inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος παρέμεινε η βιομηχανία πλαστικών Μόρνος το 2017Σε φάση κερδοφόρων αποτελεσμάτων παρέμεινε το 2017 η βιομηχανία ειδών εύκαμπτης και άκαμπτης πλαστικής και χάρτινης συσκευασίας Μόρνος του ομίλου επιχειρήσεων Κυρ. Φιλίππου. Ωστόσο, το 2017 κατέγραψε μειωμένες πωλήσεις, διακόπτοντας σερί τριών συνεχόμενων ετών αύξησής τους.

Η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει την παραγωγή ποικίλων πλαστικών και χάρτινων συσκευαστικών ειδών, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ειδών άκαμπτης συσκευασίας.

Το περασμένο έτος προχώρησε στη διακοπή παραγωγής πλαστικών βαρελιών, συνεχίζοντας να εστιάζει στις κύριες προϊοντικές δραστηριότητές της. Απέκτησε πια, όπως έχει από το 2017 αναφέρει, σαφή προσανατολισμό σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες.

Ο βασικός στόχος της για το 2017 ήταν η διατήρηση των ενισχυμένων λειτουργικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2016, μέσω περαιτέρω μείωσης όλων των συντελεστών παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας. Δεν το κατόρθωσε όμως.

Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1991 και έλαβε την τρέχουσα νομική και παραγωγική μορφή της το 1993. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θήβα του νομού Βοιωτίας, στο ύψος του 7ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θήβας-Χαλκίδας. Εξάγει περί το 10% των προϊόντων της σε άλλες βαλκανικές χώρες, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Κύπρο και τις ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της αφορά πλαστικά κύπελλα βιομηχανικής χρήσης, κύπελλα εστίασης και οικιακής χρήσης και κιβώτια φιαλών. Οι δραστηριότητές της στον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας περιλαμβάνουν την παραγωγή φιλμ πολυαιθυλενίου, εκτυπώσεις βαθυτυπίας και φλεξογραφίας, lamination, σακουλοποίηση, ρολλοκοπή και παραγωγή sleeves για φιάλες και περιέκτες. Παράγει, ακόμη, εκτυπωμένα και μη εκτυπωμένα χάρτινα κουτιά και χάρτινες ετικέτες. Οι εγκαταστάσεις της στη Θήβα, επί ιδιόκτητου οικοπέδου 240.000 τ.μ., έχουν στεγασμένη επιφάνεια 47.000 τ.μ. Διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε μισθωμένους χώρους. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Συμμετέχει με μερίδια 66,67% στην κυπριακή εμπορική εταιρεία Morpack Cyprus, 100% στην υπό εκκαθάριση σχεδόν βιομηχανική αλβανική εταιρεία Morpack Albania και 100% στη λουξεμβουργιανή συμμετοχική εταιρεία Overpack Holding.

Ολοκληρώνοντας την οικονομική χρήση του έτους 2017, η Μόρνος σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε έσοδα ύψους 54,725 εκατ. ευρώ, έναντι 57,91 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 5,5% (-3,18 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Η μείωση αυτή προήλθε κατά βάση από τα κύπελλα βιομηχανικής και καταναλωτικής χρήσης και άλλα προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας, τα οποία απέφεραν έσοδα ύψους 29,72 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,4% (-3,08 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 54,3% των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα από είδη εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας αυξήθηκαν κατά 2,4% (+0,41 εκατ. ευρώ), ανήλθαν σε 17,62 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 32,2% των συνολικών. Υψους 5,79 εκατ. ευρώ (10,6% των συνολικών, μειωμένα κατά 5,2% ή 0,32 εκατ. ευρώ) ήταν τα έσοδα από προϊόντα χάρτινης συσκευασίας, ενώ 1,59 εκατ. ευρώ (2,9% των συνολικών, μειωμένα κατά 11,2% ή 0,20 εκατ. ευρώ) ήταν τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης. Επίσης, το 99,1% των εσόδων της (54,25 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,9% (0,48 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 4,9% (-2,82 εκατ. ευρώ). Ακόμη, το 33,8% των εσόδων της (18,49 εκατ. ευρώ, έναντι 21,47 εκατ. ευρώ το 2016, ποσο μειωμένο κατά 13,9% ή 2,98 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στις εταιρείες ΦΑΓΕ, ΕΒΓΑ, Elbisco και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες, κυρίως βιομηχανίες τροφίμων του ομίλου Κυρ. Φιλίππου. Η συνεισφορά των πωλήσεων σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης ήταν ύψους 4,17 εκατ. ευρώ (3,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), που αντιστοιχούν στο 7,6% των συνολικών.

Ο όμιλος συμπίεσε τον συντελεστή του μεικτού κέρδους του κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 17,2% έναντι 20% το 2016), γεγονός που αποδίδεται στη μεταβολή του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων, καθώς παρέμειναν σταθερές οι τιμές των πρώτων υλών και μειώθηκαν οι δαπάνες μισθοδοσίας. Κατέγραψε μειωμένα κατά 18,9% (-2,18 εκατ. ευρώ) μεικτά κέρδη ύψους 9,39 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 14,5% ή 1,12 εκατ. ευρώ μόνο και διαμορφώθηκαν σε 6,59 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 7,70 εκατ. ευρώ το 2016, ίσα προς το 12% των πωλήσεων (13,3% το 2016), καθώς η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων και επισφαλών απαιτήσεων 1,29 εκατ. περίπου ευρώ, που ήταν σημαντικά υψηλότερες των αντίστοιχων του 2017 (0,34 εκατ. ευρώ). Η λειτουργική κερδοφορία ευνοήθηκε, εξάλλου, από κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας (0,29 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 3,88 εκατ. ευρώ (3,76 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,28 εκατ. ευρώ (2,29 εκατ. ευρώ το 2016).

Τελικώς η επιχείρηση παρουσίασε, από κοινού με τις θυγατρικές της, κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων 0,68 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,75 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-61,1% ή -1,07 εκατ. ευρώ). Ενώ οι υπόλοιποι τομείς της είχαν ζημιές, τα κέρδη προ φόρων του τομέα άκαμπτης συσκευασίας της επιχείρησης ήταν ύψους 2,81 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα που αναλογεί στη μητρική εταιρεία, μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ήταν κέρδη 0,34 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,96 εκατ. ευρώ το 2016 (-64,2% ή -0,62 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων τρίτων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 4,56 εκατ. ευρώ (-17,2% ή -0,95 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 8,2%, αντί 9,1% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 79,97 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,4%.

Συγχρόνως, οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 7,34 εκατ. ευρώ, αντί 7,97 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,63 εκατ. ευρώ ή -7,9%), επιτρέποντας την κάλυψη του χρηματοοικονομικού κόστους, την αποπληρωμή δόσεων κεφαλαίου και την πληρωμή επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει, ενώ ορισμένα μεγέθη της χρήσης 2016 αναδιατυπώθηκαν.

Η Μόρνος και οι θυγατρικές της στις 31.12.2017 βαρύνονταν με κατά 80,1% μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 45,54 εκατ. ευρώ, έναντι 48,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 6,7% (-3,08 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζαν θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (33,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,99 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών του (23,06 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά τους διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,47 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για εξασφάλιση των δανείων είχαν εγγραφεί επί των ακινήτων τους προσημειώσεις και υποθήκες ποσού 49,78 εκατ. ευρώ και είχαν ενεχυριαστεί αποθέματα της εταιρείας μέχρι του ποσού των 10 εκατ. ευρώ. Είχαν ρυθμισμένες, εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις τους ήταν ύψους 68,82 εκατ. ευρώ, έναντι 73,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 6,2% (-4,55 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 21,36 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 27,93 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί σε 11,15 εκατ. ευρώ (11,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 13,9% (13,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 46,92 εκατ. ευρώ, έναντι 50,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Ωστόσο, στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορά ενσώματων κυρίως παγίων 2,73 εκατ. ευρώ (2,92 εκατ. ευρώ το 2016), συνεχίζοντας να υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα συμπίεσης του κόστους παραγωγής, επέκτασης των δραστηριοτήτων του στον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας και αύξησης του capacity στον τομέα της άκαμπτης συσκευασίας.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Αθ. - Κύρο Κ. Φιλίππου, αντιπρόεδρο την Ελενα Κ. Φιλίππου - Κουμάνταρου, γενικό διευθυντή τον Αντ. Μ. Σηφάκη, εντεταλμένο σύμβουλο τον Νικ. Θ. Ρουμελιώτη και οικονομική διευθύντρια την Αθανασία Ν. Γκόγκου. Στη διάρκεια του 2017 απασχόλησε μαζί με τις θυγατρικές της 403 εργαζόμενους, έναντι 411 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις εργαζομένων του ομίλου 11,49 εκατ. ευρώ, έναντι 11,89 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι 0,58 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 16.340 ευρώ περίπου ανά εργαζόμενο.

Η μητρική εταιρεία το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 52,885 εκατ. ευρώ (-6,1% σε σύγκριση με το 2016 και ίσες προς το 96,6% των ενοποιημένων πωλήσεών της), μεικτά κέρδη 8,96 εκατ. ευρώ (-20,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,55 εκατ. ευρώ (-15,6%), κέρδη προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ (-79,2%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (-95,6%). Στη διάρκεια του 2017 απασχόλησε 388 εργαζόμενους, έναντι 396 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 11,12 εκατ. ευρώ, έναντι 11,56 εκατ. ευρώ το 2016. Αποτίμησε προς 2,25 εκατ ευρώ τις συμμετοχές που έχει σε συγγενικές επιχειρήσεις.

Για τη χρήση 2018 η Μόρνος προσδοκά, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, ολοκλήρωση εντός του τρέχοντος φθινοπώρου του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί στους τομείς της στερεάς και της εύκαμπτης συσκευασίας, διατήρηση των εσόδων της σε ικανοποιητικά επίπεδα, περαιτέρω μείωση του κόστους μισθοδοσίας και ενίσχυση της παραγωγικότητάς της. Προωθεί την παραγωγή νέων προϊόντων της.

Θεωρεί ότι οι επενδύσεις που υλοποίησε την τετραετία 2014-2017 τής έχουν προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα αποφέρουν νέους πελάτες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΟΡΝΟΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 5 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS