inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στην αγορά του καρπουζιού επεκτείνεται η εξαγωγική αγροτική βιομηχανία ΦραγκίσταςΔεν είχε συνέχεια, κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017, η ανοδική πορεία που είχαν παρουσιάσει τα οικονομικά μεγέθη της πελοποννησιακής εταιρείας διαλογής, συσκευασίας και εξαγωγής εσπεριδοειδών και άλλων φρούτων, λαχανικών και επιτραπέζιας ελιάς Γ. Ν. Φραγκίστας την προηγούμενη χρήση.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 είχε καταγράψει διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και κέρδη ξανά, έπειτα από πέντε συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις.

Η επιχείρηση είναι γνωστή στη διεθνή αγορά με το εμπορικό σήμα «Gefra», που φέρουν τα συσκευασμένα προϊόντα της. Συσκευάζει εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό διεθνών λιανεμπορικών και άλλων εταιρειών διάθεσης φρούτων, όπως είναι οι εταιρείες Tesco, Delhaize, Coop, Kaufland, Frumania, Cora, Billa, Piotr i Pawet, Mercator, Konzum, με τα δικά τους σήματα, σε ποικίλες συσκευασίες. Εξάγει το σύνολο των προϊόντων της στις χώρες Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία.

Ιδρύθηκε το 1953 και έλαβε τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Ιούνιο του 1960. Για δεκαετίες αποτέλεσε τον μεγαλύτερο Ελληνα εξαγωγέα εσπεριδοειδών, κυρίως προς τη Ρωσία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Εχει τα κεντρικά γραφεία της στη Βούλα Αττικής και την έδρα της στο 6ο χλμ. της οδού Ναυπλίου-Αργους στη θέση Μπολάτι Ναυπλίου του νομού Αργολίδας, όπου έχει εγκαταστήσει συσκευαστήριο εσπεριδοειδών και άλλων αγροτικών προϊόντων. Διαθέτει, επίσης, δεύτερο συσκευαστήριο εσπεριδοειδών καθώς και σταφυλιών στο Κοκκώνι Κορινθίας, ενώ για τη συσκευασία καρπουζιών αξιοποιεί συσκευαστήριο στον Μαραθιά Ηλείας. Επίσης, διαθέτει αποθήκες στη Δαλαμανάρα Αργολίδας και στον νομό Λακωνίας. Η έκταση των οικοπέδων της ανέρχεται σε 103.785 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον 56ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, που έγινε γνωστός προσφάτως, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 16,005 εκατ. ευρώ έναντι 19,795 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 19,1% (-3,79 εκατ. ευρώ). Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της (15,95 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση έτοιμων και ημιτελών προϊόντων.

Το 72% των εσόδων της από τη διάθεση φρούτων αφορούσε εσπεριδοειδή, ο τζίρος των οποίων μειώθηκε κατά 21%, κυρίως λόγω μειωμένης καρποφορίας των δένδρων και αδυναμίας εξασφάλισης φρούτων της επιθυμητής ποιότητας. Συγχρόνως, ο τζίρος από σταφύλια μειώθηκε κατά 55%, κυρίως εξαιτίας μειωμένης προσφοράς. Αντιθέτως, ο τζίρος από τη διάθεση καρπουζιών αυξήθηκε κατά 91% και ανήλθε σε 17% του συνολικού, αντανακλώντας την απόφαση της επιχείρησης να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και να επεκταθεί δυναμικά στην αγορά καρπουζιών, διευρύνοντας παράλληλα και με νέα φρούτα τις δραστηριότητές της.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 6,7 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 3,71 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 5,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-37,3% ή -2,21 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 23,2%, από 29,9% τη χρήση 2015-2016, γεγονός που οδήγησε στην καταγραφή αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Κατέγραψε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-1,36 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι συμπίεσε κατά 23,2% τις δαπάνες διάθεσης των προϊόντων της.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,17 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (-1,355 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 3,25 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 86,8% (+1,51 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,23 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,67 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (8,90 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας επιδείνωση της ήδη χαμηλής ρευστότητάς της, για την αντιμετώπιση της οποίας ο βασικός μέτοχός της έχει δεσμευθεί ότι θα προχωρήσει, αν χρειαστεί, σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,51 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις μέχρι ποσού 3,75 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων των τραπεζών Εθνική και Alpha. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 23,3% (+1,70 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν σε 8,99 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 99% βραχυπρόθεσμες.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές 1,82 εκατ. ευρώ και αφορολόγητα αποθεματικά 0,87 εκατ. ευρώ, είχαν περιοριστεί σε 5,41 εκατ. ευρώ (6,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37,6% (47% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,40 εκατ. ευρώ (13,76 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 9,16 εκατ. ευρώ, έναντι 9,55 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016, λόγω των νέων αποσβέσεων. Για επενδύσεις διέθεσε 0,09 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Η αγροτική βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Αντωνόπουλο - Φραγκίστα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, ο οποίος ηγείται του κλαδικού συνδέσμου επιχειρήσεων Incofruit. Τη χρήση 2016-2017 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 203 εργαζόμενους, έναντι 200 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της 2,60 εκατ. ευρώ, έναντι 3,10 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι 0,16 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

Για τη χρήση 2017-2018 η εταιρεία δήλωνε ότι ανέμενε αντιστροφή της πτωτικής τάσης που καταγράφηκε τη χρήση 2015-2016, καθώς είχε διευρύνει τις δραστηριότητές της, επεκτεινόμενη στην τυποποίηση περισσότερων ειδών νωπών φρούτων.

Τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση υλοποιεί πρόγραμμα εξυγίανσης, μέσω επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας της. Δίνει έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους προμήθειας των νωπών φρούτων, των υλικών συσκευασίας και των σταθερών εξόδων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS