inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανέκαμψε το 2017, με τη βοήθεια των πιστωτών της, η Κονσερβοποιία Βορείου ΑιγαίουΠιο αισιόδοξη είναι πλέον για το μέλλον της η βιομηχανία επεξεργασίας ιχθυηρών Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ), μετά τη συναίνεση των ομολογιούχων πιστωτών της σε μείωση των απαιτήσεών τους για δάνεια που είχαν χορηγήσει το 2014 και επαναταξινόμηση ως μακροπρόθεσμου μεγάλου μέρους του δανεισμού της που είχε καταστεί άμεσα απαιτητό.

Σε συνέχεια συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 για τροποποίηση των καταβολών χρεολυσίων, ώστε μέχρι τον Μάιο του 2018 να ανέρχονται στο μισό από το ποσό που είχε οριστεί, εντός του 2017 μείωσαν από 5,25% σε 4,5% το ετήσιο επιτόκιο για την περίοδο από τον περασμένο έως τον Φεβρουάριο του 2019, οπότε και αναμένεται περαιτέρω διευθέτηση του υψηλού δανεισμού της.

Η ΚΟΝΒΑ, που το 2016 είχε πληγεί από την κατάρρευση της χρεοκοπημένης λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος», το 2017 ανέκαμψε και εμφάνισε εκ νέου κερδοφόρο αποτέλεσμα, ενώ είχε παρουσιάσει μεγάλη πτώση πωλήσεων τη χρονική περίοδο 2009-2012.

Η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ) κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά του τομέα της με τα πασίγνωστα εμπορικά σήματα «Trata» και «Flokos». Επίσης, θεωρείται μία εκ των κορυφαίων εταιρειών του τομέα της στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς, όπου οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν στεγασμένη επιφάνεια 10.895 τ.μ. Υπολογίζεται ότι απορροφά ετησίως ακόμα και το 40% της ελληνικής αλιείας σε σαρδέλα και γαύρο. Ενώ αριθμεί εννέα περίπου δεκαετίες ενασχόλησης με τον τομέα, ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή τον Δεκέμβριο του 1987 και ολοκλήρωσε την κατασκευή βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας και κονσερβοποίησης ψαρικών το 1990, για να εξελιχθεί στη συνέχεια στη μεγαλύτερη ίσως εταιρεία κονσερβοποίησης ιχθυηρών σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Το 2005 επεκτάθηκε στην επεξεργασία και τυποποίηση ψαριών ψυγείου και κατεψυγμένων ψαριών, με το σήμα «Trata».

Εκτος των βασικών δραστηριοτήτων της στον τομέα των ιχθυηρών, παράγει κονσερβοποιημένα προϊόντα κρέατος με το σήμα «Dacor» και κονσερβοποιημένα λαχανικά με το σήμα «Baron». Ακόμη, στον τομέα των προϊόντων αλιείας παράγει φασόν κονσερβοποιημένα καλαμάρια με το σήμα «Portola» και άλλα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για όλες σχεδόν τις μεγάλες ελληνικές λιανεμπορικές αλυσίδες. Επίσης, εμπορεύεται αλιεύματα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2017 ανέκαμψαν και ανήλθαν σε 28,08 εκατ. ευρώ, από 26,50 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6% σε ποσοστό ή κατά 1,58 εκατ. ευρώ σε αξία, αναπληρώνοντας μέρος των απωλειών που είχε παρουσιάσει το 2016, κυρίως λόγω της απώλειας των πωλήσεων που πραγματοποιούσε χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα. Το 92,2% των εσόδων, δηλαδή 25,88 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς η εμπορική δραστηριότητα απέδωσε το υπόλοιπο 7,8% (2,20 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 87,9% των εσόδων, δηλαδή 24,69 εκατ. ευρώ, προήλθε από την ελληνική αγορά, καθώς οι εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων της απέφεραν 3,39 εκατ. ευρώ (12,1%). Σε σύγκριση με το 2016 η αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 10,6% (-0,40 εκατ. ευρώ), αλλά η αξία των εγχώριων πωλήσεών της αυξήθηκε κατά 8,7% (+1,98 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% (+1,91 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τα εμπορικά έσοδα που μειώθηκαν κατά 13% (-0,33 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση αυτή των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από συμπίεση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 31,8% από 33,4% το 2016). Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν στο επίπεδο των 8,92 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 0,9% (+0,08 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,77 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+23,7% ή +0,72 εκατ. ευρώ), βελτιωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων από 11,5% το 2016 σε 13,4% το 2017.

Οι δαπάνες λειτουργίας αυξήθηκαν, ωστόσο η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε από την απουσία επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομειώσεις/διαγραφές επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων και παγίων, που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 με ποσό 1,58 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με σημαντικά μειωμένες αποσβέσεις ύψους 0,89 εκατ. ευρώ (1,23 εκατ. ευρώ το 2016) και αναλόγως μειωμένες χρηματοοικονομικές δαπάνες ύψους 1,15 εκατ. ευρώ (1,59 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών, το δημοσιευμένο αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,74 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 577% (+1,48 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν επίσης 1,74 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως ενισχυμένα.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 39,5% (5,9% το 2016), ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 6,2% (1% το 2016). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 10,5%, από 8,3% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 1,2%. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,63 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Ωστόσο, η επιχείρηση προχώρησε σε ολική σχεδόν επαναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, του συνόλου ενεργητικού και των καθαρών κερδών, λόγω αναδρομικής επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με προβλέψεις ζημιών από τη χρεοκοπία λιανεμπορικής αλυσίδας και αντίστοιχης αναταξινόμησης κονδυλίων.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2017 συμπεριελάμβανε κρατικές επιχορηγήσεις 0,85 εκατ. ευρώ και ανερχόταν σε 5,20 εκατ. ευρώ (3,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 14,5% (9,9% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 36,11 εκατ. ευρώ (36,54 εκατ. ευρώ). Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε γενική συνέλευση των μετόχων τον Δεκέμβριο του 2016, αυξήθηκε το 2017 κατά 0,12 εκατ. ευρώ.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (26,82 εκατ. ευρώ) ήταν πλέον κατά 14,80 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (12,02 εκατ. ευρώ), μετά την πρώτη φάση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της. Οι τραπεζικές οφειλές της, συνολικού ύψους 27,23 εκατ. ευρώ, ήταν μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,3% (-2,14 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 69,3% ήταν μακροπρόθεσμες. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 0,52 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 6,2% (-2,03 εκατ. ευρώ) και ήταν ύψους 30,90 εκατ. ευρώ. Τα πάγιά της και μέρος των απαιτήσεών της είχαν προημειωθεί ή ενεχυριαστεί υπέρ των πιστωτών της.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 8,53 εκατ. ευρώ (9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για αγορές παγίων το 2017 δαπάνησε 0,47 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ το 2016).

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θ. Α. Τζίκα, αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Θ.-Δ. Μ. Τζίκα και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Μ. Τζίκα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 210 εργαζόμενους (204 το 2016) και διέθεσε για αμοιβές, εισφορές και λοιπά έξοδα ή και αποζημιώσεις του διευθυντικού και εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της 4,77 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 4,23 εκατ. ευρώ το 2016. Σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε αμοιβές 0,26 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 17.970 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 8.285 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 η ΚΟΝΒΑ ανέμενε ότι ο κύκλος εργασιών της θα επανέλθει στα επίπεδα του 2015. Για την τρέχουσα χρήση 2018 και τα επόμενα χρόνια αναφέρει ότι η πορεία της διαφαίνεται ικανοποιητική.

Εχει κινηθεί εναντίον του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, αιτούμενη 0,47 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, λόγω καταγγελίας σύμβασης συνεργασίας τους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS