inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει τα μερίδιά της η γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛΠολιτική ανάκτησης και διόγκωσης των μεριδίων της στην αγορά επιχειρεί η μακεδονική γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ, με ενισχυμένες πλέον τις δυνάμεις της μετά την περυσινή συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της με τις τράπεζες Eurobank, Alpha, Εθνική και Πειραιώς και την καταγραφή για δεύτερο συνεχόμενο έτος κερδοφόρων αποτελεσμάτων το 2017, έπειτα από έξι συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις.

Η συμφωνία της με τις πιστώτριες τράπεζες προέβλεπε, ως γνωστόν, την έκδοση ομολογιακού δανείου 54,3 εκατ. ευρώ, με δεκαετή διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο, καθιστώντας σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων της από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες. Είχε προηγηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της βιομηχανίας με εισφορά 10,05 εκατ. ευρώ από τους βασικούς μετόχους της, δηλαδή την οικογένεια Μαίρης Χατζάκου και την ομοειδή βιομηχανία Δέλτα Τρόφιμα, που κατέχουν πλέον από 43,18% των μετοχών της Μεβγάλ, έναντι 13,64% που ανήκει στην οικογένεια Δημ. Συμεωνίδη.

Η ΜΕΒΓΑΛ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας και τον διακριτικό τίτλο Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος, το 1950. Μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Σεπτέμβριο του 1976. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Διατηρεί υποκαταστήματα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία, το Ηράκλειο Κρήτης, την Ξάνθη και τα Χανιά. Επίσης, διατηρεί δίκτυο αντιπροσώπων διάθεσης των προϊόντων της.

Από το 2016 η επιχείρηση έχει θέσει σε εφαρμογή επιχειρηματικό σχέδιο ανασύνταξης, που προβλέπει μείωση του λειτουργικού κόστους, πρωτοβουλίες διοικητικής και οργανωτικής αναδιοργάνωσης, και έμφαση σε προϊόντα με σημαντική προστιθέμενη αξία. Για την περίοδο 2017-2019 είχε εκπονήσει τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 4 εκατ. ευρώ, επικεντρωμένο στην παραγωγική διαδικασία γιαουρτιών και τυροκομικών προϊόντων. Ειδικότερα στην κατηγορία των γιαουρτιών η εταιρεία τους προηγούμενους μήνες λανσάρισε τη σειρά προϊόντων «Harmony Gourmet», ενώ στα τυροκομικά παρουσίασε στην αγορά το προϊόν «Κεφίρ» με λεμόνι και στέβια. Συγχρόνως, κυκλοφόρησε νέους κωδικούς χυμών.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 107,37 εκατ. ευρώ, από 109,61 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 2% ή 2,24 εκατ. ευρώ, σε συνθήκες σημαντικής πτώσης των μεγεθών της εγχώριας αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Ωστόσο, αύξησε τον όγκο των πωλήσεών της κατά 6% και 9% στις κατηγορίες του γιαουρτιού και του γάλακτος, ανακτώντας μερίδια στην εγχώρια αγορά. Δαπάνες trade marketing ύψους 2,87 εκατ. ευρώ απεικονίστηκαν αφαιρετικά του κύκλου εργασιών, ενώ το 2016 είχαν απεικονιστεί στα έξοδα διάθεσης.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, σε 26%, από 29,2% το 2016, απορροφώντας την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να υποχωρήσουν στο επίπεδο των 27,93 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6% (-4,03 εκατ. ευρώ).

Το γεγονός αυτό αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη συμπίεση ορισμένων λειτουργικών δαπανών και την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, με αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 8,77 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 9,40 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένων μόνο κατά 6,7% (-0,63 εκατ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 είχαν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος» ποσού 2,44 εκατ. ευρώ, η οριστική διαγραφή του οποίου πραγματοποιήθηκε το 2017.

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2017 απορρόφησαν 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,165 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,04 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων (3,88 εκατ. ευρώ το 2016) και σημαντικά μειωμένους χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα ύψους 2 εκατ. ευρώ (4,78 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η γαλακτοβιομηχανία σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, εμφάνισε κέρδη προ φόρων 2,72 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών προ φόρων 0,72 εκατ. ευρώ το 2016 (+279,9% ή +2 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έσοδα και έξοδα τα τελικά κέρδη της χρήσης, που αναλογούν στη μητρική εταιρεία, το 2017 ανήλθαν σε 1,98 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,01 εκατ. ευρώ το 2016 (+96,7% ή +0,97 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 9,2%, αντί 9,3% το 2016. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη του ήταν ύψους 6,76 εκατ. ευρώ, έναντι 4,60 εκατ. ευρώ το 2016 (+47% ή +2,16 εκατ. ευρώ).

Για τρίτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε επαναταξινόμηση και επαναδιατύπωση ορισμένων κονδυλίων της χρήσης 2016.

Τα ίδια κεφάλαια της ΜΕΒΓΑΛ και των θυγατρικών της συμπεριελάμβαναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 38,28 εκατ. ευρώ, αλλά απέκτησαν εκ νέου θετικό πρόσημο (+0,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017), ενώ ήταν αρνητικά έναν χρόνο νωρίτερα (-1,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), ενισχυμένα κατά 1,76 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, συνετρέχαν ακόμη προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920, δεδομένου ότι τα ίδια κεφάλαια ήταν κατώτερα από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το σύνολο των απασχολουμένων στον όμιλο κεφαλαίων περιορίστηκε σε 95,60 εκατ. ευρώ (-4,9% ή -4,94 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές και άλλες υποχρεώσεις και προβλέψεις του μειώθηκαν κατά 5,1% (-5,08 εκατ. ευρώ) σε 95,46 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του μειώθηκαν κατά 1,8% (-1,15 εκατ. ευρώ) σε 63,38 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν σε ποσοστό 84% μακροπρόθεσμες. Στις 31.12.2017, μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας και των θυγατρικών της (45,03 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,06 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις κάθε είδους βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις τους (38,97 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 2,14 εκατ. ευρώ (5,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 47,64 εκατ. ευρώ, έναντι 48,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης 2017 ο όμιλος διέθεσε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 2,75 εκατ. ευρώ, έναντι 0,87 εκατ. ευρώ το 2016.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η σχεδόν ανενεργός θυγατρική Εβρογάλ, η εμπορική Διατροφή Μονοπρόσωπη και η θυγατρική Mevgal UK στη Βρετανία, καθώς μηδενίστηκε η αξία των συμμετοχών στις θυγατρικές Mevgal USA, Mevgal Enterprises και Mevgal Bulgaria, οι οποίες είχαν ιδρυθεί με έδρα στις ΗΠΑ, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντιστοίχως. Επίσης, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ενοποιήθηκε η ελεγχόμενη κατά 20% εταιρεία Μακεδονική Φάρμα. Το σύνολο του ενοποιημένου κύκλου εργασιών προήλθε από τη μητρική εταιρεία.

Η 68χρονη μητρική εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ, η οποία εδρεύει και έχει τις παραγωγικές μονάδες της στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης, το 2017 κατέγραψε ίδιες με τις ενοποιημένες πωλήσεις, ύψους 107,7 εκατ. ευρώ, έναντι 109,60 εκατ. ευρώ το 2016 (-2%).

Ανά κατηγορία προϊόντων, 30,58 εκατ. ευρώ (28,5% των εσόδων) προήλθαν από το γάλα, 45,39 εκατ. ευρώ (42,3%) από το γιαούρτι, 18,22 εκατ. ευρώ (17%) από τυροκομικά, 10,22 εκατ. ευρώ (9,5%) από τη διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, 0,36 εκατ. ευρώ (0,3%) από χυμούς και τα υπόλοιπα 2,60 εκατ. ευρώ (2,4%) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες. Το 98,5% των εσόδων της (105,80 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της. Λόγω διάθεσης των προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές, μειώθηκαν τα έσοδα από την πώληση γάλακτος κατά 1%, τα έσοδα από τη διάθεση γιαουρτιών και τυριών κατά 2,2% και 2,4%, αντιστοίχως, ενώ τα έσοδα από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μειώθηκαν κατά 5,4%.

Οι εγχώριες πωλήσεις εισέφεραν 73,93 εκατ. ευρώ (68,9% των συνολικών) και οι εξαγωγές 33,44 εκατ. ευρώ (31,1%). Τα εξαγωγικά της έσοδα, που προέρχονται από 36 χώρες, μειώθηκαν κατά 4,3% (-1,49 εκατ. ευρώ) και αφορούσαν κατά 75% (24,88 εκατ. ευρώ) πωλήσεις γιαουρτιών. Οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 1% (-0,74 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,61 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-22,9% ή -0,18 εκατ. ευρώ), αν τα κέρδη της προ φόρων ύψους 1,26 εκατ. ευρώ ήταν αυξημένα κατά 197,4% (+0,84 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι η χρήση 2016 είχε ευνοηθεί από αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα. Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) της εταιρείας ήταν ύψους 8,13 εκατ. ευρώ, έναντι 9,05 εκατ. ευρώ το 2016 (-10,3% ή -0,92 εκατ. ευρώ).

Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 1,11 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,53 εκατ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοί της είχαν αυξηθεί στα τέλη του 2017 σε 631 (603 στα τέλη του 2016). Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας και συναφών δαπανών υπέρ του προσωπικού περιορίστηκε το 2017 σε 17,38 εκατ. ευρώ, από 18,35 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της η εταιρεία κατέβαλε 0,64 εκατ. ευρώ το 2017.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Χριστόδουλο Αντωνιάδη, αντιπρόεδρο τη Μαίρη Χατζάκου και γενικό διευθυντή τον Νικήτα Ποθουλάκη.

Εκτιμά εκ νέου ότι η ευόδωση των πολύμηνων διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε το 2017 με τις πιστώτριες τράπεζές της θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη κερδοφόρων, βελτιωμένων αποτελεσμάτων τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία εισήλθε, όπως έχει αναφέρει, «σε μια νέα εποχή», που θα της επιτρέψει τη διενέργεια νέων επενδύσεων, οι οποίες με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε βελτίωση των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών. Αναμένει για το 2018 ενίσχυση της κερδοφόρου πορείας της, προχωρώντας σε νέες προϊοντικές πρωτοβουλίες και καινοτομίες. Επιδιώκει την εκ νέου επέκταση των εξαγωγών της, με διεύρυνση των πωλήσεών της σε νέες αγορές και περισσότερα κανάλια διανομής στο εξωτερικό.

Κινείται για την επαναφορά στην κυριότητά της των εμπορικών σημάτων της που είχαν χρησιμοποιηθεί και δεσμευθεί για την άντληση κεφαλαίων από funds του εξωτερικού. Τον Απρίλιο του 2017 αποπλήρωσε ολοσχερώς το κεφάλαιο και τους αναλογούντες τόκους ποσού που είχε λάβει από την Bartons Global Holdings.

Στο απόγειο της ισχύος της, το 2011, είχε καταγράψει πωλήσεις ύψους 185,8 εκατ. ευρώ, ενώ το 2006 είχε καταγράψει κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ύψους 4 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΒΓΑΛ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS