inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 40,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2017 τα κέρδη της βιομηχανίας μαρμάρων ΠαυλίδηςΜε πωλήσεις άνω των 107,5 εκατ. ευρώ και κέρδη της τάξεως των 40,8 εκατ. ευρώ «έκλεισε» η μακεδονική εταιρεία εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου και γρανίτη Παυλίδης τη χρήση 2017, πρώτη μετά την εξαγορά του λατομείου της Mermeren Kombinat AD Prilep στην π.Γ.Δ.Μ.

Η Παυλίδης Μάρμαρα - Γρανίτες ιδρύθηκε το 1980. Εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας και αντλεί ποσοστό άνω του 90% των εσόδων της από τη διεθνή αγορά και, κυρίως, από την αγορά της Κίνας. Εκμεταλλεύεται πέντε λατομεία μαρμάρου στους νομούς Δράμας και Καβάλας στην Ελλάδα, καθώς και λατομεία στην π.Γ.Δ.Μ. και στη Βουλγαρία, μέσω θυγατρικών. Επίσης, εισάγει και επεξεργάζεται γρανίτη. Εξάγει ακατέργαστα και επεξεργασμένα μάρμαρα κατά κύριο λόγο στην Απω Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και σε αραβικές χώρες, στις ΗΠΑ, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και σε ευρωπαϊκές χώρες. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες λευκού μαρμάρου παγκοσμίως. Εχει εξειδικευθεί στην εξόρυξη και επεξεργασία λευκών και ημίλευκων μαρμάρων. Διαθέτει ακατέργαστα μάρμαρα και κατεργασμένα προϊόντα μαρμάρου και γρανίτη, όπως πλάκες και πλακίδια. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε περίπου 40 χώρες. Περί το 85% των πωλήσεών της εξαγωγών της αντλείται από τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες και, κυρίως, από την κινεζική αγορά και άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της καλύπτουν επιφάνεια 20.000 τ.μ., σε έκταση 100.000 τ.μ., σε μικρή απόσταση από την πόλη της Δράμας. Η ετήσια παραγωγή της ξεπερνάει τα 70.000 κ.μ. προϊόντων μαρμάρου.

Κυρίως διαθέτει λευκά μάρμαρα με τις εμπορικές επωνυμίες «Ariston», «Ariston V», «Ariston GL», «Volakas», «Sivec» και «Thassos», ημίλευκο κρυσταλλικό μάρμαρο με το σήμα «Kavala» και κρεμ-μπεζ ασβεστολιθικό μάρμαρο με το σήμα «Perla». Διαθέτει υποκαταστήματα στις Αφίδνες Αττικής και το Καβαλάρι Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Δράμας και Καβάλας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το 2017 εξαγόρασε αντί ποσού 73,65 εκατ. ευρώ την ολλανδική εταιρεία συμμετοχών Stone Works Holdings Cooperatief και μέσω αυτής απέκτησε το 88,4% της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep στην π.Γ.Δ.Μ. Επίσης, ελέγχει την ομοειδή εταιρεία Stone Production BG στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τον πρώτο ενοποιημένο ισολογισμό της μετά την απόκτηση θυγατρικών της, τα έσοδά της το 2017 ανήλθαν σε 107,54 εκατ. ευρώ, από 62,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 72,8% σε ποσοστό και 45,32 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 83,9% των εσόδων της (90,19 εκατ. ευρώ) προήλθε από όγκους μαρμάρων, 15,2% (16,35 εκατ. ευρώ) από έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, 0,6% (0,69 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και το υπόλοιπο 0,3% (0,31 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 68,55 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 40,64 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 68,7% (+27,91 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε από το 65,3% στο 63,7%, αποδυναμωμένο κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες.

Σημείωσε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 58,82 εκατ. ευρώ (54,7% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 33,28 εκατ. ευρώ (53,5% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 76,7%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2017 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις/απομειώσεις 3,375 εκατ. ευρώ (2,08 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,51 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων 54,22 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 40,795 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων κερδών προ φόρων 31,10 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 22,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων κατά 74,4% (+23,13 εκατ. ευρώ) και 84,8% (+18,72 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως.

Τα κέρδη του ομίλου μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων του στη διάρκεια της χρήσης 40,9%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 50,4%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 30,6%, έναντι 29,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 192 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 72,6%, λόγω σημαντικής αύξησης των παγίων στοιχείων του, που αφορα κυρίως την υπεραξία της εξαγοράς της Stone Works Holdings Cooperatief.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.


Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 24,65 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 115,13 εκατ. ευρώ (87,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 60% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (78,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 41,81 εκατ. ευρώ, λόγω δανεισμού από τις τράπεζες Εθνική, Alpha και Komercijalna Banka ad Skopje. Παρουσίαζε πολύ υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (80,44 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 48,36 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (32,08 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 47,66 εκατ. ευρώ (68,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 35,37 εκατ. ευρώ, έναντι 25,51 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι επενδύσεις του για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 16,45 εκατ. ευρώ, έναντι 0,55 εκατ. ευρώ το 2016.

Η μητρική εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την 37η χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 81,40 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 30,8% σε σύγκριση με το 2016 και ίσες προς το 75,7% των ενοποιημένων. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 44,27 εκατ. ευρώ, έναντι 33,285 εκατ. ευρώ το 2016 (+33%). Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν από 31,10 εκατ. ευρώ σε 42,02 εκατ. ευρώ (+35,1%), ενώ τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης αυξήθηκαν κατά 35,1% σε 29,83 εκατ. ευρώ, από 22,08 εκατ. ευρώ το 2016 (+7,75 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο την Χριστίνα Ε. Παυλίδου, διευθύνοντα σύμβουλο τον Χριστόφορο Ε. Παυλίδη και αντιπρόεδρο τον Κυρ. Ε. Παυλίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Γενικός διευθυντής της είναι ο Ν. Γ. Δημαρέλης. Μέτοχοί της είναι οι Χριστόφ. Παυλίδης με μερίδιο 35,42%, Χριστίνα Παυλίδου (30,02%), Κυρ. Παυλίδης (14,56%), Αχ. Χατζόπουλος (10,00%) και Μαρίνα Αθανασιάδου (10,00%). Τον Ιούνιο του 2017 διένειμε στους μετόχους της μερίσματα ύψους 14,11 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη του 2017 διαθέτει μέρισμα 2,37 εκατ. ευρώ. Επίσης, διέθεσε αμοιβές 0,38 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη της, έναντι 1,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ως όμιλος το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 773 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 15,25 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 391 εργαζόμενους, έναντι 360 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 10,86 εκατ. ευρώ, έναντι 9,72 εκατ. ευρώ το 2016.

Tα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 86.095 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 70.145 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση αναπτύσσει δραστηριότητες και στον ενεργειακό τομέα, με ιδιόκτητα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 5 MW και αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 18 MW. Εχει κάνει γνωστό ότι σχεδιάζει την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος 70 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στη Βόρεια Ελλάδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

www.inr.gr, 14 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS