inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι εξαγωγές τονώνουν τα οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών ΒΕΜΕΚΕΠΣτη διεθνή αγορά με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση νέα πεδία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων η θεσσαλική βιομηχανία σύνθετων μεταλλικών κατασκευών ΒΕΜΕΚΕΠ, η οποία κατά την οικονομική χρήση 2016-2017 άντλησε σημαντικό μέρος των εσόδων της από το Ιράκ και τη Νιγηρία.

Η επιχείρηση Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις - Μεταλλικές Κατασκευές - Επικαλύψεις (ΒΕΜΕΚΕΠ) ιδρύθηκε σε πρώτη φάση, με άλλη νομική μορφή, ως εταιρεία μεταλλικών κατασκευών, το 1983 στον Βόλο Μαγνησίας, όπου και εξακολουθεί να εδρεύει. Μετατράπηκε σε Α.Ε. και έλαβε την τρέχουσα επωνυμία της τον Οκτώβριο του 1996. Διαθέτει εργοστάσιο στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου σε οικόπεδο 8.000 τ.μ. με στεγασμένους χώρους 5.000 τ.μ. και δεύτερο, σύγχρονο εργοστάσιο στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου σε οικόπεδο 62.100 τ.μ. με στεγασμένους χώρους 19.910 τ.μ. Τα εργοστάσιά της υποστηρίζονται με 57 γερανογέφυρες. Την τελευταία δεκαετία υλοποίησε εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα εκμοντερνισμού και διεύρυνσης του παραγωγικού της δυναμικού, αλλά η οικονομική κρίση που ξέσπασε δεν έχει επιτρέψει ακόμη την επίτευξη υψηλού βαθμού αξιοποίησής του.

Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν μηχανουργείο βαρέος τύπου με CNC - μηχανήματα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών για σύνθετες μεταλλικές κατασκευές ενεργειακών έργων. Επίσης, νέα, σύγχρονη κινητή μονάδα αμμοβολείου - βαφείου.

Η επιχείρηση ασχολείται με μεταλλικές κατασκευές βαρέος τύπου, όπως μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων με ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, σχεδίασης, κατασκευής και ανέγερσης, καθώς και μεταλλικών σκελετών σταδίων, εμπορικών κέντρων, πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων, logistics centers, προαστιακών σταθμών, σιλό, δεξαμενών διαφόρων τύπων, pipe racks, αγωγών και γεφυρών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Σύμφωνα με τον 21ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της τη χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 14,61 εκατ. ευρώ, αντί 12,34 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016, αυξημένες κατά 18,3% σε ποσοστό ή 2,265 εκατ. ευρώ σε αξία. Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυτά αφορούσαν κατά 9,26 εκατ. ευρώ έτοιμα προϊόντα (63,4% των συνολικών εσόδων), 4,83 εκατ. ευρώ παροχή υπηρεσιών (33,1%) και κατά τα υπόλοιπα 0,52 εκατ. ευρώ διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, λοιπά αποθέματα και λοιπές δραστηριότητες (3,6%). Τα έσοδα από έτοιμα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 20,1% (+1,55 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι εγχώριες πωλήσεις εισέφεραν 7,47 εκατ. ευρώ (51,1% των συνολικών) και οι εξαγωγές 7,14 εκατ. ευρώ (48,9%). Τα εξαγωγικά της έσοδα, που προήλθαν κυρίως από το Ιράκ (εκατ. ευρώ) και τη Νιγηρία (εκατ. ευρώ), αυξήθηκαν κατά 61,5% (+2,72 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 5,7% (-0,45 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 1,29 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 21,5% (-0,38 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από συμπίεση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της στο 9,5%, από 14,4%, κατά 4,9 εκατοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, χάρη σε αντιστροφή προβλέψεων για εμπορικούς κινδύνους και σχετικά έσοδα ύψους 0,54 εκατ. ευρώ, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 2,37 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αποδυναμωμένα κατά 6,1% μόνο (-0,155 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 16,2% των εσόδων (20,5% την προηγούμενη χρήση). Οι πάγιες λειτουργικές δαπάνες σημείωσαν συγκρατημένη άνοδο.

Τα κέρδη της προ φόρων μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν στο επίπεδο των 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+8,1% ή +0,01 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους το αποτέλεσμα της εταιρείας ήταν κέρδη ύψους 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+143,1% ή +0,21 εκατ. ευρώ), καθώς τα προ φόρων κέρδη ενισχύθηκαν με αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,67 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 1,66 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 1,49 εκατ. ευρώ (1,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,71 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 0,8% (0,7% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 1,6% (0,7% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσώπευαν το 1,2% (από 1,3%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους έφτασαν το 2,4% (από 1,2%). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 4,6%, έναντι 5,3% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 51,39 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,1% (+3,87 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και την προηγούμενη χρήση, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 30.6.2017 η Βεμεκέπ βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Πειραιώς, Alpha, Eurobank, Attica και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συνολικού ύψους 15,70 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 65,5% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,8% (-0,12 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 29,21 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7% (+3,52 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,41 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,10 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (14,31 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,30 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις ποσού 14,90 εκατ. ευρώ υπέρ των τραπεζών Πειραιώς και Alpha.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ανέρχονταν σε 22,17 εκατ. ευρώ (21,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (45,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 34,76 εκατ. ευρώ, έναντι 36,08 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για πληρωμές νέων παγίων η εταιρεία τη χρήση 2016-2017 διέθεσε 0,185 εκατ. ευρώ, έναντι 0,06 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 2,08 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της προς πώληση διέθετε μερίδες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στην αξία των 0,21 εκατ. ευρώ.

Η ΒΕΜΕΚΕΠ έχει πρόεδρο τον Μιλτ. Ι. Αντζούρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Απόστ. Κ. Κουρκούβελο, έκαστος των οποίων ελέγχει το 50% των μετοχών της. Στις 30.6.2017 απασχολούσε 167 εργαζόμενους, έναντι 157 στις 30.6.2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,83 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 3,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 ήταν ίσα προς 14.210 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017-2018 ανέμενε ότι θα κατάφερνε να αυξήσει εκ νέου τον κύκλο εργασιών της, αναλαμβάνοντας νέα έργα εντός και εκτός της χώρας. Είχε στραμμένη την προσοχή της στην επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες, αναπτυσσόμενες αγορές πέραν των ελληνικών συνόρων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας μεταλλικών κατασκευών ΒΕΜΕΚΕΠ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 210,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 32,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,6% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,8% των πωλήσεων και το 0,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 2,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,4% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματά της τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 23,6 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΕΜΕΚΕΠ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS