inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων 11% και ενισχυμένα κέρδη κατέγραψε η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος το 2017Ενισχυμένες επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένης αύξησης των πωλήσεων κατά 45,2 εκατ. ευρώ ή 5,2 εκατ. κιβώτια προϊόντων και εμπορευμάτων μετά από μία πενταετία πτώσης τους, κατέγραψε το 2017 η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία μη αλκοολούχων ποτών.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, προήλθε από απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου της άλλοτε Coca-Cola 3E σε έτερη εταιρεία του ομίλου, με ημερομηνία μετατροπής του ισολογισμού την 31η Μαρτίου 2012. Ελέγχεται πλήρως από τον ελληνικό-πολυεθνικό επιχειρηματικό όμιλο Coca-Cola HBC που εδρεύει στην Ελβετία και, εμμέσως, σε ποσοστό 23,2% από την αμερικανική The Coca-Cola Company (TCCC). Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Coca-Cola Τρία Εψιλον» ή «3Ε». Παράγει, εμφιαλώνει και εμπορεύεται ανθρακούχα και μη ανθρακούχα αναψυκτικά, φυσικούς χυμούς, εμφιαλωμένα νερά, ισοτονικά και ενεργειακά ποτά, έτοιμο τσάι και έτοιμο καφέ, ενώ διακινεί και εμπορεύεται αλκοολούχα ποτά, σνακς και καφέ. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και παράγει το 98% περίπου των αναψυκτικών και χυμών της στο βιομηχανικό συγκρότημα που έχει εγκαταστήσει στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Οι πωλήσεις της βιομηχανίας το 2017 ανήλθαν σε 456,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2016 (+45,1 εκατ. ευρώ), καθώς ο όγκος των πωλήσεων εκτινάχθηκε από τα 100,7 εκατ. κιβώτια προϊόντων το 2016 σε 105,9 εκατ. κιβώτια ποτών και άλλων ροφημάτων το 2017 (+5,2%).

Η ενίσχυση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 31% από 32,4% το 2016), που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών (141,5 εκατ. ευρώ) κατά 6% (+8 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη διόγκωση των λειτουργικών δαπανών, αλλά η απουσία υψηλών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, που το 2016 είχαν ανέλθει σε 11,7 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ζημιών από την πτωχευμένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», επέτρεψε την καταγραφή αυξημένων κατά 58,1% κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 30,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 19,1 εκατ. ευρώ το 2016 (+11,1 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες αναδιάρθρωσης περιορίστηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ, από 1,4 εκατ. ευρώ το 2016. Αυξημένα κατά 10,2 εκατ. ευρώ ή 217% σε ποσοστό ήταν εξάλλου τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και τόκων (EBIT), που ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ, έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2016.

Η Coca-Cola 3E Ελλάδος επιβάρυνε τα τελικά της αποτελέσματα με αποσβέσεις 15,3 εκατ. ευρώ (14,4 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,4 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ το 2016) για την κάλυψη δανείων που είχε λάβει από την αλλοδαπή εταιρεία Coca-Cola HBC Finance του ελβετικού ομίλου.

Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν στην καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων για δεύτερη φορά από τη λειτουργία της εταιρείας με την τρέχουσα δομή της, ενισχυμένων σε σύγκριση με το 2016. Συγκεκριμένα, η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος το 2017 κατέγραψε κέρδη προ φόρων 12,5 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για τα πάγια και αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα και έξοδα της χρήσης κατέγραψε καθαρά κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 2,1 εκατ. ευρώ και καθαρών κερδών 2,4 εκατ. ευρώ το 2016 (+495,2% ή +10,4 εκατ. ευρώ και +75% ή +1,8 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως). Η φορολογική επιβάρυνση περιλαμβάνει φόρο 3,4 εκατ. ευρώ για δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε σε 9,9%, αντί 6,7% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,4% (+21 εκατ. ευρώ). Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 27,8 εκατ. ευρώ, έναντι 16,5 εκατ. ευρώ το 2016 (+68,5% ή +11,3 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Εχουν αναδιατυπωθεί οι αποσβέσεις της χρήσης 2016.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 163,4 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 137,7 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 129,1 εκατ. ευρώ (124,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 42,1% (43,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 306,3 εκατ. ευρώ (285,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Από τα μέσα του 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο ελέγχεται κατά 69,99% από την ελληνική εταιρεία Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης και κατά το υπόλοιπο 30,01% από την αλλοδαπή εταιρεία Coca-Cola Beverages Holdings II, επίσης 100% θυγατρική του ομίλου Coca-Cola HBC.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (142,6 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 36,5 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (106,1 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 20,6 εκατ. ευρώ (12,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 10,4% (+16,7 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 177,2 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 40,1% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι δανειακές υποχρεώσεις ήταν ύψους 53,6 εκατ. ευρώ, αμετάβλητες σε ετήσια βάση και στο σύνολό τους μακροπρόθεσμες, βάσει δανείου που ελήφθη από την Coca-Cola HBC Finance τον Ιούλιο του 2016 και προβλέπεται να αποπληρωθεί το 2024. Εμπορικές απαιτήσεις της ύψους 31,2 εκατ. ευρώ (36,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016) ήταν απαιτητές μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου, αλλά μη απομειωμένες.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 129,8 εκατ. ευρώ, έναντι 120,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2017 δαπάνησε 24,6 εκατ. ευρώ, έναντι 26,4 εκατ. ευρώ το 2016, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο τις επενδύσεις της. Οι νέες επενδύσεις αφορούσαν κυρίως σχετικές δαπάνες αναβάθμισης της μονάδας εμφιαλωμένου νερού «Αύρα», που διαθέτει στο Αίγιο Αχαΐας.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Λεούση, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Παπαχρήστου και οικονομικό διευθυντή τον R. Halasz. Ο αριθμός των εργαζομένων της σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης το 2017 ήταν 1.489 άτομα, έναντι 1.494 το 2016. Οι δαπάνες της για μισθούς και ημερομίσθια, λοιπές παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού το 2017 ανήλθαν σε 59,7 εκατ. ευρώ, αντί 59,1 εκατ. ευρώ το 2016. Το ποσό που διέθεσε το 2017 για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου και της ανώτατης διοίκησής της ήταν 3,9 εκατ. ευρώ, αντί 5,1 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 20.280 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Στη διάρκεια του 2017 κατέβαλε στην αμερικανική The Coca-Cola Company, μέτοχο μειοψηφίας του ομίλου Coca-Cola HBC, καθώς και σε θυγατρικές αυτής, το ποσό των 83,6 εκατ. ευρώ (72,8 εκατ. ευρώ το 2016) για την προμήθεια της συμπυκνωμένης πρώτης ύλης και άλλων προϊόντων και υλικών.

Ειδικότερα για αμοιβές διοικητικής υποστήριξης από συνδεδεμένες επιχειρήσεις επιβαρύνθηκε με 6,9 εκατ. ευρώ, ενώ για αμοιβές δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών σημάτων συνδεδεμένων επιχειρήσεων επιβαρύνθηκε με 3,9 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου, στοχεύει για το σύνολο του έτους 2018 σε περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της, δίνοντας έμφαση συγχρόνως στη μείωση του κεφαλαίου κίνησης κατά 1,8 εκατ. ευρώ και την ενίσχυση των καθαρών ταμειακών ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητές της, οι οποίες το 2017 ανήλθαν σε 34,2 εκατ. ευρώ, από 19,6 εκατ. ευρώ το 2016.

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται από τον Σεπτέμβριο του 2016 έλεγχος στη δραστηριότητα της επιχείρησης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο έρευνας για τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS