inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 308,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2017 τα έσοδα των Ελληνικών ΓαλακτοκομείωνΕνοποιημένες πωλήσεις της τάξεως των 309 εκατ. ευρώ και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2017 η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία, όπως ονομάζεται από το 2015 η γαλακτοβιομηχανία «Όλυμπος» της Λάρισας, η οποία το 2016 μετεξελίχθηκε σε κορμό του ομώνυμου γαλακτοκομικού ομίλου.

Οι πωλήσεις αυτές τοποθετούν τον όμιλο στην πρώτη θέση, μεταξύ όλων των γαλακτοκομικών ομίλων που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση είχε απορροφήσει την έως τότε μητρική της εταιρεία Τυράς και από τότε αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομώνυμου γαλακτοκομικού ομίλου συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της επιχείρησης το 2017 ανήλθαν σε 308,79 εκατ. ευρώ, από 277,94 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 11,1% (+30,85 εκατ. ευρώ), καθώς επιτεύχθηκε αύξηση τόσο των εγχώριων πωλήσεων, παρά τη συρρίκνωση της εσωτερικής ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων, όσο και των διεθνών πωλήσεων, κυρίως λόγω αυξημένων εξαγωγών της μητρικής εταιρείας στην Ιταλία (13,16 εκατ. ευρώ έναντι 8,08 εκατ. ευρώ το 2016), στη Γερμανία (11,67 εκατ. ευρώ έναντι 7,94 εκατ. ευρώ το 2016), στη Βουλγαρία (4,19 εκατ. ευρώ έναντι 0,97 εκατ. ευρώ το 2016) και στη Βρετανία (1,19 εκατ. ευρώ έναντι 0,15 εκατ. ευρώ το 2016).

Παρά την ένταση του ανταγωνισμού, το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες, στο 22,8% από 21,5% το 2016, με αποτέλεσμα να προκύψουν μεικτά κέρδη ύψους 70,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,1% ή 10,79 εκατ. ευρώ.

Για τον πρόσθετο λόγο ότι το 2016 είχαν καταγραφεί σημαντικές ζημιές απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων, λόγω της χρεοκοπίας της γνωστής λιανεμπορικής αλυσίδας, το 2017 επιτεύχθηκαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 51,225 εκατ. ευρώ, έναντι 31,82 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 61% ή 19,40 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν σε 0,48 εκατ. ευρώ, από 7,77 εκατ. ευρώ το 2016. Συνολικά, τα έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα μειώθηκαν σε 1,55 εκατ. ευρώ, από 10,37 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη του ομίλου το 2017 προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν αυξημένα κατά 204,6% ή 18,75 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 27,91 εκατ. ευρώ (9,16 εκατ. ευρώ το 2016). Αυξημένα κατά 169,8% ή 12,99 εκατ. ευρώ ήταν τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία καθαρά κέρδη, καθώς ανήλθαν σε 20,64 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας (7,65 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα ενοποιημένα τελικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 17,02 εκατ. ευρώ (16,03 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 6,40 εκατ. ευρώ (6,84 εκατ. ευρώ το 2016).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε σε 12,4%, αντί 8,2% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,9% (+26,58 εκατ. ευρώ). Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη του ήταν ύψους 44,92 εκατ. ευρώ, έναντι 25,19 εκατ. ευρώ το 2016 (+78,3% ή +19,73 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ωστόσο, η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016, λόγω διόρθωσης λαθών, κυρίως όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια και τους φόρους της χρήσης αυτής, με συνέπεια ορισμένα μεγέθη, όπως η τελική κερδοφορία, να διαφέρουν από τα αντίστοιχα δημοσιευμένα αποτελέσματα το περασμένο έτος.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είχαν ανέλθει σε 166,92 εκατ. ευρώ (146,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 40,5% (37,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 412,33 εκατ. ευρώ (385,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό του (156,62 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 21,21 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις του (177,83 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή είχε λογίσει ως μακροπρόθεσμες οφειλές ύψους 46 εκατ. ευρώ, που έπρεπε να λογιστούν βραχυπρόθεσμες, λόγω μη τήρησης όρων ομολογιακών δανείων θυγατρικών του. Ωστόσο, η εταιρεία είχε λάβει επιστολές εξαίρεσης από δανείστριες τράπεζές της και τον Μάιο του 2018 ήλθε σε συμφωνία με την Alpha Bank, ως εκπρόσωπο των ομολογιούχων δανειστών της, για τη σύναψη νέου ομολογιακού δανείου και τη μετατροπή βραχυπρόθεσμου δανεισμού της ύψους 95 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο, καθώς και για άλλες συναφείς διευκολύνσεις, που θα ενισχύσουν το επενδυτικό του πρόγραμμα της πενταετίας 2018-2022. Ο συνολικός δανεισμός του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 174,48 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 1,4% (+2,41 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 71,6% βραχυπρόθεσμος. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις του ήταν ύψους 245,40 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,4% (+5,85 εκατ. ευρώ). Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε πάγια στοιχεία του προσημειώσεις συνολικού ποσού 215,60 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 5,33 εκατ. ευρώ (3,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του στις 31.12.2017 είχε ανέλθει σε 255,41 εκατ. ευρώ, από 235,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 37,98 εκατ. ευρώ, έναντι 33,76 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο όμιλος απασχόλησε το 2017, όπως αναφέρει, κατά μέσον όρο 1.214 εργαζόμενους, έναντι 1.111 το 2016, συνολικά στην Ελλάδα και στις βιομηχανικές θυγατρικές του Tyrbul στη Βουλγαρία και S.C. Fabrica de Lapte Brasov στη Ρουμανία, καθώς και στις εμπορικές θυγατρικές του Olympus Dairy Italia στην Ιταλία, Olympus Dairy Deutschland στη Γερμανία και Olympys Dairy UK στη Βρετανία. Για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού το 2017 διέθεσε 20,66 εκατ. ευρώ, έναντι 16,77 εκατ. ευρώ το 2016.

Η μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, που εδρεύει στα Τρίκαλα και έχει πρόεδρο τον Δημ. Σαράντη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μιχ. Σαράντη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 256,72 εκατ. ευρώ (+14,1% ή +31,76 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016), ίσες προς το 83,1% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων 25,21 εκατ. ευρώ (+230,3% ή +17,58 εκατ. ευρώ) και μετά τον συνυπολογισμό των φορολογικών εσόδων και εξόδων της χρήσης καθαρά κέρδη 18,96 εκατ. ευρώ (+170,5% ή +11,95 εκατ. ευρώ). Στις παραγωγικές μονάδες της στο 16ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης στον νομό Λάρισας, στο 5ο χλμ. της οδού Τρικάλων-Πύλης στον νομό Τρικάλων και στο 3ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ξάνθης-Κομοτηνής στον νομό Ξάνθης, καθώς και στα κέντρα διανομής προϊόντων της στις Αφίδνες Αττικής και τη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 690 εργαζόμενους, έναντι 609 το 2016. Για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού το 2017 διέθεσε 15,47 εκατ. ευρώ, έναντι 12,82 εκατ. ευρώ το 2016. Αποτίμησε τις συμμετοχές που έχει στις προαναφερθείσες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στο εξωτερικό, καθώς και στις ελληνικές, ιδρυθείσες τη διετία 2015-2016 θυγατρικές εταιρείες Τυράς, Όλυμπος και Ροδόπη σε 54,38 εκατ. ευρώ. Προμηθεύτηκε από τις θυγατρικές της στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία αγαθά 49,99 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές-πωλήσεις της σε συνδεδεμένες εταιρείες του εξωτερικού ανήλθαν το 2017 σε 35,80 εκατ. ευρώ, έναντι 21,35 εκατ. ευρώ το 2016 (+67,7% ή +14,45 εκατ. ευρώ).

Ιδρύθηκε με την επωνυμία Αφοί Στέργιου Σαράντη το 1985 ως ομόρρυθμη εταιρεία στα Τρίκαλα, με αντικείμενο την παραγωγή τυριών. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1992. Παράγει λευκά και κίτρινα τυριά, τυριά τυρογάλακτος, σκληρά τυριά, βούτυρο, φρέσκο γάλα, γάλα υψηλής παστερίωσης, γάλα μακράς διαρκείας, σοκολατούχο γάλα, ξινόγαλα, φρέσκους χυμούς φρούτων, γιαούρτια και επιδόρπια γιαουρτιών. Το σύνολο των μετοχών της ελέγχεται από την οικογένεια Σαράντη. Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Τρικάλων και Λάρισας. Φέρει τους διακριτικούς τίτλους «Όλυμπος», «Τυράς» και «Ροδόπη».

Για τη χρήση 2018, όπως και το 2017, ο όμιλος δηλώνει ότι προσβλέπει σε διατήρηση ή και αύξηση του μεριδίου του στην ελληνική αγορά, διεύρυνση των εξαγωγών του, διατήρηση της εμπορικής παρουσίας του στις ΗΠΑ και εμπορική ανάπτυξη στις αγορές κυρίως της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Τον Μάιο του 2018 η μητρική εταιρεία αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση οφειλών ύψους 8,09 εκατ. ευρώ της ρουμανικής θυγατρικής της και οφειλών ύψους 2,60 εκατ. ευρώ της βουλγαρικής θυγατρικής της.

Επίσης, τον Ιούνιο του 2018 αποφάσισε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3,29 εκατ. ευρώ, με κάλυψή της από τις εταιρείες Αφοί Δημήτριου Σαράντη και Αφοί Μιχαήλ Σαράντη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

www.inr.gr, 30 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS