inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε την κερδοφορία της, το 2017, η βιομηχανία αλουμινίου ΑλουμάνΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων, καθώς και ενίσχυση των κερδών της, κυρίως λόγω συμπίεσης των δαπανών διάθεσης των προϊόντων της και αυξημένων έκτακτων εσόδων, κατέγραψε το 2017 η εξαγωγική βιομηχανία ειδών συσκευασίας και βιομηχανικών εξαρτημάτων αλουμινίου Αλουμάν.

Η επιχείρηση διοχετεύει το σύνολο σχεδόν των προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού. Παράγει ροδέλλες, δισκία, ταινίες, κυτία και σωληνάρια αλουμινίου. Με την παρούσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., συστάθηκε τις 31 Δεκεμβρίου 1986. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1965. Απορρόφησε τις ομοειδείς εταιρείες Ροάλ και Αλουμινοπλαστική. Εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας. Εχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας. Ελέγχει την επίσης μεγάλου μεγέθους εταιρεία επεξεργασίας αλουμινίου ΕΠΑΛΜΕ. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της διατίθεται στις χώρες Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία και Τσεχία.

Ολοκληρώνοντας την 30ή οικονομική χρήση της με την παρούσα νομική μορφή της, το 2017 η ΑΛΟΥΜΑΝ κατέγραψε:

- Πωλήσεις 68,985 εκατ. ευρώ (+12,5% ή +7,65 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 8,26 εκατ. ευρώ (-3,2% ή -0,27 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,75 εκατ. ευρώ (+4,9% ή +0,17 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,16 εκατ. ευρώ (+11,1% ή +0,32 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,83 εκατ. ευρώ (+20,3% ή +0,31 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,92 εκατ. ευρώ (+35,7% ή +0,24 εκατ. ευρώ).

Το 97,7% των εσόδων της (67,40 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 1,4% (0,99 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και το υπόλοιπο 0,9% (0,60 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Συγχρόνως, το 2,7% των εσόδων της (1,86 εκατ. ευρώ έναντι 2,20 εκατ. ευρώ το 2016) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 97,3% (67,12 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (41,21 εκατ. ευρώ έναντι 39,52 εκατ. ευρώ το 2016) και τρίτες χώρες (25,91 εκατ. ευρώ έναντι 19,61 εκατ. ευρώ το 2016). Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,1% (+7,82 εκατ. ευρώ). Η αξία των πωλήσεων ευνοήθηκε από την άνοδο της τιμής του μετάλλου.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας της οφείλεται στη συρρίκνωση των δαπανών διάθεσης κατά 0,33 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αυξημένα κατά 0,15 εκατ. ευρώ έκτακτα έσοδα, αντιστροφή απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων ποσού επίσης 0,15 εκατ. ευρώ και κέρδη από τη διάθεση παγίων 0,13 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 12%, από 13,9% το 2016).

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,59 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,33 εκατ. ευρώ (1,32 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,1% (7,9% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 4,6% (3,5% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,7% (από 2,5%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους έφτασαν το 1,3% (από 1,1%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε σε 8,2%, αντί 8% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2,5%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 2,42 εκατ. ευρώ, έναντι 2,25 εκατ. ευρώ το 2015 (+7,5%).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,62 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 20,61 εκατ. ευρώ (19,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 45,1% (44,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 45,70 εκατ. ευρώ (44,585 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (29,01 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 10,02 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (18,99 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 11,91 εκατ. ευρώ (7,62 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 3,1% (-0,80 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν σε 25,09 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 24,3% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 16,32 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,2% (+0,35 εκατ. ευρώ) και κατά 28,4% μακροπρόθεσμες.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 7,57 εκατ. ευρώ, έναντι 7,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2017 δαπάνησε 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2016, συνεχίζοντας τις επενδύσεις της. Οι συμμετοχές στην ΕΠΑΛΜΕ ή και σε άλλες τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 9,09 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Παναγιώτη Σπ. Μανιά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σπήλιο Παν. Μανιά της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 110 εργαζόμενους, έναντι 101 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,27 εκατ. ευρώ, έναντι 3,18 εκατ. ευρώ το 2016. Στη διοίκησή της το 2017 διέθεσε αμοιβές 1 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 και το ίδιο ποσό διαθέτει εφέτος στα μέλη της από τα κέρδη του 2017, έχοντας επιβαρύνει με σχετική πρόβλεψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2017. Επίσης, το 2017 χορήγησε στη διοίκησή της αμοιβές 1,09 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή των μελών της στις συνεδριάσεις της, ενώ για τον ίδιο λόγο τη χρήση 2016 είχε διαθέσει 1,15 εκατ. ευρώ. Χωρίς να υπολογίζονται οι υψηλές αμοιβές της διοίκησης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2017 σε 34.075 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, ήταν ίσα προς 16.635 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2018 αναμένει ότι τα οικονομικά μεγέθη της θα ανέλθουν σε υψηλότερα επίπεδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΛΟΥΜΑΝ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS