inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 19,3 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η εταιρεία οπωροκηπευτικών Γ. Γιαννακάκης για το 2016Αυξημένα έσοδα, πλην όμως και πάλι οριακά θετικά αποτελέσματα προ φόρων, δημοσιοποίησε για το 2016 η εταιρεία Γεώργιος Γιαννακάκης, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επιχειρήσεις διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας οπωροκηπευτικών της Κρήτης και είχε πληγεί το έτος αυτό από πυρκαϊά που κατέστρεψε μέρος των παραγωγικών εγκαταστάσεών της.

Η επιχείρηση ξεπέρασε την αδυναμία παραγωγικής λειτουργίας της, χρησιμοποιώντας για την τυποποίηση και εξαγωγή προϊόντων μονάδες της Κεντρικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης Σουλτανίνας (Κ.Σ.Ο.Σ.) στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ωστόσο, η αναγκαστική αυτή επιλογή αύξησε δραματικά το κόστος διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας των οπωροκηπευτικών που προμηθεύτηκε.

Η Γ. Γιαννακάκης εδρεύει στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1980 με άλλη νομική μορφή και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., τον Μάρτιο του 2001. Το 2003 είχε κατασκευάσει συσκευαστήριο φρούτων και λαχανικών 13.000 τ.μ. Η γκάμα των προϊόντων που τυποποιεί περιλαμβάνει, κυρίως, επιτραπέζια σταφύλια της ποικιλίας Thomson, κίτρινες πιπεριές Corno, αγγούρια και τομάτες ποικιλίας Long Life. Εξάγει μεγάλο μέρος των προϊόντων της στις χώρες Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία Τσεχία και Φινλανδία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία της Κρήτης το 2016, ολοκληρώνοντας τη 15η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 19,28 εκατ. ευρώ (+31,1% ή +4,57 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,69 εκατ. ευρώ (-30,3% ή -0,73 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,24 εκατ. ευρώ (-1,6%).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,025 εκατ. ευρώ (+31,6%).

- Κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (+33,3%), ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων (επίσης 0,1% το 2015) και το 0,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (0,2% το 2015).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,01 εκατ. ευρώ (+0,02 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων (-0,1% το 2015) και το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (-0,1% το 2015).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά 7,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 8,8%, από 16,5% το 2015). Η μείωση των μεικτών κερδών, αντισταθμίστηκε από την εισροή λοιπών εσόδων 1,86 εκατ. ευρώ, που αφορά αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία για την καταστροφή μέρους των εγκαταστάσεών της τον Ιούλιο του 2016 και εισπράχτηκε τον Μάιο του 2017.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,215 εκατ. ευρώ (0,225 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,005 εκατ. ευρώ (0,003 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,235 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,2%, έναντι 2,7% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 19%, λόγω οφειλόμενης σε αγορά επενδυτικού ακινήτου αύξησης των παγίων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,59 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,04 εκατ. ευρώ (7,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 65,1% (77,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 10,81 εκατ. ευρώ (9,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία δεν είχε τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της (3,77 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 83% (+1,71 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,45 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,565 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιώσει εμπορικές απαιτήσεις 0,91 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,50 εκατ. ευρώ (1,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 3,78 εκατ. ευρώ, αντί 2,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω αγοράς επενδυτικού ακινήτου. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για την προσθήκη του ακινήτου αυτού και για αγορές άλλων ενσώματων και άυλων παγίων 2,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,62 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,20 εκατ. ευρώ, που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας οπωροκηπευτικών Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 199,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 4,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,4% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη ύψους 2,53 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Εμμ. Γιαννακάκη και αντιπρόεδρο την Ευαγγελία Γιαννακάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 36 εργαζόμενους, έναντι 24 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,33 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS