inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με ζημιές 7,7 εκατ. ευρώ, λόγω απομειώσεων, «έκλεισε» τη χρήση 2017 η εταιρεία καλλυντικών ApivitaΜε ζημιές της τάξεως των 7,7 εκατ. ευρώ, λόγω απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων, «έκλεισε» τη χρήση 2017, πρώτη μετά τη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της στον ισπανικό επιχειρηματικό όμιλο Puig, η εταιρεία καλλυντικών Apivita.

Από τους πρώτους μήνες του 2017, ως γνωστόν, πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της έχει περιέλθει στην ολλανδική εταιρεία Exea International, η οποία ανήκει στον ισπανικό όμιλο Puig. Επίσης, στη διάρκεια του 2017 η επιχείρηση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 1,205 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη διαφορά υπέρ το άρτιον συνολικού ποσού 11,82 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, τροποποίησε το καταστατικό της, εισάγοντας πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία απαιτείται η συγκατάθεση κατόχων των 2/3 τουλάχιστον των μετοχών της για την έγκυρη λήψη αποφάσεων μείζονος σημασίας.

Η Apivita εξακολουθεί να δηλώνει πεπεισμένη ότι η ένταξή της στον όμιλο Puig, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας, των αρωμάτων και των καλλυντικών σε 150 χώρες και έχει ετήσια έσοδα της τάξεως των 1,7 δισ. ευρώ, αυξάνει σημαντικά τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της. Επίσης, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τα οφέλη θα απεικονιστούν στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της τα επόμενα χρόνια.

Εχει την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ασχολείται με την ανάπτυξη, την παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία φυσικών καλλυντικών και αρωμάτων και συναφών παραφαρμακευτικών και φαρμακευτικών προϊόντων υγείας και ευεξίας στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1979 από τους φαρμακοποιούς Νίκο και Νίκη Κουτσιανά και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Μάρτιο του 1991. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα, στα Σπάτα Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Αποτελεί κορμό ομίλου, με ισχυρή εμπορική εταιρεία στην Ισπανία και άλλες θυγατρικές. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον όγδοο ενοποιημένο ισολογισμό της για τη χρήση 2017, τα έσοδα της Αpivita το έτος αυτό ανήλθαν σε 40,54 εκατ. ευρώ, από 37,56 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας επιβραδυνόμενη σε σχέση με το 2016 αύξηση 7,9% σε ποσοστό ή 2,98 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 90,3% των πωλήσεών της (36,62 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της και το υπόλοιπο 9,7% (3,92 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Σε σχέση με το 2016, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,6% (+3,20 εκατ. ευρώ) και οι συνολικές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία, όπου η τοπική θυγατρική κατέγραψε έσοδα 7,43 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συμπίεσε ελαφρώς το παραδοσιακά υψηλό μεικτό της περιθώριο, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να αυξηθούν κατά 7,5% ή 1,94 εκατ. ευρώ σε 27,70 εκατ. ευρώ το 2016, αντί 25,76 εκατ. ευρώ το 2015. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της διαμορφώθηκε σε 68,3%, από 68,6% το 2015.

Ωστόσο, κατέγραψε ενοποιημένες ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5,59 εκατ. ευρώ αντί κερδών 5,37 εκατ. ευρώ το 2016, δυσμενέστερα δηλαδή λειτουργικά αποτελέσματα έναντι εκείνων του 2016 κατά 10,96 εκατ. ευρώ, για τον λόγο ότι τα επιβάρυνε με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και συναφείς προβλέψεις συνολικού ύψους 12,07 εκατ. ευρώ, αντί 1,19 εκατ. ευρώ αντίστοιχης επιβάρυνσης το 2016, που αφορούσαν στο μέγιστο μέρος τους έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με απομείωση και καταστροφή αποθεμάτων 6,31 εκατ. ευρώ, απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 1,33 εκατ. ευρώ και απομείωση συμμετοχών 3,14 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων των έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, ο όμιλος είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 6,02 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,1% (+0,65 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης ήταν ύψους 1,07 εκατ. ευρώ, έναντι 0,99 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,26 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,56 εκατ. ευρώ (2,03 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε ενοποιημένες ζημιές προ φόρων 8,40 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το 2016 είχε παρουσιάσει αντίστοιχα κέρδη 2,08 εκατ. ευρώ (-10,48 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους είχε καθαρές ζημιές 7,66 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,22 εκατ. ευρώ το 2016 (-8,88 εκατ. ευρώ). Εξαιρουμένων των έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, είχε κέρδη προ φόρων 3,21 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54,3% (+1,13 εκατ. ευρώ).

Στην ενοποίηση συμμετείχαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, μαζί με τη μητρική εταιρεία, οι πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές Apivita Spain, Apivita North America, Wish Wave Holding και Alosno Holdings που εδρεύουν στην Ισπανία, τις ΗΠΑ, την Κίνα (Χονγκ Κονγκ) και την Κύπρο, αντιστοίχως. Επίσης, συμμετείχε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η ελεγχόμενη κατά 40% ιαπωνική εταιρεία Apivita Japan.

Για τρίτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε επαναταξινόμηση και επαναδιατύπωση σειράς κονδυλίων της χρήσης 2016, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα δημοσιευμένα μεγέθη της χρήσης αυτής να διαφέρουν από τα αντίστοιχα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πέρυσι.

Από κοινού με τις θυγατρικές της στις 31.12.2017, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας κατά 13,02 εκατ. ευρώ, διέθετε ίδια κεφάλαια 12,79 εκατ. ευρώ (7,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ίσα προς το 33,1% (15,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων στον όμιλο κεφαλαίων, ύψους 38,67 εκατ. ευρώ (49,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Τα ίδια κεφάλαιά της ενσωμάτωναν κρατικές επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 2,39 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ήταν ύψους 13,92 εκατ. ευρώ, έναντι 28,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 51,3% ή 14,68 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 81,9% μακροπρόθεσμος, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής και τη χρησιμοποίηση των νέων κεφαλαίων για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων. Το κυκλοφορούν ενεργητικό του (25,02 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις του (13,20 εκατ. ευρώ) κατά 11,82 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 2,58 εκατ. ευρώ (3,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις του ήταν ύψους 25,88 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 38,1% (-15,92 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 49% μακροπρόθεσμες.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 11,60 εκατ. ευρώ, έναντι 12,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για επενδυτικούς σκοπούς το 2017 διέθεσε 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι 0,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η μητρική Αpivita, η επωνυμία της οποίας παραπέμπει στη ζωή της μέλισσας, το 2017 κατέγραψε έσοδα 36,78 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 90,7% των ενοποιημένων και αυξημένα κατά 7,5% (+2,55 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2016. Λόγω απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων και συναφών προβλέψεων συνολικού ύψους 13,30 εκατ. ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ το 2016), κατέγραψε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 7,20 εκατ. ευρώ (κέρδη 5,60 εκατ. ευρώ το 2016), ζημιές προ φόρων 9,94 εκατ. ευρώ (κέρδη 2,38 εκατ. ευρώ το 2016) και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 9,18 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,61 εκατ. ευρώ το 2016). Εξαιρουμένων των έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, είχε κέρδη προ φόρων ύψους 2,91 εκατ. ευρώ. Το 89,4% των πωλήσεών της (32,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της και το υπόλοιπο 10,6% (3,91 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Οι συμμετοχές σε συγγενικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 1,40 εκατ. ευρώ, έναντι 5,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Η χρήση 2017 ήταν η 26η κατά σειρά της μητρικής εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της.

Από τις αρχές του 2017 η εταιρεία έχει πρόεδρο τον εκ των ιδρυτών της Νικ. Ν. Κουτσιανά, διευθύνοντα σύμβουλο τον Herve C. Lesieur του ισπανικού ομίλου Puig και οικονομικό διευθυντή τον Παν. Παναγιωτόπουλο.

Η μητρική εταιρεία τη χρήση 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 248 εργαζόμενους, έναντι 228 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,05 εκατ. ευρώ, έναντι 8,11 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο όμιλος το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 297 εργαζόμενους, έναντι 275 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 10,72 εκατ. ευρώ, έναντι 9,90 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του τη χρήση 2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, αντιστοιχούσαν σε 20.270 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων, εξαιρουμένων των έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, ήταν ίσα προς 10.810 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2018 η επιχείρηση έχει λάβει μέτρα, όπως αναφέρει εκ νέου, ώστε να διασφαλίσει μιάν αδιάλειπτη αναπτυξιακή πορεία. Η μοναδικότητα και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας επέτρεπε την πρόβλεψη, όπως ανέφερε, ότι το τέλος της οικονομικής κρίσης θα τη βρει σε καλύτερη θέση έναντι των ανταγωνιστών της. Αναμένει ενίσχυση τόσο των πωλήσεων όσο και του περιθωρίου των λειτουργικών κερδών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: APIVITA

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS