inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

«Φρέναραν», μετά από μια τριετία ανόδου, τα έσοδα της βιομηχανίας παγωτών ΕΒΓΑ το 2017«Φρέναραν», μετά από μια τριετία ανόδου, τα έσοδα της βιομηχανίας παγωτών, κρουασάν και άλλων προϊόντων ζύμης ΕΒΓΑ το 2017. Ωστόσο, την ίδια χρονιά η επιχείρηση ολοκλήρωσε την αιτούμενη από το 2015 αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της σε μακροπρόθεσμη βάση πενταετίας. Επίσης, εξασφάλισε θετική καθαρή θέση των ιδίων κεφαλαίων της, κατόπιν νέας εισφοράς ποσού 4,8 εκατ. ευρώ εκ μέρους των μετόχων της για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι ενόψει της αναδιάρθρωσης των δανείων της ο βασικός της μέτοχος, δηλαδή η οικογένεια Κυρ. Φιλίππου, σε τρεις φάσεις το 2016 είχε προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 9,1 εκατ. ευρώ, ενώ, προεξοφλώντας την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της, είχε λογίσει ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της τάξεως των 43,5 εκατ. περίπου ευρώ, που θα έπρεπε, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, να καταχωρηθούν ως βραχυπρόθεσμες.

Η Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος και Αλεύρου (ΕΒΓΑ) είναι μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Κυρ. Φιλίππου και από το 2011 παράγει, μεταξύ άλλων, παγωτά με το σήμα της που διατίθενται στην ελληνική αγορά από τον ολλανδικό επιχειρηματικό όμιλο Unilever, καθώς και δικά του παγωτά, με το σήμα «Algida», για λογαριασμό του.

Το 2017 διέκοψε μια τριετή πορεία θεαματικής αύξησης των εσόδων της, αλλά κατέγραψε κέρδη στο επίπεδο των αποτελεσμάτων μετά φόρων, λόγω αναβαλλόμενων φορολογικών εσόδων.

Αν και αποτελεί κατ' ουσίαν διάδοχο σχήμα της παλαιάς, ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΓΑ, με την τρέχουσα νομική μορφή της ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002, με εισφορά του κλάδου παγωτών και άλλων ειδών διατροφής της εταιρείας ΕΒΓΑ Συμμετοχών, την οποία αργότερα απορρόφησε. Εδρεύει στον Βοτανικό Αττικής, όπου βρίσκεται και η βιομηχανική μονάδα της. Είναι κάτοχος οικοπέδων 43.445 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 29.525 τ.μ. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Εξάγει προϊόντα της στις χώρες Αλβανία, Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Λίβανος, Μάλτα, Ουγγαρία και Πορτογαλία.

Η εταιρεία ασχολείται, εκτός της παραγωγής παγωτών για τον κλάδο «Algida» της Unilever και με το σήμα «ΕΒΓΑ», με την παραγωγή παγωτών για την αγορά private label, καθώς και με την παραγωγή και εμπορία κρουασάν και άλλων προϊόντων ζύμης, όπως πίτες και βάφλες, χρησιμοποιώντας τα εμπορικά σήματα «Folie», «Trendy» και «Praleda» και σήματα τρίτων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, οι πωλήσεις της το 2017, δέκατο πέμπτο έτος από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή και ταυτότητά της, περιορίστηκαν σε 41,655 εκατ. ευρώ, υπολειπόμενες εκείνων του 2016 (45,16 εκατ. ευρώ) κατά 7,8% σε ποσοστό ή 3,51 εκατ. ευρώ σε αξία.

Συγχρόνως, η επιχείρηση ενίσχυσε οριακά το μεικτό της περιθώριο (στο 19,5%, από 19,3% το 2016). Κατέγραψε το 2016 μειωμένα κατά 7% (-0,61 εκατ. ευρώ) μεικτά κέρδη ύψους 8,12 εκατ. ευρώ και μειωμένα κατά 12,6% (-0,66 εκατ. ευρώ) κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ύψους 4,585 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 0,6%, ενώ οι δαπάνες διοίκησης σημείωσαν αύξηση 25,8%. Το κόστος καταστροφής αποθεμάτων ανήλθε σε 0,68 εκατ. ευρώ, έναντι 0,77 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,87 εκατ. ευρώ (2,80 εκατ. ευρώ το 2016) και με χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,07 εκατ. ευρώ (1,97 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η ΕΒΓΑ κατέγραψε ζημιές προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,46 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,82 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκε σε κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών σχεδόν 0,17 εκατ. ευρώ το 2016 (+0,36 εκατ. ευρώ), λόγω θετικής αναβαλλόμενης φορολογίας.

Κατέγραψε θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ύψους 2,09 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αρνητικών (-2 εκατ. ευρώ) το 2016.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 6,1%, έναντι 6,9% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 0,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 επανέκτησαν θετικό πρόσημο (+2,55 εκατ. ευρώ), έναντι -1,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ίσα όμως μόνο προς το 3,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 75,16 εκατ. ευρώ (75,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι μέτοχοί της, πέραν των εισφορών που αποφάσισαν το 2017 και το 2016, το 2015 είχαν αποφασίσει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια ανάλογης αύξησης ύψους 3,1 εκατ. ευρώ που είχε υλοποιηθεί το 2014, με την προοπτική να εκλείψουν και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920. Η τελευταία αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4,8 εκατ. ευρώ υλοποιήθηκε με εισφορά 3,7 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2017 και του υπολοίπου 1,1 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2018.

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2016 ήταν μειωμένος κατά 0,8% (-0,35 εκατ. ευρώ), ανερχόταν σε 45,70 εκατ. ευρώ (46,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν σε ποσοστό 94,5% μακροπρόθεσμος, βάσει των νέων δανειακών συμβάσεων της εταιρείας με τις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Attica και Eurobank. Παρά το γεγονός αυτό, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,45 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,31 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (16,76 εκατ. ευρώ), γεγονός που συναρτάται ασφαλώς και με τη φύση της δραστηριότητας παραγωγής προϊόντων εποχιακού χαρακτήρα για λογαριασμό τρίτων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 0,05 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Για εξασφάλιση των δανείων της έχουν παρασχεθεί προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 75 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα θέματα ρευστότητας που θα προέκυπταν εφόσον εξυπηρετούσε τις αποπληρωμές κεφαλαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις δανείων, αλλά και να ανασυνταχθεί, η επιχείρηση από το 2015 είχε αιτηθεί την αναδιάρθρωση ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων της, ζητώντας ευνοϊκότερους όρους εκτοκισμού και αποπληρωμών κεφαλαίου.

Οφειλή της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, υπολοίπου 4,85 εκατ. ευρώ, που αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΟΥ, Δήμο Αθηναίων και το ΥΠΕΚΑ, έχει υπαχθεί στο μεγαλύτερο μέρος της στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 μηνιαίες δόσεις.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2017 ήταν ύψους 64,11 εκατ. ευρώ, από 64,62 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 2,40 εκατ. ευρώ (2,12 εκατ. ευρώ το 2016). Κατείχε μετοχές της συγγενικής εταιρείας Elbisco, αξίας 0,76 εκατ. ευρώ.

Το μερίδιο των παγωτών με τα σήματα «Algida» και «ΕΒΓΑ», παραγωγός των οποίων είναι η εταιρεία, εκτιμάται ότι ήταν 36,4%, σε αξία, το 2017. Ειδικότερα στην αγορά private label το μερίδιο της επιχείρησης εκτιμάται ότι ήταν της τάξεως του 25%, όπως και το 2016.

Επίσης, το μερίδιο των κρουασάν της εταιρείας στην αγορά των επώνυμων σημάτων εκτιμάται ότι ήταν 5,4% σε αξία το 2017, έναντι 5,9% το 2016, ενώ ανερχόταν σε 10,3% (11,1% to 2016) στη συνολική αγορά κρουασάν μαζί με τα προϊόντα private label, καθώς υπολογίζεται ότι η επιχείρηση παράγει περί το 40% (45% έναν χρόνο πριν) όλων αυτών.

Η ΕΒΓΑ έχει πρόεδρο τον Αθαν. - Κύρο Φιλίππου, αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή τον Γ. Βρεττό και οικονομικό διευθυντή τον Κυρ. Κουννά. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 323 εργαζόμενους, έναντι 245 στις 31.12.2016, ενώ ο μέσος όρος των εργαζομένων της ήταν 403 το 2017 και 402 το 2016, όπως αναφέρει, λόγω εποχιακής απασχόλησης σημαντικού αριθμού εργαζομένων. Διέθεσε το 2017 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,41 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 8,41 εκατ. ευρώ το 2016. Σε μέλη της διοίκησης και της διεύθυνσής της διέθεσε το 2017 αμοιβές 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 11.375 ευρώ ανά εργαζόμενο, με βάση τον μέσο όρο των εργαζομένων της στη διάρκεια της χρήσης.

Οπως και το 2017, έτσι και το 2018 η ΕΒΓΑ προσβλέπει σε βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής, αύξηση των πωλήσεων παγωτών της στη Unilever για αγορές του εξωτερικού, καθώς και των απευθείας πωλήσεων παγωτών της στην αγορά private label, σε συνδυασμό με την επίτευξη νέων συνεργασιών στη διεθνή αγορά. Με στόχο την επέκταση του μεριδίου της σε αγορές του εξωτερικού, το 2017 συμμετείχε σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις. Επίσης, το 2017 λανσάρισε σε όλες τις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται αρκετά νέα προϊόντα, τα οποία δημιούργησε το τμήμα R&D της εταιρείας. Δηλώνει ότι αναμένει αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της τα επόμενα χρόνια, προεξοφλώντας τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΒΓΑ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS