inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 16 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η ρεθυμνιακή βιομηχανία Ζωοτροφές ΚρήτηςΑσθενέστερες πωλήσεις και ελαφρώς ενισχυμένη κερδοφορία γνωστοποίησε για το 2017 η κρητική βιομηχανία ζωοτροφών Ζωοτροφές Κρήτης.

Η επιχείρηση το 2017 συμπλήρωσε 35 χρόνια από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, αφού συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούλιο του 2002. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1983. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της ως εμπορική εταιρεία, για να επεκταθεί γρήγορα στην παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών. Παράγει κυρίως, αλλά και εισάγει και εμπορεύεται ζωοτροφές για όλων των ειδών τα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα παραγωγικά ζώα, συμπληρώματα ζωοτροφών, καθώς και τροφές κατοικίδιων ζώων. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Ζωοτροφές Κρήτης» και πιστοποιεί την παραγωγή των προϊόντων της από συστατικά μη γενετικά τροποποιημένα.

Η Ζωοτροφές Κρήτης εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στο Ρέθυμνο, στο ύψος του 7ου χλμ. της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου-Αρκαδίου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μαρουλάς, όπου κατέχει οικόπεδα 19.100 τ.μ. Διαθέτει το σύνολο σχεδόν των προϊόντων της στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και στον νομό Δωδεκανήσου. Λειτουργεί δυο υποκαταστήματα στο Ρέθυμνο και ένα στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τον 15ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2017 περιορίστηκαν 16,02 εκατ. ευρώ, από 16,13 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας κάμψη 0,7% σε ποσοστό ή 0,105 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 90,2% των εσόδων της (14,45 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 9,8% (1,57 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση πρώτων και συμπληρωματικών υλών και εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, το σύνολο των εσόδων της προήλθε από εγχώριες πωλήσεις. Σε σύγκριση με το 2016, τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 2,8%.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 2,57 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,07 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 0,9% (-0,02 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο παρέμεινε σταθερό στο επίπεδο του 12,8%.

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή εξασθενημένου ενισχυμένου λειτουργικού αποτελέσματος. Η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,315 εκατ. ευρώ (8,2% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 1,33 εκατ. ευρώ (επίσης 8,2% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αποδυναμωμένα κατά 1,1% (-0,015 εκατ. ευρώ). Τα έκτακτα έσοδα και έξοδά της δεν επηρέασαν ουσιωδώς την εξέλιξη και το επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας της.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,28 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,05 εκατ. ευρώ (επίσης 0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,99 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,70 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι κερδών προ φόρων 0,97 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων έναντι εκείνων του 2016 κατά 1,2%. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,27 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 27,4% και 19,4% (27,8% και 19,7% το 2016), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,2% (6% το 2016) και τα καθαρά κέρδη το 4,3% (επίσης 4,3% το 2016). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 19,9%, έναντι 21,4% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,61 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,3% (+0,39 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες του 2016, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,30 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,60 εκατ. ευρώ (3,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 54,4% (57,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2017 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 0,93 εκατ. ευρώ, κατά 83,9% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14,1% (+0,115 εκατ. ευρώ). Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,92 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,06 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,86 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,48 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,15 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της υπήρχαν προσημειώσεις υποθήκης ποσού 2,09 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων υπολοίπου 0,505 εκατ. ευρώ στα τέλη της χρήσης. Οι συνολικές, δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 3,01 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,4% (+0,38 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 1,66 εκατ. ευρώ, έναντι 1,90 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι δαπάνες της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 ήταν 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,04 εκατ. ευρώ το 2016. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε 126 συνεταιριστικές μερίδες συμμετοχής στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Ιω. Δ. Μελισσουργό, αντιπρόεδρο τη Στυλιανή Ι. Μελισσουργού και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Δ. Μελισσουργό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο, όπως αναφέρει, 42 εργαζόμενους, έναντι 40 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι 1,01 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,11 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διέθεσε το 2016 στους μετόχους της μέρισμα 0,51 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 ενέκρινε το 2017 στους μετόχους της μέρισμα 0,69 εκατ. ευρώ και κατέβαλε 0,50 εκατ. ευρώ εντός της χρήσης. Το μέρισμα από τα κέρδη του 2017 ανέρχεται σε 0,70 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017 ήταν της τάξεως των 31.310 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 23.475 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι αναμένει διατήρηση του μεριδίου που έχει κατακτήσει στην αγορά ζωοτροφών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS