inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ξεπέρασαν τα 31 εκατ. ευρώ τα έσοδα της βιομηχανίας τροφίμων ΖΑΝΑΕ το 2017Αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία, πλην όμως ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, κατέγραψε το 2017 η ιστορική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τροφίμων ΖΑΝΑΕ.

Η επιχείρηση, αν και δεν προβαίνει σε προβλέψεις για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της το τρέχον έτος, λόγω της αστάθειας της αγοράς, αναμένει ότι και η χρήση 2018 θα είναι κερδοφόρος.

Η εταιρεία Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου ΑΕ (ΖΑΝΑΕ) αποτελεί τη μοναδική μεγάλη ελληνική βιομηχανία παραγωγής ζύμης αρτοποιίας και, συγχρόνως, παραγωγής τοματικών προϊόντων, κονσερβοποιημένων τροφίμων και έτοιμων φαγητών. Ανήκει στην οικογένεια του πρώην προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Ν. Πέντζου, ο οποίος είναι πρόεδρός της, με συνδιευθύνοντες συμβούλους τη Ζωή Πέντζου και τον Τηλ. Πέντζο.

Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1933. Είναι ευρέως γνωστή στην αγορά με το σήμα «Κονκασέ» του κλάδου των τοματικών προϊόντων της. Οφείλει σημαντικό μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές προϊόντων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, το Κουβέιτ και την Ιαπωνία. Παράλληλα, αναπτύσσει ευρύτατες εμπορικές δραστηριότητες στην αγορά ζάχαρης και σειράς άλλων τροφίμων, από τις οποίες εξασφαλίζει σημαντικό μέρος των εσόδων της. Εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας και του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Είχε ξεκινήσει τις δραστηριότητές της το 1930, πριν μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, παράγοντας ζύμες για τους αρτοποιούς. Το 1939 επεκτάθηκε στην κονσερβοποιία και έκανε τα πρώτα της βήματα στον τομέα της παραγωγής έτοιμων φαγητών. Τριάντα τρία χρόνια μετά, το 1972, κατασκεύασε εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας, σχηματίζοντας έτσι τον τέταρτο τομέα των παραγωγικών δραστηριοτήτων της στην αγορά των ειδών διατροφής. Εγκαινίασε το πιο σύγχρονο, μεγάλο εργοστάσιό της, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου της Θεσσαλονίκης, το 1992. Από το 2012 έχει προσθέσει στις δραστηριότητές της την εμπορία ζάχαρης. Στη Βουλγαρία έχει ιδρύσει τη θυγατρική εταιρεία Zanae Foods, η οποία το 2016 δεν είχε ακόμη αναπτύξει δραστηριότητα.

Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Βελτιζάν», «Κονκασέ», «Τοματέλλα», «Concassees», «ΖΑΝΑΕ» και «Τοματόκηπος».

Σύμφωνα με τον 85ο ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 31,20 εκατ. ευρώ, από 29,445 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε ποσοστό ή 1,76 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Από αυτά, τα 15,34 εκατ. ευρώ (49,2% των συνολικών εσόδων) αντιστοιχούν σε έτοιμα και ημιτελή προϊόντα της, 14,72 εκατ. ευρώ (47,2% των εσόδων) αντιστοιχούν σε εμπορεύματα και τα υπόλοιπα 1,14 εκατ. ευρώ (3,6% των εσόδων) προήλθαν από λοιπά αποθέματα και υλικά. Τα έσοδα από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 10,3% (+1,43 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά μισή σχεδόν εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, που ανήλθε στο 19,5%, από 19,1% το 2016, αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να αυξηθούν σε 6,07 εκατ. ευρώ, από 5,61 εκατ. ευρώ το 2016 (+8,3% ή +0,46 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, λόγω αύξησης των λειτουργικών δαπανών της, δεν μπόρεσε να αυξήσει αναλόγως σε αξία τη λειτουργική κερδοφορία της. Κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,72 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 7,6% (+0,12 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων (5,4% των πωλήσεων το 2016). Τα έκτακτα έσοδα και κέρδη της αυξήθηκαν κατά 0,22 εκατ. ευρώ, αλλά και τα έκτακτα έξοδα και ζημιές της αυξήθηκαν κατά 0,22 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,51 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,80 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 0,41 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 51,3% (+0,14 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, λόγω της επιβάρυνσής τους με φόρους 0,535 εκατ. ευρώ, το τελικό της αποτέλεσμα ήταν ζημιές 0,125 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,27 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,39 εκατ. ευρώ). Στη διάρκεια του 2016 είχε διενεργηθεί από τις φορολογικές αρχές έλεγχος για ενδεχόμενες υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2007-2010, καθώς και επανέλεγχος για τη χρήση 2011. Για τις χρήσεις 2007-2011 η επιχείρηση προέβη σε υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, από τις οποίες προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 0,35 εκατ. ευρώ, που βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, ενώ σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2016.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2,4% (1,6% το 2016), ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 1,3% (0,9% το 2016). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 4,7% (4,5% το 2016). Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,92 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της ΖΑΝΑΕ συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,15 εκατ. ευρώ, ήταν ύψους 17,23 εκατ. ευρώ (17,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 47,1% (48,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 36,58 εκατ. ευρώ (35,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Οι τραπεζικές οφειλές της αντιπροσώπευαν το 34,9% του συνόλου των κεφαλαίων που απασχολούσε. Ηταν ύψους 13,18 εκατ. ευρώ και είχαν αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 5,9% (+0,74 εκατ. ευρώ), ενώ ήταν σε ποσοστό 86,5% βραχυπρόθεσμες. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (20,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,99 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (16,86 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 5,27 εκατ. ευρώ (3,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Επί των παγίων της δεν υπήρχαν εμπράγματα βάρη. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 5,8% (+1,06 εκατ. ευρώ) και ήταν ύψους 19,44 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 15,35 εκατ. ευρώ, έναντι 15,45 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ το 2016. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,19 εκατ. ευρώ, από επιχορήγηση που έλαβε για την απόκτηση παγίων. Είχε μικρής αξίας συμμετοχές στις εταιρείες Ζύμες Πατρών και Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος.

Η ΖΑΝΑΕ ανήκει στην οικογένεια του πρώην προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Νικ. Π. Πέντζου, ο οποίος είναι πρόεδρός της, με συνδιευθύνοντες συμβούλους τη Ζωή Ν. Πέντζου και τον Τηλ. Π. Πέντζο. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 171 εργαζόμενους, έναντι 168 το 2016, όπως αναφέρει. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,16 εκατ. ευρώ, έναντι 4,03 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών της διέθεσε 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 0,49 εκατ. ευρώ το 2016, οπότε και είχε διαθέσει μέρισμα 0,065 εκατ. ευρώ στους μετόχους της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 10.055 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 2.400 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΖΑΝΑΕ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS