inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε οριακά τις πωλήσεις της, το 2017, η βιομηχανία άλατος και άλλων ειδών διατροφής ΚάλαςΟριακή αύξηση των πωλήσεων και μείωση των προ φόρων και μετά φόρων ζημιών της, κυρίως λόγω μειωμένων προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και χαμηλότερων χρηματοοικονομικών δαπανών, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία άλατος και άλλων ειδών διατροφής Κ. Ε. Καλαμαράκης, η οποία είναι ευρύτατα γνωστή με τον διακριτικό της τίτλο «Κάλας».

Η επιχείρηση αποτελεί διάδοχο σχήμα βιοτεχνίας επεξεργασίας άλατος και παραγωγής απορρυπαντικών και ποτάσας που πρωτολειτούργησε στο Κουκάκι Αττικής το 1922 και καινοτόμησε στην αγορά, παράγοντας στη συνέχεια πρωτοποριακά προϊόντα άλατος. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1970 και κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά άλατος, ως η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης θαλασσινού άλατος. Επίσης, έχει εξασφαλίσει σημαντική θέση στην αγορά σαλατών μετά την εξαγορά το 2007 της εταιρείας παραγωγής σαλατών, μαγιονέζας, μουστάρδας και άλλων συναφών ειδών διατροφής Olympus Foods, την οποία απορρόφησε τα τέλη του 2008.

Εδρεύει στον Βοτανικό Αττικής και λειτουργεί εργοστάσια άλατος στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, καθώς και εργοστάσιο delicatessen ειδών διατροφής στη Ν. Εφεσο Πιερίας. Επίσης, λειτουργεί κέντρο διανομής των προϊόντων της, καθώς και άλλων ειδών διατροφής που εμπορεύεται ως σύνολο με το σήμα «KalasGroup Quality Products», στον Αυλώνα Αττικής. Ακόμη, κατέχει το 24,81% των μετοχών της εταιρείας πρωτογενούς άλατος Ελληνικές Αλυκές και κατέχει σημαντικές εκτάσεις στις περιοχές Καλλονή και Πολύχνιτος της Λέσβου. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Παράγει και εμπορεύεται σε ποικίλες συσκευασίες προϊόντα άλατος, σαλάτες, μαγιονέζες, μουστάρδες, κέτσαπ, βακαλάο και άλλα αλίπαστα, μπαχαρικά, μανιτάρια, κονσέρβες ψαρικών, ζωοτροφές, εμφιαλωμένο νερό, ζαμπόν, καθώς και πιπεριές και άλλα τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τα εμπορικά σήματα «Κάλας», «ΒΕΜ», «Olympus Foods», «Chaperon», «King Fish», «Αλθέα», «Νίκη», «Κορωνίς», «Roma», «Lovies», «17», «Fresco Gusto». Παράγει και προϊόντα για λογαριασμό εγχώριων λιανεμπορικών αλυσίδων και αντίστοιχων εταιρειών του εξωτερικού. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε πολλές χώρες, αντλώντας από αυτές περί το 10% των ετήσιων εσόδων της.

Στο απόγειο της ισχύος της, το 2009, είχε καταγράψει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 41,4 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώνοντας την 46η οικονομική χρήση της με την παρούσα νομική μορφή της, το 2017 η ΚΑΛΑΣ κατέγραψε:

- Πωλήσεις 26,27 εκατ. ευρώ (+0,3% ή +0,08 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 9,61 εκατ. ευρώ (-1% ή -0,10 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,14 εκατ. ευρώ (+15,7% ή +0,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,34 εκατ. ευρώ (+28,1% ή +0,29 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ (+69% ή +0,55 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 0,80 εκατ. ευρώ το 2016).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,295 εκατ. ευρώ (+61,3% ή +0,47 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 0,76 εκατ. ευρώ το 2016).

Το 94,55% των εσόδων της (24,84 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 5,45% (1,43 εκατ. ευρώ) από από εμπορικές. Συγχρόνως, το 89,4% των εσόδων της (23,49 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 10,6% (2,78 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% (+0,24 εκατ. ευρώ). Τα εξαγωγικά έσοδα παρέμειναν σταθερά.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 36,6%, από 37,1% το 2016).

Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας της και η μείωση των ζημιών προ φόρων και μετά φόρων οφείλονται, κυρίως, στη συρρίκνωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σε 0,145 εκατ. ευρώ, από 0,89 εκατ. ευρώ το 2016, σε συνδυασμό με τη συμπίεση του κόστους της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της.

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,81 εκατ. ευρώ (επίσης 0,81 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,58 εκατ. ευρώ (1,84 εκατ. ευρώ το 2016).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε σε 4,4%, αντί 3,7% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 2,7%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 0,56 εκατ. ευρώ, έναντι 0,01 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,51 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 13,21 εκατ. ευρώ (13,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 27,4% (27,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 48,16 εκατ. ευρώ (49,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,25 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 14,30 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (27,55 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,66 εκατ. ευρώ (0,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 0,2% (+0,08 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν σε 34,96 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 21,2% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ήταν ύψους 18,72 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,2% (-1,02 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 86,4% βραχυπρόθεσμες. Επί περιουσιακών στοιχείων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ποσού 37,05 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων των πιστωτών της Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha και Attica Bank.

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 25,41 εκατ. ευρώ, έναντι 26,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2017 δαπάνησε 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,665 εκατ. ευρώ το 2016. Η συμμετοχή της στην Ελληνικές Αλυκές αποτιμήθηκε 3,26 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,06 εκατ. ευρώ, που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Εμμ. Κ. Καλαμαράκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή τον Ν. Κ. Ξένο και οικονομικό διευθυντή τον Γ. Β. Αγγελακόπουλο. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 256 εργαζόμενους, έναντι 252 στις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,05 εκατ. ευρώ, έναντι 6,04 εκατ. ευρώ το 2016. Στη διοίκησή της το 2017 διέθεσε αμοιβές 0,33 εκατ. ευρώ, έναντι 0,30 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 8.370 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2018 προσβλέπει σε αύξηση του κύκλου εργασιών της σε υψηλότερα επίπεδα, περαιτέρω αποπληρωμή τραπεζικών δανείων της και ενίσχυση των κερδών της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Θεωρεί επιτυχία το γεγονός ότι μπόρεσε κατά το 2017, παρά την κάμψη της εγχώριας ζήτησης, να αυξήσει έστω οριακά τις πωλήσεις της, διατηρώντας τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά άλατος.

Μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν ο Εμμ. Κ. Καλαμαράκης με μερίδιο 74,14%, η Φωτεινή Κ. Καλαμαράκη με 13,58% και η εταιρεία Rotaprint με το υπόλοιπο 12,28%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κ. Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΣ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS