inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανω των 150 εκατ. ευρώ τα έσοδα της βιομηχανίας βάμβακος Αφοί Καραγιώργου τη χρήση 2016-2017Εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων και ισχυρότερη κερδοφορία δημοσιοποίησε για τη χρήση 2016-2017 η εταιρεία εκκόκκισης βάμβακος και σπορελαιουργίας Αδελφοί Νικόλαου Καραγιώργου, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία εκκοκκισμένου βάμβακος.

Η επιχείρηση τον Μάρτιο του 2018 προχώρησε σε δεύτερη επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών, εκφράζοντας και με τον τρόπο αυτό την κεφαλαιακή ευρωστία της και την αισιοδοξία της για το μέλλον. Είχε αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,405 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επιστροφή τους στους μετόχους της, σε συνέχεια ανάλογης απόφασης για ποσό 0,60 εκατ. ευρώ που είχε λάβει τον Σεπτέμβριο του 2017. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αποφάσεις και μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους ποσού 0,25 εκατ ευρώ τον Μάιο του 2015, ποσού 0,84 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2014 και ποσού 1,01 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2010, ανεξάρτητα από τα μερίσματα που η εταιρεία διένειμε αυτά τα χρόνια στους μετόχους της.

Η Αφοί Ν. Καραγιώργου ιδρύθηκε σε πρώτη φάση, με άλλη νομική μορφή, ως εταιρεία εμπορίας βάμβακος και αγροτικών ειδών, το 1951 στη Θεσσαλονίκη, όπου και εξακολουθεί να εδρεύει. Μετατράπηκε σε Α.Ε. και έλαβε την τρέχουσα επωνυμία της τον Δεκέμβριο του 1977. Παράγει και εμπορεύεται εκκοκκισμένο βαμβάκι, βαμβακόσπορο, βαμβακέλαιο και βαμβακόπιτα. Συγχρόνως, εμπορεύεται σύσπορο και εκκοκκισμένο βαμβάκι τρίτων, καθώς και αγροτικά εφόδια και αγροτικά προϊόντα, όπως δημητριακά, κυρίως μέσω θυγατρικών και συγγενικών επιχειρήσεων. Ακόμη, με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον ενεργειακό τομέα και στην ανάπτυξη ακινήτων συμμετέχει σε εταιρείες των τομέων αυτών.

Από το 1967 λειτουργεί εκκοκκιστήρια και σπορελαιουργεία στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 15ου χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας. Το 1993 δημιούργησε εκκοκκιστήριο στον Σταυρό Φαρσάλων Λάρισας, όπου το 1999 προσέθεσε δεύτερη μονάδα. Επίσης, το 2000 επεκτάθηκε παραγωγικά, με αντίστοιχες μονάδες, στη Γλαύκη Λάρισας. Διαθέτει υποκαταστήματα και συναφείς εγκαταστάσεις στο Γραμματικό Καρδίτσας, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Λάρισας-Φαλάνης, στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Λάρισας-Τυρνάβου και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Επίσης, δραστηριοποιείται παραγωγικά και εμπορικά στους νομούς Δράμας, Σερρών και Πέλλας, μέσω της ελεγχόμενης σε ποσοστό 50% ομοειδούς βιομηχανίας Βαμβακουργία Κάπα-Σίγμα και της ελεγχόμενης σε ποσοστό 54,2% ομοειδούς εταιρείας Πέλλα. Συχνά αξιοποιεί και εκκοκκιστήρια τρίτων.

Οφείλει το σύνολο σχεδόν του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της και το 95% και πλέον των κερδών της στα έσοδα και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας και της συγγενικής της εταιρείας Κάπα-Σίγμα. Ενοποιεί επίσης στις οικονομικές καταστάσεις της με τη μέθοδο της πλήρους ή της αναλογικής ενοποίησης τις επιχειρήσεις Χαλκηδόνα Φωτοβολταϊκά (συμμετέχει με 50%), Θερμαϊκός Ακίνητα (100%) και Θερμά Ακίνητα (100%).

Αντλεί ποσοστό άνω του 65% των βιομηχανικών εσόδων της από εξαγωγές προϊόντων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε ασιατικές και λοιπές χώρες, άμεσα ή μέσω διεθνών εμπορικών οίκων.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Σύμφωνα με τον 16ο ενοποιημένο ισολογισμό της, οι ενοποιημένες πωλήσεις της τη χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 153,70 εκατ. ευρώ, αντί 107,95 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016, αυξημένες κατά 42,4% σε ποσοστό ή 45,76 εκατ. ευρώ σε αξία. Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυτά αφορούσαν κατά 91,03 εκατ. ευρώ έτοιμα προϊόντα (59,2% των συνολικών εσόδων), 57,33 εκατ. ευρώ εμπορεύματα (37,3%), 0,68 εκατ. ευρώ υπηρεσίες (0,4%), 0,43 εκατ. ευρώ ηλεκτρική ενέργεια (0,3%) και κατά τα υπόλοιπα 4,23 εκατ. ευρώ λοιπά αποθέματα και λοιπές δραστηριότητες (2,8%). Τα έσοδα από έτοιμα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 11,1% (+19,37 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα από εμπορεύματα αυξήθηκαν κατά 105,2% (+29,39 εκατ. ευρώ), τα έσοδα από λοιπά αποθέματα και λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 45% (-3,46 εκατ. ευρώ) και τα ενεργειακά έσοδα παρέμειναν σταθερά.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 12,69 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 9,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 34,5% (+3,26 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από συμπίεση του συντελεστή του μεικτού κέρδους του στο 8,3%, από 8,7%, κατά μισή σχεδόν εκατοστιαία μονάδα.

Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 7,10 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 6,435 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένα κατά 10,4% (+0,67 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 4,6% των εσόδων (6% την προηγούμενη χρήση). Η αύξηση των μεικτών κερδών αντισταθμίστηκε από αύξηση των λειτουργικών δαπανών και έκτακτων δαπανών, μεταξύ άλλων για προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων. Ωστόσο, τα έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων ήταν ενισχυμένα.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν στο επίπεδο των 4,05 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+6,8% ή +0,26 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της μητρικής εταιρείας ήταν ύψους 2,175 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+21,2% ή +0,38 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,80 εκατ. ευρώ.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,75 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,44 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,2%. Επίσης, τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αποτέλεσαν το 2,6% των πωλήσεων. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 13%, έναντι 11,2% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 54,71 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,9% (-2,84 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, για δεύτερη φορά, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 η Αφοί Ν. Καραγιώργου, σε ενοποιημένη βάση, βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 23,70 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 4,4% (-1,08 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 34,42 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 6% (-2,19 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (40,23 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,12 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (34,11 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 7,08 εκατ. ευρώ (2,35 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016) και συμπεριελάμβαναν καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα ποσού 3,99 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,31 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 20,29 εκατ. ευρώ (20,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (36,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 30.6.2017 ήταν ύψους 9,51 εκατ. ευρώ, έναντι 9,81 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για πληρωμές παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές της τη χρήση 2016-2017 διέθεσαν 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,37 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (0,39 εκατ. ευρώ) αφορούσε τη μητρική εταιρεία. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία τους συμπεριλαμβάνονταν μετοχές εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού, ομολογίες και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων συνολικού ύψους 1,10 εκατ. ευρώ.

Η ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ τη χρήση 2016-2017, σε ενοποιημένη βάση, απασχόλησε 149 εργαζόμενους (188 τη χρήση 2015-2016) και διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,10 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 3,32 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 ήταν ίσα προς 47.680 ευρώ ανά εργαζόμενο. Επίσης, τα κέρδη του ομίλου προ φόρων ήταν ίσα προς 27.175 ευρώ ανά εργαζόμενο. Τα πληρωθέντα μερίσματα και άλλες παροχές στους μετόχους των εταιρειών του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 ήταν ύψους 3,45 εκατ. ευρώ, έναντι 2,38 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε τη χρήση 2016-2017, ολοκληρώνοντας την 39η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πωλήσεις ύψους 93,07 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 26,5% σε σύγκριση με τη χρήση 2015-2016 (+19,52 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 1,53 εκατ. ευρώ, από 1,87 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (-18% ή -0,34 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω έκτακτων δαπανών. Το 77,2% των εσόδων της (71,88 εκατ. ευρώ) προήλθε από έτοιμα προϊόντα της και το υπόλοιπο 22,8% (21,19 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και λοιπές δραστηριότητές της. Τα έσοδά της από συμμετοχές ήταν ύψους 0,89 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συμμετοχές της σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 8,56 εκατ. ευρώ (7,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Χ. Καραγιώργο και αντιπρόεδρο τον Νικ. Κ. Καραγιώργο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε 123 εργαζόμενους (172 τη χρήση 2015-2016) και διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,63 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 2,89 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα πληρωθέντα μερίσματα και άλλες παροχές στους μετόχους της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 ήταν ύψους 1,45 εκατ. ευρώ, έναντι 1,58 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

Για τη χρήση 2017-2018, όπως και την προηγούμενη χρήση, ανέμενε ότι θα κατάφερνε να προμηθευτεί και να επεξεργαστεί μεγαλύτερες ποσότητες σύσπορου βάμβακος, σε καλύτερες τιμές, αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό το παραγωγικό της δυναμικό. Επίσης, προσδοκούσε περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων της στην αγορά βάμβακος και αγροτικών προϊόντων και εφοδίων. Επιδιώκει τη μείωση του κόστους λειτουργίας της, ανασυγκροτεί το τμήμα προώθησης των πωλήσεών της και θεωρεί ευοίωνες τις μελλοντικές προοπτικές της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS