inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη ύψους 186,9 εκατ. ευρώ, λόγω εκποίησης θυγατρικής, «έγραψε» η Παπαστράτος το 2017Μείωση των εσόδων της, έπειτα από μία τριετία σημαντικής ανόδου τους, κατέγραψε το 2017 η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, θυγατρική του αμερικανικού ομίλου Philip Morris International (PMI), η οποία τον περασμένο Μάρτιο προχώρησε στον τερματισμό της παραγωγής τσιγάρων και στην παράλληλη έναρξη παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το νέο καπνικό προϊόν της IQOS.

Η σχετική επένδυση θα ανέλθει όταν ολοκληρωθεί, όπως έχει αναφέρει η εταιρεία, σε 300 εκατ. ευρώ.

Παρά τη μείωση των εσόδων της, η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη άνω των 186,9 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, καθώς εκποίησε σε συγγενική της εταιρεία τη συμμετοχή της σε ρωσική εταιρεία, αντλώντας από τη συναλλαγή αυτή κέρδος προ φόρων ύψους 206,4 εκατ. περίπου ευρώ, προφανώς για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της.

Στη διάρκεια του 2017 η Παπαστράτος προχώρησε σε εκποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού κατόπιν συμφωνιών με άλλες εταιρείες του αμερικανικού ομίλου για τη διάθεση μηχανημάτων της επεξεργασίας καπνού και παραγωγής τσιγάρων.

Σύμφωνα με τον 88ο ισολογισμό της, ο κύκλος εργασιών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ το 2017, αφαιρουμένων των καπνικών και λοιπών φόρων, περιορίστηκε σε 262,83 εκατ. ευρώ, από 291,63 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 9,9% σε ποσοστό ή 28,80 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω κάμψης των εσόδων της από εξαγωγές. Οι εγχώριες πωλήσεις της (136,05 εκατ. ευρώ) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 4,5% (-6,43 εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς πωλήσεις της περιορίστηκαν σε 126,78 εκατ. ευρώ, από 149,15 εκατ. ευρώ το 2016 (-15% ή -22,37 εκατ. ευρώ), αποτελώντας το 48,2% των συνολικών εσόδων το 2017, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 51,1% το 2016. Το 67,5% του κύκλου εργασιών της (77,5% το 2016), συμπεριλαμβανομένων των καπνικών και λοιπών φόρων, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 32,5% από εμπορικές.

Το μεικτό περιθώριο της εταιρείας συμπιέστηκε κατά 6,8 εκατοστιαίες μονάδες, στο 20% (από 26,8% το 2016). Τα μεικτά κέρδη της «προσγειώθηκαν» στο επίπεδο των 52,44 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 78,24 εκατ. ευρώ το 2016 (-33% ή -25,80 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία, που το 2017 παρήγαγε και διακινούσε τσιγάρα και συσκευασμένο καπνό με τα σήματα Marlboro, Philip Morris, Assos, Zante, L&M, Muratti, Chesterfield και με λοιπά σήματα, καθώς και το προϊόν IQOS, κατέγραψε ωστόσο κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή συναφών απομειώσεων (EBITDA) ύψους 266,90 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 40,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, δηλαδή λειτουργικά αποτελέσματα ενισχυμένα κατά 226,53 εκατ. ευρώ και αυξημένα κατά 561,2% σε ποσοστό, συμπεριλαμβάνοντας στα έσοδά της κέρδη προ φόρων ύψους 206,37 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, από τη ρευστοποίηση του πλειοψηφικού μεριδίου που διατηρούσε σε ρωσική εταιρεία του αμερικανικού ομίλου. Συγκεκριμένα, εκποίησε αντί ποσού 240,37 εκατ. ευρώ μερίδιο 74,99% από το 75% που κατείχε στη ρωσική Philip Morris Sales & Marketing, λογιστικής αξίας 34 εκατ. ευρώ, διατηρώντας μερίδιο 0,01%. Σε διαφορετική περίπτωση, εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, η λειτουργική κερδοφορία της θα ήταν σημαντικά μειωμένη.

Τα τελικά οικονομικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και συναφείς απομειώσεις 15,51 εκατ. ευρώ (13,15 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,11 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς η επιχείρηση χρησιμοποίησε άτοκο δανεισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ από τη μητρική της ολλανδική εταιρεία Philip Morris Investments, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τη νεοϋρκέζικη Philip Morris International.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με δαπάνη απομείωσης παγίων 4,79 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μερίσματα θυγατρικών και συναφή έσοδα συμμετοχών 35 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, η καπνοβιομηχανία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 251,28 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 27,14 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 825,7% (+224,14 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας το 2017 ήταν κέρδη 186,94 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 19 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 883,7% (+167,94 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 35,64 εκατ. ευρώ (8,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), είχαν ανέλθει σε 288,34 εκατ. ευρώ (114,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 44,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (30,4% έναν χρόνο πριν), ύψους 653,12 εκατ. ευρώ (375,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (436,495 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 189,90 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (246,59 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός δανεισμός της ήταν ύψους 100 εκατ. ευρώ, προερχόταν από συνδεδεμένη εταιρεία και δεν είχε καθορισμένο χρόνο λήξης. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 292,95 εκατ. ευρώ (20,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε ανέλθει σε 189,58 εκατ. ευρώ, από 108,07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης, παράλληλα με την εκποίηση παγίων της, η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 111,77 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πάγιες επενδύσεις της ήταν ύψους 41,53 εκατ. ευρώ. Η αξία των συμμετοχών της σε συνδεδεμένες εταιρείες στο τέλος της χρήσης ήταν 25,96 εκατ. ευρώ (59,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αφορούσε κυρίως την ολλανδική Papastratos International (99,99% των μετοχών της) και την ελληνική Ιονική (100% των μετοχών της). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση δεν είχε προβεί σε οφειλόμενη απομείωση της αξίας θυγατρικών της κατά 13,72 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων ύψους 7,84 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων παραγωγής τσιγάρων.

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας διαμορφώθηκε το 2017 σε 763 άτομα, έναντι 718 το 2016 και 765 το 2015. Οι δαπάνες της για μισθούς και ημερομίσθια, άλλες παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού και διοικητικού προσωπικού το 2017, εξαιρουμένων ορισμένων αμοιβών για ενδοομιλικές συναλλαγές, ήταν ύψους 46,56 εκατ. ευρώ, έναντι 44,465 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της η εταιρεία διέθεσε 1,65 εκατ. ευρώ, έναντι 1,34 εκατ. ευρώ το 2016. Επίσης, το 2017 αποφάσισε τη διανομή στη μητρική της εταιρεία μερισμάτων ύψους 12,66 εκατ. ευρώ.

Η ιστορική ελληνική καπνοβιομηχανία, που από τις αρχές του 2018 έχει μετατραπεί σε εισαγωγέα τσιγάρων, αλλά αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής του καπνικού προϊόντος νέας γενιάς του αμερικανικού ομίλου, ιδρύθηκε το 1930. Περιήλθε στη Philip Morris International, από τους κληρονόμους των ιδρυτών της αδελφών Παπαστράτου, μετά το 2003. Το 2004, με τη μεγάλη εξαγωγική δυναμική που διέθετε, είχε σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων, ύψους 502,9 εκατ. περίπου ευρώ. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Δ. Χαρπαντίδη, αντιπρόεδρο τον Ιάκ. Ι. Καργαρώτο και οικονομική διευθύντρια τη Δήμητρα Ν. Βουρβουλάκη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος της εταιρείας από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2012.

Για την προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών η ελληνική καπνοβιομηχανία κατέβαλε το 2017 στον διεθνή όμιλο Philip Morris International (PMI) 20,79 εκατ. ευρώ, έναντι 24,69 εκατ. ευρώ το 2016.

Η ελληνική μονάδα του αμερικανικού ομίλου εξειδικεύεται πλέον στην παραγωγή ράβδων καπνού για το θερμαινόμενο καπνικό προϊόν που ο όμιλος κυκλοφόρησε στα τέλη του 2014. Η μονάδα του Ασπροπύργου Αττικής θα έχει εφοδιαστεί, όταν ολοκληρωθεί η σχετική επένδυση, με δυο γραμμές επεξεργασίας καπνού και δέκα γραμμές παραγωγής, έτσι ώστε ο ετήσιος όγκος της παραγωγής της να μπορεί να φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια ράβδους καπνού.

Στις 31.12.2017 η επιχείρηση είχε αναλάβει δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 78 εκατ. ευρώ το 2018.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

www.inr.gr, 30 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS