inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις σε τρίτες χώρες εγκαινίασε η εταιρεία συστημάτων οδικής ασφαλείας Fracasso Hellas το 2017Σε χώρες της Νότιας Αμερικής, στο Ισραήλ και σε χώρες της Κεντρικής Αφρικής «άνοιξε» τις εμπορικές της δραστηριότητες το 2017 η βιομηχανία οδικών συστημάτων ασφαλείας Fracasso Hellas, σε μια προσπάθεια να αναπληρώσει μέρος των απωλειών που της προκαλεί η ολοκλήρωση της συμμετοχής της σε μεγάλα εγχώρια έργα οδικών αξόνων.

Συγχρόνως, όμως, δεν μπόρεσε να διατηρήσει τις εξαγωγές της σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης στο ύψος εκείνων του 2016, ενώ σταθεροποίησε, στο μέτρο του δυνατού, τις εγχώριες πωλήσεις της.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό, την κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών συστημάτων οδικής ασφάλειας και ειδικότερα μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδικών αξόνων. Συγχρόνως, ασχολείται με την κατασκευή και εμπορία και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με οδούς, λεωφόρους, εθνικές οδούς και κάθε άλλου είδους οδικό δίκτυο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεργαζόμενη εμπορικά για ορισμένα από αυτά τα προϊόντα με τη γερμανική Volkmann & Rossbach.

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 από την κατασκευαστική εταιρεία Intrakat συμφερόντων του ομίλου Intracom Holdings και την ιταλική Fracasso, με μερίδια 80% και 20%, αντιστοίχως. Εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο ύψος του 19ου χλμ. της λεωφόρου Παιανίας-Μαρκόπουλου. Για την παραγωγή των προϊόντων της χρησιμοποιεί παραγωγικές εγκαταστάσεις της Intrakat στη Γιάννουλη Λάρισας, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Λάρισας-Τυρνάβου, όπου η κατασκευαστική εταιρεία διαθέτει κτίρια 25.000 τ.μ. επί οικοπέδων 125.000 τ.μ. Τα προϊόντα της καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφαλείας των σύγχρονων αυτοκινητόδρομων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (EN 1317). Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης σε αυτές της Intrakat. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Πραγματοποιεί εξαγωγές, κυρίως στις χώρες Αλβανία, Βέλγιο, Γερμανία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, π.Γ.Δ.Μ., Πολωνία και Ρουμανία.

Κατέχει μερίδιο 50% στην κροατική εταιρεία Fracasso Holdings, με ποσό 0,35 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της εταιρείας το 2017, έτος κατά το οποίο συμπλήρωσε την 8η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, συρρικνώθηκαν σε 10,925 εκατ. ευρώ, από 19,46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 43,9% σε ποσοστό και 8,53 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το 71,5% των εσόδων της (7,82 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις μεταλλικές κατασκευές της, 28,1% (3,07 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λοιπών αγαθών και το υπόλοιπο 0,4% (0,04 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 81,1% των εσόδων (8,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 18,9% (2,06 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ (1,25 εκατ. ευρώ), σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (0,205 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,60 εκατ. ευρώ). Η μεγάλη μείωση προέκυψε από τις μεταλλικές κατασκευές (-8,40 εκατ. ευρώ). Ποσοστό 11,3% των εσόδων της (1,24 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούσε σε πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και, κυρίως, στην κροατική Fracasso Ridoo και την ελληνική Intrakat. Αν και μειώθηκαν κατά 57,1% (-1,66 εκατ. ευρώ) οι εξαγωγές σε σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη ίσως φορά εξαγωγές σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες και τρίτες χώρες

Τα μεικτά κέρδη της επιχείρησης μειώθηκαν κατά 27,6% (-0,63 εκατ. ευρώ) στα 1,64 εκατ. ευρώ, από 2,27 εκατ. ευρώ το 2016, καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους ενισχύθηκε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 15%, από 11,7% το 2016).

Η μείωση των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από συρρίκνωση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας, αλλά και από αυξημένα έκτακτα έσοδα. Κατόπιν αυτών η εταιρεία σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,46 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2016), ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων (1,3% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,16 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2016), που αφορούσαν κυρίως προμήθειες εγγυητικών επιστολών που εξέδωσε για λογαριασμό της η μητρική της εταιρεία.

Εν τέλει η βιομηχανία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,28 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,11 εκατ. ευρώ το 2016 (+167,9% ή +0,17 εκατ. ευρώ). Το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,03 εκατ. ευρώ το 2016 (+479,4% ή +0,16 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 31,4% και 21,8% (13,4% και 4,3% το 2016), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 2,6% και 1,8% (0,5% και 0,2% το 2016), αντιστοίχως. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 8%, έναντι 2,7% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 38,4%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ωστόσο, η επιχείρηση προχώρησε σε επαναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016, λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 1 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 17,6% (8,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 5,70 εκατ. ευρώ (9,24 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Κατά την ίδια ημερομηνία δεν είχε τραπεζικές, δανειακές υποχρεώσεις. Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 4,69 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 44,4% (-3,74 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,79 εκατ. ευρώ) ήταν οριακά μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (4,69 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,27 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε ανέλθει σε 0,51 εκατ. ευρώ, αντί 0,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,05 εκατ. ευρώ, έναντι 0,42 εκατ. ευρώ το 2016. Η συμμετοχή της στη Fracasso Holdings είχε αποτιμηθεί 0,35 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Πέτρο Κ. Σουρέτη, αναπληρωτή πρόεδρο τον Χαράλαμπο Κ. Καλλή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημήτριο Κ. Κουκουμέλη. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο έξι εργαζόμενους, έναντι επίσης έξι το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,16 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 76.165 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 47.335 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 2016 η επιχείρηση είχε ολοκληρώσει τη συμμετοχή της στα έργα των οδικών αξόνων της Ιονίας Οδού και της Ε65, στα οποία είχε ρόλο υπεργολάβου παρέχοντας στηθαία οδικών αρτηριών.

Αναμένει για το 2018 σταθεροποίηση των εγχώριων πωλήσεών της, σε αναμονή νέων έργων σε οδικούς άξονες. Θεωρεί σημαντική για την πορεία της την ενδυνάμωση των εξαγωγών της και την επέκτασή τους σε νέες αγορές, μέσω νέων συνεργασιών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: FRACASSO HELLAS

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS