inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μερίσματα 56,2 εκατ. ευρώ διέθεσε η φαρμακοβιομηχανία Φαρματέν το 2017Διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και εκρηκτική αύξηση κερδών παρουσίασε το 2017 η εξαγωγική, κατά βάση, ελληνική φαρμακοβιομηχανία Φαρματέν, η οποία συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις επενδύσεις της για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών φαρμάκων, που θα διατεθούν για πώληση στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση, της οποίας η πλειονότητα των μετοχών από το 2015 έχει περιέλθει στον έλεγχο του διεθνούς επενδυτικού σχήματος BC Partners, επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη βασικών φαρμακευτικών τεχνολογιών, όπως είναι τα μακράς δράσης ενέσιμα (LAI) και τα προϊόντα παρατεταμένης αποδέσμευσης (LAR).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 προχώρησε στη σύσταση εταιρείας holding με την επωνυμία Hellas Cyprus, στην Κύπρο, προωθώντας ακόμη περισσότερο την αναδιοργάνωση της επιχειρηματικής δομής της.


Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ιδρύθηκε το 1969 και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή και ταυτότητά της τον Δεκέμβριο του 2000. Εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, όπου διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε δεκάδες χώρες σε όλες τις ηπείρους. Τα φάρμακά της φέρουν, μεταξύ άλλων, τα σήματα «Φαρματέν», «Amitrox», «Amycin», «Nebinex», «Toramid», «Trudenia», «Bikonol, «Cemet», «Ostiral», «Polimodon», «Iriflexin», «Daman», «Tacrin», «Testolant», «Levogran», «Zotren». Η αξία των θυγατρικών της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 37,31 εκατ. ευρώ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το ήμισυ και πλέον των προϊόντων της εταιρείας, η οποία το 2016 είχε συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από κοινού με τις ελληνικές και αλλοδαπές θυγατρικές της Pharmaten International, Pharmaten Investment Group Public και Pharmaten Development, ιδιοκτήτριες με τη σειρά τους άλλων εταιρειών του ομίλου, παράγεται σε υπερσύγχρονη μονάδα του ομίλου στη Ροδόπη.

Ο εταιρικός κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γενόσημων και άλλων φαρμάκων τη χρήση 2017 ανήλθε σε 176,16 εκατ. ευρώ, έναντι 156,46 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 12,6% ή 19,70 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση κατέγραψε:

- Μεικτά κέρδη 68,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,8% ή 5,52 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016.

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 44,35 εκατ. ευρώ (+13,9% ή +5,40 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 21,88 εκατ. ευρώ (+21,9% ή +3,94 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 21,88 εκατ. ευρώ (+42,9% ή +5,475 εκατ. ευρώ).

- Αυξημένα κατά 49,7% καθαρά κέρδη ύψους 13,69 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους (+4,545 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής μεικτού κέρδους συμπιέστηκε κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες, υποχωρώντας στο 38,8%, από 40,2% το 2016).

Το κόστος λειτουργίας επιβαρύνθηκε με δαπάνη 27,13 εκατ. ευρώ (24,91 εκατ. ευρώ το 2016) για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις άυλων κυρίως και ενσώματων παγίων συνολικού ύψους 22,47 εκατ. ευρώ (21 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 4,41 εκατ. ευρώ (5,58 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 21,6% (12,6% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 16,2% (9% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 10,3% (8,2% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 7,8% (5,8% το 2016). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 20,5%, αντί 17,8% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 0,8%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 40,70 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και ότι λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2016.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στις 31.12.2017 είχε περιοριστεί σε 63,09 εκατ. ευρώ (από 105,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), αποτελώντας το 29,1% (48,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 216,85 εκατ. ευρώ (218,69 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση προχώρησε σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,5 εκατ. ευρώ για επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους, σε συνδυασμό με διανομή μερισμάτων στους μετόχους της ύψους 49,72 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (97,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 42,92 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (54,65 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων ενδοομιλικών δανείων 55,90 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 83,30 εκατ. ευρώ, ήταν αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 28,9% (+18,70 εκατ. ευρώ) και αφορούσαν στο σύνολό τους μακροπρόθεσμο δανεισμό. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 24,64 εκατ. ευρώ (27,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 11,85 εκατ. ευρώ, από 11,67 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, ενώ τα άυλα πάγιά της ανέρχονταν σε 68,81 εκατ. ευρώ (63,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Για άυλα κυρίως, αλλά και για ενσώματα πάγια το 2017 δαπάνησε 28,31 εκατ. ευρώ, έναντι 31,28 εκατ. ευρώ το 2016.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ελένη Κάτσου της οικογένειας των ιδρυτών της, αντιπρόεδρο τον Ευάγγ. Καραβά και οικονομικό διευθυντή τον Διομ. Βασιλείου. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 560 εργαζομένους, έναντι 528 τα τέλη του 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 79.190 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 32.555 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΑΡΜΑΤΕΝ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS