inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 20,3 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε η βιομηχανία γεωργικών φαρμάκων Χελλαφάρμ για το 2016Αυξημένα έσοδα και κέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι ζημιών το 2015, γνωστοποίησε για το 2016 η εταιρεία Χελλαφάρμ, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων.

Η Χελλαφάρμ εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Ιδρύθηκε το 1965 με άλλη νομική μορφή και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., τον Οκτώβριο του 1971. Το 1973 είχε κατασκευάσει εργοστάσιο προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης στον Αγιο Ιωάννη Στυλίδας του νομού Φθιώτιδας, στο ύψος του 231ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, επί ακινήτων που καλύπτουν πλέον 54.235 τ.μ. Εχει εμπορικά και αποθηκευτικά υποκαταστήματα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και στη Μεταμόρφωση Αττικής. Παράγει και εμπορεύεται γεωργικά φάρμακα, σπόρους βαμβακοκαλλιέργειας, είδη φροντίδας κήπου και κτηνιατρικά φάρμακα. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν εργαστηριακή φυτική υποδομή και ανάλογο θερμοκηπιακό εξοπλισμό. Διαθέτει μέρος της παραγωγής της σε αγορές του εξωτερικού. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Τα προϊόντα και εμπορεύματά της φέρουν, μεταξύ άλλων, τις εμπορικές ονομασίες «Agrizole», «Mantox», «Volur», «Limbor», «Progen», «Torino», «Purshade», «Helicovex», «Borneo», «Difend», «Dipel Finy».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία της Φθιώτιδας το 2016, ολοκληρώνοντας την 46η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 20,34 εκατ. ευρώ (+11,1% ή +2,03 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 7,05 εκατ. ευρώ (+16,8% ή +1,01 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,34 εκατ. ευρώ (+75,2% ή +0,57 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,135 εκατ. ευρώ (+102,7% ή +0,575 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,27 εκατ. ευρώ το 2015 ή +0,63 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων (-1,5% το 2015) και το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (-3,9% το 2015).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,21 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,28 εκατ. ευρώ το 2015 ή +0,49 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 1% των πωλήσεων (-1,5% το 2015) και το 3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (-4% το 2015).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 34,7%, από 33% το 2015). Η αύξηση των μεικτών κερδών αντισταθμίστηκε μερικώς από την ανοδική πορεία των λειτουργικών δαπανών και, κυρίως, από τη διόγκωση των δαπανών διάθεσης σε 3,36 εκατ. ευρώ, από 2,60 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,76 εκατ. ευρώ). Αρνητικά επέδρασε, εξάλλου, η καταγραφή μειωμένων, αλλά και πάλι υψηλών λοιπών, έκτακτων κατά βάση εξόδων (1,40 εκατ. ευρώ, έναντι 1,73 εκατ. ευρώ το 2015), που αφορούσαν κυρίως ζημιές από ενεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις (0,54 εκατ. ευρώ) και από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων (0,80 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων απορρόφησαν 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,20 εκατ. ευρώ (επίσης 0,20 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,78 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,56 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 6,3%, έναντι 3,8% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 3,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,72 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές παρελθόντων ετών 1,91 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,20 εκατ. ευρώ (6,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 34,1% (επίσης 34,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 21,10 εκατ. ευρώ (20,32 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία είχε τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 9,53 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες Πειραιώς, Alpha και Eurobank, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1,9% (+0,18 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της (13,91 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 4% (+0,53 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,35 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (13,215 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις ποσού 1,39 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,35 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 5,18 εκατ. ευρώ, αντί 5,32 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων της χρήσης. Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση δαπάνησε για την προσθήκη ενσώματων και άυλων παγίων 0,02 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις επί παγίων της ποσού 3 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας αγροχημικών προϊόντων ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 200,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν σχεδόν 2,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,1% των πωλήσεων και το 2,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη ύψους 3,8 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Φοίβο Α. Λεγάκη και αντιπρόεδρο τη Χριστίνα Φ. Λεγάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 73 εργαζόμενους, έναντι επίσης 73 το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ήταν ίσα προς 18.315 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 η βιομηχανία ανέμενε ότι θα παρέμενε ανταγωνιστική και θα συνέχιζε την ανοδική πορεία του έτους 2016, μεταξύ άλλων επειδή το 2017 ανέλαβε την αντιπροσώπευση νέων κτηνιατρικών φαρμάκων οίκου του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS