inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη, λόγω έκτακτων εσόδων, σημείωσε η εταιρεία πετρελαίου Εnergean Oil & Gas το 2017Κέρδη άνω των 8,8 εκατ. ευρώ, λόγω σημαντικών έκτακτων χρηματοοικονομικών εσόδων, δημοσιοποίησε για το 2017 η εταιρεία ερευνών και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου Εnergean Oil & Gas, κάνοντας γνωστές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για την οικονομική χρήση του περασμένου έτους.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων, τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2017 παρέμειναν αρνητικά, παρά τη σημαντική αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Συγχρόνως, οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ανήλθαν το 2017 σε 24,55 εκατ. ευρώ, αντί 15,74 εκατ. ευρώ το 2016.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εnergean Oil & Gas ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις αντίστοιχες της μητρικής της κυπριακής εταιρείας Energean E&P Holdings, κάτοχο του 100% των μετοχών της. Ο όμιλος είναι κάτοχος τουλάχιστον επτά αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Επίσης, δραστηριοποιείται στο Μαυροβούνιο. Προωθεί μεγάλη επένδυση στο Ισραήλ για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας. Δηλώνει πρόθεση να καταστεί σημαντικός παραγωγός υδρογονανθράκων στην περιοχή της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής.

Η Εnergean Oil & Gas φέρει τον διακριτικό τίτλο Ενεργειακή Αιγαίου. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Από το 2009 εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα πετρελαίου των θαλάσσιων περιοχών εκμετάλλευσης αργού πετρελαίου «Πρίνος», «Βόρειος Πρίνος» και «Εψιλον» και φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» ανοικτά του νομού Καβάλας, βάσει του ν. 2779/2009 με τον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο εκχώρησε τα σχετικά δικαιώματα ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην εταιρεία Καβάλα Oil. Παράλληλα, συμμετέχει σε άλλα προγράμματα ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και κατέχει το 40% των σχετικών δικαιωμάτων σε χερσαίες περιοχές των Ιωαννίνων και της Αιτωλοακαρνανίας. Τον Μάρτιο του 2017 εκχώρησε στον πολυεθνικό όμιλο Repsol το υπόλοιπο 60% των δικαιωμάτων. Επίσης, έχει αποκτήσει το 100% των σχετικών δικαιωμάτων στην περιοχή του Κατάκολου στον νομό Ηλείας.

Ιδρύθηκε το 2007 και εξαγόρασε την Καβάλα Oil, η οποία μετά την εξαγορά της αποτελεί υπεργολάβο της στην εκτέλεση εργασιών πετρελαίου. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής.

Στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας η Εnergean Oil & Gas ολοκλήρωσε με επιτυχία γεωτρήσεις στην περιοχή ανοικτά του νομού Καβάλας, επιτυγχάνοντας να τριπλασιάσει την ημερήσια παραγωγή, η οποία τα τέλη του 2016 είχε φτάσει να κινείται κοντά στα 5.000 βαρέλια.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης το 2017 επηρεάστηκαν θετικά, όπως ήταν φυσικό, από την αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά και από την ένταση της επενδυτικής της δραστηριότητας.

Τα ενοποιημένα έσοδα της επιχείρησης και της θυγατρικής της Καβάλα Oil, από τη διάθεση αργού πετρελαίου και θείου, το 2017 ανήλθαν σε 49,08 εκατ. ευρώ, από 36,12 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 35,9% ή 12,96 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις αργού πετρελαίου απέφεραν 48,16 εκατ. ευρώ (35,32 εκατ. ευρώ το 2016).

Συγχρόνως, ενισχύθηκε κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες (από το -1,4% το 2016 στο 13,6%) το μεικτό της περιθώριο, με αποτέλεσμα να καταγραφούν μεικτά κέρδη ύψους 6,67 εκατ. ευρώ το 2017, αντί μεικτών ζημιών 0,51 εκατ. ευρώ το 2016 (+7,18 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μετά την προσθήκη των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης και την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών, ενισχύθηκαν, όχι όμως αναλόγως. Ανήλθαν σε 11,81 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 10,82 εκατ. ευρώ το 2016 (+9,1% ή +0,99 εκατ. ευρώ), καθώς τα λειτουργικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις ύψους 6,14 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς φορολογικές και δικαστικές υποθέσεις της θυγατρικής εταιρείας Καβάλα Oil, στην οποία στο παρελθόν είχαν καταλογιστεί φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 7,34 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 4,08 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων ζημιών 8,60 εκατ. ευρώ το 2016 (+52,6% ή +4,52 εκατ. ευρώ), αν και οι αποσβέσεις μειώθηκαν.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 15,89 εκατ. ευρώ (19,42 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 26,39 εκατ. ευρώ (27,16 εκατ. το 2016), καθώς η επιχείρηση βαρύνεται με υψηλούς τόκους δανείων και κόστος χρηματοδότησης από συνδεδεμένα μέρη για τη συμμετοχή της σε προγράμματα ερευνών υδρογονανθράκων.

Για την ενοικίαση πλοίου υποστήριξης των υπεράκτιων εγκαταστάσεών της, το οποίο ανήκει σε εταιρεία υπό κοινό έλεγχο, δαπάνησε 5,69 εκατ. ευρώ.

Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων και τόκων, ο όμιλος ENERGEAN OIL & GAS παρουσίασε κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων 21,16 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων ζημιών 44,49 εκατ. ευρώ το 2016 (+65,65 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης, που αναλογεί στη μητρική εταιρεία, ήταν κέρδη 8,84 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 34,08 εκατ. ευρώ το 2016 (+42,925 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αυτά αποτελέσματα ενσωματώνουν θετικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους 32,04 εκατ. ευρώ, καθώς και χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους 19,59 εκατ. ευρώ, που προέκυψαν από αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τη συνδεδεμένη επιχείρηση Energean International. Η αναδιάρθρωση συμπεριελάμβανε μείωση του σχετικού επιτοκίου από το 15,25% στο 5%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει. Η εταιρεία προχώρησε σε αναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2016, όπως είχε κάνει και έναν χρόνο νωρίτερα για τη χρήση 2015.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας και της θυγατρικής της Καβάλα Oil στις 31.12.2017 ανήλθαν σε 258,09 εκατ. ευρώ, έναντι 216,76 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι δαπάνες του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης για ενσώματα πάγια στοιχεία και έρευνες ανήλθαν σε 40,25 εκατ. ευρώ (60,09 εκατ. ευρώ το 2016). Επίσης, οι δαπάνες του για ασώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2016).

Το σύνολο του ενεργητικού του ανήλθε σε 310,71 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,5% (+34,575 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ίδια κεφάλαιά του παρέμειναν αρνητικά λόγω των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων, αν και βελτιώθηκαν (-11,16 εκατ. ευρώ, έναντι -19,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Ο όμιλος στις 31.12.2017 βαρυνόταν με συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις ύψους 321,87 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 8,8% (+25,90 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του ήταν ύψους 250,71 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,9% (-7,43 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 85,2% μακροπρόθεσμες. Η αξία των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και λοιπών κυκλοφορούντων στοιχείων του (45,88 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 49,88 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών του (95,75 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2018 ο όμιλος προχώρησε σε τροποποίηση των δανειακών του συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Εψιλον». Επίσης, τον Μάρτιο του 2018 σύναψε συμφωνία με τη συνδεδεμένη επιχείρηση Energean International, η οποία έχει θέσει στη διάθεση της εταιρείας δάνεια ύψους 179,65 εκατ. ευρώ, για την κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων τόκων. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 6,41 εκατ. ευρώ (6,61 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η μητρική εταιρεία ENERGEAN OIL & GAS, η οποία διαθέτει το σύνολο του αργού πετρελαίου των κοιτασμάτων της στον διεθνή όμιλο BP Oil International, κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 48,16 εκατ. ευρώ (+38,2% έναντι του 2016), ίσες προς το 98,1% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων 27,49 εκατ. ευρώ (-42,90 εκατ. ευρώ το 2016) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 19,05 εκατ. ευρώ (-33,26 εκατ. ευρώ το 2016), επωφελούμενη και αυτή, όπως ο όμιλος, από υψηλά χρηματοοικονομικά έσοδα, για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17,14 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 11,43 εκατ. ευρώ το 2016 (+49,9% ή +5,70 εκατ. ευρώ). Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,93 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων ζημιών 7,31 εκατ. ευρώ το 2016 (+9,24 εκατ. ευρώ). Αποτίμησε στην αξία των 27,37 εκατ. ευρώ τις συμμετοχές σε συγγενικές επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ματθ. Α. Ρήγα, διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Κ. Γόντικα και οικονομικό διευθυντή τον Παν. Γ. Μπένο. Σε ενοποιημένη βάση απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 364 εργαζόμενους (102 στη μητρική εταιρεία), έναντι 376 (96 στη μητρική εταιρεία) το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 12,91 εκατ. ευρώ, έναντι 12,02 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι 0,175 εκατ. ευρώ το 2016.

Τον Φεβρουάριο του 2018 η επιχείρηση ανανέωσε ως το 2025 τη σύμβαση προμήθειας αργού πετρελαίου στη BP Oil International. Προωθώντας μεταβολές στην οργανωτική δομή της, έχει αποφασίσει την απορρόφηση της ελεγχόμενης κατά 99,92% συγγενικής επιχείρησης Energean Γεωτρητικές Υπηρεσίες από τη μητρική εταιρεία.

Το 2017 προχώρησε στην έκδοση δανείου 3,65 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας της συνδεδεμένης εταιρείας Energean Montenergro στο Μαυροβούνιο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ENERGEAN OIL & GAS

www.inr.gr, 3 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS