inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συρρικνώθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της βιομηχανίας βιοκαυσίμων GF Energy το 2017Διψήφια ποσοστιαία μείωση των πωλήσεων και συρρικνωμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία βιοκαυσίμων GF Energy.

Η επιχείρηση αποτελεί μέλος του ομίλου επιχειρήσεων της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας Μύλοι Σόγιας, η οποία κατέχει την πλειονότητα των μετοχών της και ενοποιεί πλήρως τα αποτελέσματά της στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Μάιο του 2006 και έχει αντικείμενο την παραγωγή βιοκαυσίμων από ελαιούχους σπόρους και άλλες πρώτες ύλες. Ακόμη, παράγει γλυκερίνη και λιπαρά οξέα. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και λειτουργεί εργοστάσιο με λιμενικές εγκαταστάσεις στο Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Λειτούργησε παραγωγικά για πρώτη χρονιά το 2008. Εχει συμβληθεί με καλλιεργητές των νομών Σερρών, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας και Εβρου για την προμήθεια ηλίανθου, μέσω του προγράμματος συμβολαιακής γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Πραγματοποιεί εξαγωγές, αντλώντας από αυτές μικρό μέρος των ετήσιων εσόδων της.

Στο απόγειο της ισχύος της, το 2014, είχε καταγράψει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 47,2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2010 είχε καταγράψει κέρδη άνω των 1,7 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Ολοκληρώνοντας τη δέκατη οικονομική χρήση της, από το 2017 η GF Energy κατέγραψε:

- Πωλήσεις 29,78 εκατ. ευρώ (-14,8% ή -5,18 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 1,13 εκατ. ευρώ (-66,2% ή -2,22 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,76 εκατ. ευρώ (-50% ή -1,76 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,47 εκατ. ευρώ (-78,9% ή -1,77 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (-91,4% ή -1,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (-92,7% ή -0,895 εκατ. ευρώ).

Προφανώς, η μείωση των πωλήσεών της οφείλεται σε μειωμένη ποσόστωση παραγωγής βιοκαυσίμων, με βάση την κατανομή που ορίζουν οι αρμόδιες κρατικές αρχές.

Το σύνολο των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της. Συγχρόνως, το 98,05% των εσόδων της (29,20 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 1,95% (0,58 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (0,21 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,37 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 15,2% (-5,23 εκατ. ευρώ). Τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8% (+0,04 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν ποσό 2,04 εκατ. ευρώ (6,85% των συνολικών).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά 5,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 3,8%, από 9,6% το 2016).

Οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν ποσό 16,75 εκατ. ευρώ.

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 1,29 εκατ. ευρώ (επίσης 1,29 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,35 εκατ. ευρώ (0,845 εκατ. ευρώ το 2016).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκε σε 6,9%, αντί 13,9% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης παρέμεινε σταθερό. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 1,41 εκατ. ευρώ, έναντι 2,70 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 5,16 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί σε 10,975 εκατ. ευρώ (11,505 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,2% (45,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 25,39 εκατ. ευρώ (25,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Στη διάρκεια της χρήσης 2017 η επιχείρηση προχώρησε σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,60 εκατ. ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (20,50 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 6,42 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (14,08 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,62 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 3,7% (+0,52 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν σε 14,41 εκατ. ευρώ. Από αυτές, οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ήταν ύψους 9,08 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 22,3% (-2,60 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Επί περιουσιακών στοιχείων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ποσού 7 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων των πιστωτών.

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε μειωθεί σε 4,72 εκατ. ευρώ, έναντι 5,96 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω των νέων αποσβέσεων. Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2017 δαπάνησε 0,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2016. Η συμμετοχή της στην εταιρεία MFG Energy, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, είχε απομειωθεί πλήρως.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Αχ. Σ. Φώλια, συνδιευθύνοντες συμβούλους τους Ευστ. Κ. Γιαβρόγλου και Σωτ. Α. Φώλια και αντιπρόεδρο τη Μαρίνα Α. Γιαβρόγλου των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 24 εργαζόμενους, έναντι επίσης 24 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,89 εκατ. ευρώ, έναντι 0,77 εκατ. ευρώ το 2016. Στη διοίκησή της το 2017 διέθεσε αμοιβές 0,29 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 73.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας βιοκαυσίμων GF ENERGY τη χρονική περίοδο 2008-2017, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 302,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 25,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων και το 8,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 4,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 3,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δεκαετή αυτή περίοδο ήταν της τάξεως των 17,3 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS