inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές, λόγω «Μαρινόπουλου», κατέγραψε το 2017 η ηπειρωτική βιομηχανία τροφίμων ΣδούκοςΑύξηση πωλήσεων, πλην όμως ζημιές προ φόρων και μετά φόρων, λόγω ζημιών από την κατάρρευση της χρεοκοπημένης λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος», κατέγραψε το 2017 η ηπειρωτική βιομηχανία τροφίμων Σδούκος.

Η επιχείρηση έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές λιανεμπορικές αλυσίδες. Συγχρόνως, διεκδικεί ισχυρό μερίδιο στην αγορά των επώνυμων προϊόντων της κατηγορίας της με το σήμα «Sdoukos». Επεξεργάζεται, παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται ξηρούς καρπούς και επικαλυμμένους ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα και ενυδατωμένα φρούτα, αντίστοιχα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας και χωρίς πρόσθετα ζάχαρα, μαντολάτο και παστέλι, μπάρες δημητριακών, καθώς και μείγματα για σαλάτες, με τα σήματα «Nuts for Snack», «Fruit for Snack», «Fruit & Nuts». Συγχρόνως, εμπορεύεται καφέδες, ποτά, ζαχαρώδη και χαρτικά tissue, αναπτύσσοντας δραστηριότητες logistics.

Η Σδούκος Επεξεργασία - Τυποποίηση Τροφίμων, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2001. Αποτελεί κατά κάποιον τρόπο διάδοχο σχήμα εταιρείας της οικογένειας των ιδρυτών της που ιδρύθηκε το 1978 και είχε αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία καφέ και ξηρών καρπών. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων, όπου η μονάδα της, επί οικοπέδου 7.000 τ.μ., περιλαμβάνει βιομηχανοστάσιο 4.175 τ.μ. Εξάγει συνήθως περί το 10% των προϊόντων της, κυρίως στις χώρες Βέλγιο, Βρετανία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία και Φινλανδία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, το 2017 η ηπειρωτική βιομηχανία κατέγραψε,:

- Πωλήσεις 13,12 εκατ. ευρώ (+6,4% ή +0,79 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 1,315 εκατ. ευρώ (+25% ή +0,26 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,48 εκατ. ευρώ (-42,1% ή -0,35 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,21 εκατ. ευρώ (-63,6% ή -0,36 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ το 2016).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,20 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,135 εκατ. ευρώ το 2016).

Το 60,4% των εσόδων της (7,92 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 39,6% (5,20 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,3% (+0,61 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 12% των εσόδων της (1,57 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Β. Σδούκος και Αντ. Σδούκος, από τις οποίες προμηθεύτηκε αγαθά αξίας 3,24 εκατ. ευρώ.

Η αποδυνάμωση της λειτουργικής κερδοφορίας της οφείλεται, κατά βάση, στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με διαγραφή απαιτήσεων ποσού 0,63 εκατ. ευρώ από τη χρεοκοπημένη αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Αντιθέτως, ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενδυναμώθηκε κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 10%, από 8,5% το 2016.

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,27 εκατ. ευρώ (0,255 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,41 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2016).

Για τον λόγο που προαναφέρθηκε, η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 3,4%, αντί 5,7% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 2,6%. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της ήταν κέρδη ύψους 0,07 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,61 εκατ. ευρώ, δεν ξεπερνούσαν τα 2,01 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν μόνο στο 14,2% (15,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,15 εκατ. ευρώ (14,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,27 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 0,69 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (9,58 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας εξασθενημένη ρευστότητα. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 1,4% (-0,17 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν σε 12,14 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 78,9% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 6,71 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,1% (+0,20 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 85,9% βραχυπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,845 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,86 εκατ. ευρώ υπέρ των τραπεζών Πειραιώς και Alpha για εξασφάλιση δανείων, καθώς και προσημείωση 0,18 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείου συνδεδεμένης επιχείρησης. Στα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία της περιελάμβανε τραπεζικές μετοχές 0,11 εκατ. ευρώ, αποτιμημένες στο κόστος κτήσης τους.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε μειωθεί σε 3,84 εκατ. ευρώ, έναντι 3,97 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2017 δαπάνησε 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι 0,025 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,55 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Γεωργία Κ. Μητσοπούλου και αντιπρόεδρο τη Μαριάννα Α. Σδούκου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 36 εργαζόμενους, έναντι 32 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,71 εκατ. ευρώ, έναντι 0,64 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,05 εκατ. ευρώ, έναντι 0,135 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2017 ήταν της τάξεως των 13.250 ευρώ (25.750 ευρώ το 2016) ή 30.780 ευρώ ανά εργαζόμενο αν εξαιρεθούν τα έκτακτα έξοδα διαγραφής απαιτήσεων από την προαναφερθείσα αλυσίδα.

Δηλώνει ότι οι πωλήσεις της το 2017 επηρεάστηκαν θετικά από την αναδιοργάνωση του τμήματος των πωλήσεών της και την ομαλή υλοποίηση των συμφωνιών της με αλυσίδες σουπερμάρκετ, για τις οποίες παράγει προϊόντα. Εκτιμά εκ νέου ότι έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς επενδύσεις που είχε υλοποιήσει σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητάς της, τη συμπίεση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της. Αναμένει ότι η χρήση 2018 θα είναι κερδοφόρος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΔΟΥΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS