inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέος επενδυτής εν όψει στη μακεδονική οινοποιητική βιομηχανία ΜπουτάρηςΑύξηση εσόδων και συρρίκνωση ζημιών γνωστοποίησε στις χρηματιστηριακές αρχές για το 2017 η συμμετοχική εταιρεία Μπουτάρης Holding ή αλλιώς Ι. Μπουτάρης & Υιός Συμμετοχών, που ελέγχει την ιστορική μακεδονική οινοποιητική βιομηχανία Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική. Μετά τη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το χρηματιστήριο της Αθήνας ήρε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της συμμετοχικής εταιρείας.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να προσβληθεί και να ανατραπεί η επικυρωθείσα δικαστικώς το 2017 συμφωνία της οινοποιητικής βιομηχανίας με τους πιστωτές της Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων, με εγγυήσεις που έχουν παράσχει οι εταιρείες του ομίλου και ο βασικός τους μέτοχος. Τόσο οι πιστώτριες τράπεζες όσο και ο βασικός μέτοχος συζητούν με νέο επενδυτή την πιθανότητα εισόδου του στην οινοποιητική εταιρεία, με παράλληλη νέα συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανείων της.

Οι ανησυχίες για ενδεχόμενη κατάρρευση της υφιστάμενης συμφωνίας, που είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2016 και είχε επικυρωθεί δικαστικά από το Πρωτοδικείο Ημαθίας τον Μάιο του 2017, διατυπώνονται ευθέως στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της συμμετοχικής εταιρείας, που συνοδεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. Η επιχείρηση είχε δεσμευθεί ότι εντός του 2017 θα εκποιούσε τη γαλλική θυγατρική οινοποιητική εταιρεία της Millesime, ενώ ο βασικός μέτοχος Κων. Σ. Μπουτάρης είχε αναλάβει την υποχρέωση να εκποιήσει εντός του 2017 ακίνητη περιουσία του και με το τίμημα πώλησης να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συμμετοχικής εταιρείας και να φροντίσει για την αποπληρωμή υποχρέωσής της προς τη θυγατρική της ελληνική οινοποιητική βιομηχανία, αλλά και για την εξόφληση μέρους των δανείων της οινοποιίας σε τράπεζες. Ωστόσο, λόγω του περιρρέοντος αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που είχε συμφωνηθεί, όπως αναφέρει η εταιρεία, δεν κατέστη δυνατόν να συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Από τις τράπεζες έχει προταθεί νέο σχέδιο εμπορικής συμφωνίας, με τρίτο συνεργάτη-επενδυτή, το οποίο προβλέπει ταχύτερες και ασφαλισμένες minimum πληρωμές στα τραπεζικά ιδρύματα.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, τον περασμένο Ιούνιο κατέθεσε στις τράπεζες νέο επιχειρηματικό σχέδιο για τη χρονική περίοδο 2018-2022 και συζητεί, όπως αναφέρει, τόσο μαζί τους όσο και με τον ενδιαφερόμενο νέο επενδυτή, με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας, που θα εγγυάται την ανάπτυξή της.

Εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις θα αποτρέψουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο καταγγελίας και δικαστικής προσβολής της υφιστάμενης συμφωνίας από την πλευρά των τραπεζών.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της για τη χρήση 2017, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο από τις πωλήσεις κρασιών της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά το 2017 ανήλθαν σε 11,33 εκατ. ευρώ, από 11,11 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% σε ποσοστό και 0,22 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι διεθνείς πωλήσεις, που απέδωσαν έσοδα άνω των 3 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν κατά 3,9% σε αξία και κατά 6,7% σε όγκο, ενώ οι εγχώριες αυξήθηκαν κατά 4,6% σε αξία και κατά 3,3% σε όγκο.

Η εταιρεία, η οποία μέσω της θυγατρικής της Μπουτάρης Οινοποιητική διαθέτει βιομηχανική μονάδα στον Στενήμαχο Νάουσας Ημαθίας, δεν απέφυγε τη σημαντική συμπίεση του μεικτού περιθωρίου της κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες (33% έναντι 36,1% το 2016), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,74 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 4,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-6,8% ή -0,27 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,14 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+2,50 εκατ. ευρώ), καθώς η χρήση 2017 συμπεριέλαβε σημαντικού ύψους λογιστικά έσοδα από τη ρύθμιση των δανείων της και σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις για εμπορικούς κινδύνους.

Τα τελικά ενοποιημένα αποτελέσματά της συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,61 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,63 εκατ. ευρώ (1,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Για τους λόγους αυτούς το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 0,15 εκατ. ευρώ το 2017, μειωμένες κατά 95,2% ή 2,945 εκατ. ευρώ, αφού οι αντίστοιχες ζημιές το 2016 ήταν 3,09 εκατ. ευρώ. Συνακόλουθα, οι τελικές ζημιές που αναλογούν στη μητρική εταιρεία, μετά τον συνυπολογισμό των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, συρρικνώθηκαν σε 0,095 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων ζημιών 3,09 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένες κατά 96,9% ή 2,99 εκατ. ευρώ.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η πλήρως ελεγχόμενη γαλλική θυγατρική της και οι ελληνικές, πλήρως ελεγχόμενες αδρανείς εμπορικές θυγατρικές της Μίδας, Τροφοδομική, Καμπάς, καθώς και η Κύμη Εμφιαλωτική, οι οποίες πρόκειται να συγχωνευθούν, με απορρόφησή τους από την τελευταία. Επίσης, συμπεριελάμβανε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης την ελεγχόμενη κατά 50% ελληνική εταιρεία τουριστικών δραστηριοτήτων Scalarea.

Μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού του, οι βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις του ομίλου στις 31.12.217 (11,07 εκατ. ευρώ) υπολείπονταν του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (23,13 εκατ. ευρώ) κατά 12,06 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 47,01 εκατ. ευρώ (47,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), παραμένοντας σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του. Ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 25,06 εκατ. ευρώ, οι οποίες σε ποσοστό 82,8% ήταν μακροπρόθεσμες.

Η συμμετοχική επιχείρηση στις 31.12.2017 εξακολουθούσε να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαιά (-5,57 εκατ. ευρώ), με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ανερχόταν σε 41,44 εκατ. ευρώ.

Για αγορές παγίων το 2017 διέθεσε 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι 0,19 εκατ. ευρώ το 2016.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Σ. Μπουτάρη και αντιπρόεδρο τη Χριστίνα Κ. Μπουτάρη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στις 31.12.2017 απασχολούσε, μαζί με τις θυγατρικές της, 104 εργαζομένους, έναντι 108 στις 31.12.2016. Οι δαπάνες της για αμοιβές και συναφή έξοδα του προσωπικού της το 2017 ήταν ύψους 3,34 εκατ. ευρώ, αντί 3,26 εκατ. ευρώ το 2016. Διέθεσε για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών 1,02 εκατ. ευρώ, έναντι 0,97 εκατ. ευρώ το 2016. Μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν οι Κων. Σ. Μπουτάρης με μερίδιο 25,11%, Χριστίνα Κ. Μπουτάρη με 8,91%, Μαρίνα Κ. Μπουτάρη με 8,08% και Ελένη Κ. Μπουτάρη με 5,06% των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Η οινοποιητική βιομηχανία Μπουτάρης Ι. & Υιός Οινοποιητική, θυγατρική της συμμετοχικής εταιρείας Μπουτάρης Holding, κατέχει, ως γνωστόν, εξέχουσα θέση στον τομέα της ελληνικής οινοποιητικής παραγωγής, με προϊόντα που έχουν αποσπάσει πάμπολλες διεθνείς διακρίσεις.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας το 2017 στηρίχθηκε στο άρθρο 106β του ν. 3588/2007 και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανείων της σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών, χαμηλότερο επιτόκιο των δανείων, περίοδο χάριτος εντός έτους με πληρωμή μόνο τόκων, πρόσθετη δανειοδότησή της, ρύθμιση των οφειλών της σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και στο Ελληνικό Δημόσιο σε 90-180 μηνιαίες δόσεις και στο προσωπικό της σε 18 μηνιαίες δόσεις και σταδιακή αποπληρωμή των προμηθευτών της.

Η εταιρεία αναμένει για το 2018 αύξηση των εγχώριων πωλήσεών της με ρυθμό άνω του 10% και επαναφορά των διεθνών πωλήσεών της σε θετική τροχιά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS