inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 35% τα έσοδά της το 2017 η βιομηχανία Αρμός ΠροκατασκευέςΑισιόδοξη ότι θα συνεχίσει και κατά τα επόμενα χρόνια, λόγω και της συμμετοχής της στα διεξαγόμενα ή σχεδιαζόμενα έργα επέκτασης και κατασκευής του Μετρό στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τη θετική πορεία που κατέγραψε τη διετία 2016-2017, κατορθώνοντας να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της και να καταγράψει θετικά αποτελέσματα, δηλώνει η εταιρεία προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος Αρμός Προκατασκευές.

Για τον λόγο αυτό τον περασμένο Ιούλιο αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και την επιστροφή στους μετόχους της ποσού 1,32 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά βαριάς προκατασκευής και έχει συμμετάσχει με προϊόντα της σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Το 2017 αύξησε τις πωλήσεις της κατά 35% για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Ιδρύθηκε το 1987, ως εταιρεία παραγωγής προϊόντων τσιμέντου, όπως πλάκες τσιμέντου και κυβόλιθοι, για να επεκταθεί στη συνέχεια στην παραγωγή προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος για κτίρια, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, έργα οδοποιίας και σύνθετα έργα υποδομής, καθώς και τσιμεντοσωλήνων για κοινωφελή δίκτυα. Εδρεύει στο Ομορφοχώρι του νομού Λάρισας, όπου βρίσκεται η πρώτη μονάδα της. Η δεύτερη βρίσκεται στον Αγιο Θωμά Θηβών του νομού Βοιωτίας και κατασκευάστηκε το 1995. Οι εγκαταστάσεις αυτές καταλαμβάνουν έκταση 35.000 τ.μ., σε οικόπεδα 260 στρεμμάτων. Διαθέτει, ακόμη, τρίτη μονάδα στη Θεσσαλονίκη, με χώρους 4.000 τ.μ. σε μισθωμένο ακίνητο. Ακόμη, διαθέτει ανενεργό υποκατάστημα στην Κρήτη. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Απρίλιο του 1990.

Εξελίχθηκε σε όμιλο το 2002, ιδρύοντας τη θυγατρική Ωμέγα Κατασκευαστική για την εκτέλεση έργων προκατασκευής, ως βασικός μέτοχός της με μερίδιο 91,98%. Επίσης, απέκτησε στη συνέχεια το 44% της εταιρείας Γεωδόμηση.

Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Λάρισας και Βοιωτίας.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 27η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κατέγραψε:

- Πωλήσεις 17,58 εκατ. ευρώ (+35,3% ή +4,59 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 5,80 εκατ. ευρώ (+51,1% ή +1,96 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,465 εκατ. ευρώ (+19,5% ή +0,24 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,10 εκατ. ευρώ (+39,4% ή +0,31 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,81 εκατ. ευρώ (+73,3% ή +0,34 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,76 εκατ. ευρώ (+73% ή +0,32 εκατ. ευρώ).

Το 96% των εσόδων της (16,88 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4% (0,70 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Ποσό 0,29 εκατ. ευρώ (1,6% των εσόδων), έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2016, αντλήθηκε από διάθεση προϊόντων στο εξωτερικό. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 37,4% (+4,60 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 33%, από 29,6% το 2016).

Η λειτουργική της κερδοφορία δεν αυξήθηκε όσο τα μεικτά κέρδη της γιατί περιορίστηκε από την καταγραφή απομειώσεων απαιτήσεων ποσού 0,75 εκατ. ευρώ, την καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων ποσού 0,40 εκατ. ευρώ και τον υπολογισμό φορολογικών και ασφαλιστικών προστίμων και προσαυξήσεων ποσού 0,11 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της τη χρήση 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,47 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ το 2016). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 1,18 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,6% και 9% (6% και 5,6% το 2016), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,6% (3,6% το 2016) και τα καθαρά κέρδη το 4,3% (3,4% το 2016). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 7,2%, από 5,9% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 1,3%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 6,03 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 1,44 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 8,82 εκατ. ευρώ (8,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,1% (38,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,48 εκατ. ευρώ (20,76 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,18 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 0,48 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (11,66 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας όμως ενίσχυση της χαμηλής ρευστότητάς της. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 8,1% (-1,03 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 11,66 εκατ. ευρώ και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 3,64 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν στη διάρκεια της χρήσης κατά 4,5% (-0,17 εκατ. ευρώ) και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Για την ασφάλεια των δανείων της στα ακίνητά της είχε εγγραφεί προσημείωση ποσού 10,56 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονταν επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ποσού 3,17 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης. Είχε οφειλές ύψους 2,38 εκατ. ευρώ σε συγγενικές επιχειρήσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,21 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 5,43 εκατ. ευρώ, έναντι 5,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης 2017 υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι 0,10 εκατ. ευρώ το 2016. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στο παρελθόν δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις του μηχανολογικού της εξοπλισμού ποσού 0,22 εκατ. ευρώ Οι συμμετοχές που διατηρεί στις εταιρείες Ωμέγα Κατασκευαστική και Γεωδόμηση αποτυπώθηκαν στον ισολογισμό της στην αξία των 3,44 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ν. Ωρολογόπουλο της οικογένειας των βασικών μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 155 εργαζόμενους, έναντι 141 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 4,07 εκατ. ευρώ, έναντι 3,19 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,08 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 9.450 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 5.245 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναφέρει ότι η αύξηση των πωλήσεών της το 2017, όπως και το 2016, προήλθε, κυρίως, από τη συμμετοχή της στα έργα επέκτασης του Μετρό της Αθήνας. Θεωρεί την οικονομική της κατάσταση ικανοποιητική και ότι έχει εξασφαλισμένες επαρκείς χρηματοροές για την κάλυψη των αναγκών και των υποχρεώσεών της. Επίσης, ότι διατηρεί την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά του τομέα της. Ευελπιστεί ότι θα αυξήσει περαιτέρω κατά το 2018 τον κύκλο εργασιών της, αλλά και ότι θα μπορέσει να αναπτυχθεί, λόγω και της συμμετοχής της στα προβλεπόμενα έργα για την κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Αναμένει τη σύναψη νέων συνεργασιών και την ανάληψη νέων έργων.

Διαθέτει, όπως σημειώνει, την τεχνογνωσία, την πείρα και δυναμικό που της επιτρέπουν να κατασκευάζει από μία προκατασκευασμένη κατοικία ως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιίας και μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Προωθεί τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της, την αναδιοργάνωση του εμπορικού δικτύου της και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του διαχειριστικού και διοικητικού μηχανισμού της.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τη χρήση 2017 δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS