της ρουμανικής BSB Fashion, απασχολούσε 614 εργαζόμενους, έναντι 452 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,84 εκατ. ευρώ, έναντι 8,70 εκατ. ευρώ το 2016.

Στη διάρκεια του 2017 αποφάσισε και εν μέρει συγχρόνως υλοποίησε την προσθήκη τριών νέων καταστημάτων του, ως υποκαταστήματα, στους νομούς Αττικής (Σπάτα), Χανίων και Σερρών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: B&F ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

www.inr.gr, 28 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS