inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει τις πωλήσεις στην αγορά των ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ η Intracom Defense ElectronicsΕνίσχυσε κατά το 2017 τις πωλήσεις και την κερδοφορία της η βιομηχανία αμυντικού υλικού και συναφών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών συστημάτων Intracom Defense Electronics (IDE), ενδυναμώνοντας τις εξαγωγές της στις ΗΠΑ και σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί Αττικής, στο ύψος του 21ου χλμ. της Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκόπουλου. Ελέγχεται κατά 100% από τον ελληνικό επιχειρηματικό όμιλο Intracom Holdings. Διαθέτει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της σε αγορές του εξωτερικού. Ιδρύθηκε το 2001, αλλά απέκτησε την παρούσα νομική και εταιρική μορφή της το 2005, κατόπιν απόσχισης και εισφοράς του κλάδου αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων της ιδρυθείσας το 1977 εταιρείας Intracom, που μετεξελίχθηκε σε εταιρεία συμμετοχών. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ασχολείται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, με τη σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση μηχανημάτων ασφαλείας και συναγερμών, εκτός αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα.

Τη διετία 2016-2017 η επιχείρηση υλοποίησε νέες συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με τον φορέα NATO Support & Pracurement Agency (NSPA) για συστήματα ενδοεπικοινωνίας που προορίζονται για τον στρατό της Λιθουανίας, καθώς και με τις αμερικανικές εταιρείες Raytheon και Ram-System για την παραγωγή υπομονάδων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot και την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων για πυραυλικό σύστημα επιφανείας-αέρος. Επίσης, υλοποίησε σύμβαση με τη γερμανική εταιρεία Krauss Maffei Wengman για τον εφοδιασμό της τελευταίας με συστήματα ενδοεπικοινωνίας WiSSP, που έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί από την IDE στις εγκαταστάσεις της, στο πλαίσιο της εφαρμογής προγράμματος αναβάθμισης αυτοκινούμενων πυροβόλων του Γερμανικού Στρατού.

Τα έσοδά της το 2017 ανήλθαν σε 65,86 εκατ. ευρώ, από 57,44 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7% σε ποσοστό ή 8,42 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Βάσει της χώρας εγκατάστασης του πελάτη, οι πωλήσεις αυτές προήλθαν κυρίως από τη διάθεση προϊόντων στις ΗΠΑ και άλλες, μη ευρωπαϊκές αγορές, που απέδωσαν 58,91 εκατ. ευρώ (89,4% των συνολικών πωλήσεων). Η ελληνική αγορά απέφερε 0,85 εκατ. ευρώ (1,3% των πωλήσεων), άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης 6,08 εκατ. ευρώ (9,2%) και λοιπές ευρωπαϊκές αγορές 0,01 εκατ. ευρώ (0,1%). Σε σύγκριση με το 2016 οι εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης μειώθηκαν κατά 0,5%, ενώ προς τις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 20,5% (+10,05 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά 65,5%. Η διάθεση αγαθών απέδωσε 63,48 εκατ. ευρώ (96,4% των εσόδων) και η παροχή υπηρεσιών 2,38 εκατ ευρώ (3,6%).

Μεγάλο μέρος των εσόδων αφορούσε την παραγωγή υπομονάδων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot και προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης Awacs του ΝΑΤΟ.

Οι πωλήσεις αυτές απέφεραν μεικτά κέρδη 16,255 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,5% (+2,54 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους ενισχύθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα και ανήλθε στο 24,7%, από 23,9% το 2016.

Η ενίσχυση των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από διόγκωση των δαπανών διάθεσης και ερευνών (10,24 εκατ. ευρώ, αντί 8,40 εκατ. ευρώ το 2016), αλλά και από μείωση των δαπανών διοίκησης, καθώς και των έκτακτων δαπανών. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με απομείωση αποθεμάτων 2,03 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2017), οδήγησαν σε αύξηση των λειτουργικών κερδών. Η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,83 εκατ. ευρώ (3,04 εκατ. ευρώ το 2016), ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων, από 5,3% έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένα κατά 25,9% (+0,79 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,31 εκατ. ευρώ (1,50 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικά έξοδα, που αφορούσαν κυρίως συναλλαγματικές διαφορές, ύψους 1,42 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2016).

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από σημαντικού ύψους χρηματοοικονομικά έσοδα, που αφορούσαν κυρίως έσοδα τόκων από πελάτες.

Για τους λόγους αυτούς το αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 3,21 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,60 εκατ. ευρώ το 2016 (+100,5% ή +1,61 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,03 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,91 εκατ. ευρώ το 2016 (+122,7% ή +1,12 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5% και 3,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,9% και τα καθαρά κέρδη το 3,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 4%, έναντι 2,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 96,22 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 15,4% (-17,56 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 4,51 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες του 2016, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ωστόσο, προχώρησε σε επαναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, του συνόλου ενεργητικού και των καθαρών κερδών, λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων.

Κατέγραψε ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες 9,56 εκατ. ευρώ το 2017, αντί 3,23 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ίδια κεφάλαια της IDE ανήλθαν στο τέλος της χρήσης 2017 σε 65,51 εκατ. ευρώ (63,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αποτελούσαν το 68,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (55,8% στο τέλος της χρήσης 2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις της περιορίστηκαν σε 30,71 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 38,9% (-19,55 εκατ. ευρώ), ενώ συνδέονταν κατά κύριο λόγο με προκαταβολές πελατών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της εταιρείας. Η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό. Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (57,04 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (24,84 εκατ. ευρώ) κατά 32,20 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 15,54 εκατ. ευρώ (6,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 31,36 εκατ. ευρώ, έναντι 31,80 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης 2017 η εταιρεία διέθεσε για επενδύσεις 0,36 εκατ. ευρώ, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Χ. Κλώνη, αντιπρόεδρο τον Γ. Α. Αννινο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ι. Τρουλλινό και οικονομικό διευθυντή τον Κων. Δ. Πάλμο. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο 389 εργαζόμενους, έναντι 376 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 15,11 εκατ. ευρώ, έναντι 14,46 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 1,14 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017 ήταν της τάξεως των 9.840 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 8.240 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η αξία των νέων συμβάσεων που υπέγραψε στη διάρκεια του 2017 με εταιρείες όπως οι Raytheon, Krauss - Maffei Wengman, Rheinmetal MAN Military Vehicles, BAE Systems, καθώς και με την ινδονησιακή Convergence Global, το ΝΑΤΟ, τον φινλανδικό Στρατό και τα ελληνικά υπουργεία Αμυνας και Εσωτερικών ανήλθε σε 48,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,7 εκατ. ευρώ με τη Raytheon, έναντι 24,4 εκατ. ευρώ το 2016. Το ανεκτέλεστο των παραγγελιών της στα τέλη του 2017 ανερχόταν σε 75,5 εκατ. ευρώ.

Κυρίαρχος στόχος της παραμένει η ενίσχυση των εξαγωγών της στις ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής της στο αντιαεροπορικό πυραυλικό πρόγραμμα Patriot της Raytheon και σε άλλα αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ που προορίζονται για τη διεθνή αγορά. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν, ακόμη, τη διείσδυση σε αγορές της Ασίας, της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής με καινοτομικά προϊόντα ιδίας ανάπτυξης, η επέκταση των συνεργασιών της με μεγάλες εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού για την ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της σε νέα προϊόντα τους, η προώθηση υβριδικού αμυντικού ενεργειακού συστήματός της και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της στον κλάδο της ασφαλείας με συμμετοχή σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως αυτά που αφορούν τη Frontex.

Οι κύριοι τεχνολογικοί τομείς, στους οποίους έχει επικεντρώσει τα ενδιαφέροντά της, αφορούν τα ευρυζωνικά συστήματα, τα υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος, τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα επεξεργασίας και γεωγραφικής απεικόνισης πληροφοριών για παρακολούθηση και έλεγχο σε αμυντικές και συναφείς εφαρμογές πραγματικού χρόνου, καθώς και τα ηλεκτρονικά συστήματα πυραύλων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS