inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επεκτείνεται διεθνώς η βιομηχανία χημικών δομικών υλικών και κονιαμάτων IsomatΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2017 σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, η εταιρεία Isomat, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής χημικών δομικών κονιαμάτων.

Η ISOMAT ιδρύθηκε το 1980, με φιλοδοξία να καλύψει με καινοτομικά δικά της προϊόντα τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης δόμησης. Εθεσε στόχο την παραγωγή και διάθεση προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας σε τιμές προσιτές στον Ελληνα καταναλωτή. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Οκτώβριο του 1985. Στα χρόνια που ακολούθησαν εξελίχθηκε σε μια από τις σπουδαιότερες βιομηχανίες του κλάδου των χημικών δομικών και κονιαμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εδρεύει και έχει τις παραγωγικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στην περιοχή Αγιος Αθανάσιος στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Υιοθετώντας από νωρίς στρατηγική εξωστρέφειας, η εταιρεία πραγματοποιεί πλέον εξαγωγές σε περισσότερες από 50 χώρες, ενώ έχει ιδρύσει θυγατρικές στις χώρες Σερβία, Ρουμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ρωσία, εκ των οποίων οι δύο πρώτες ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα, μετεξελισσόμενη σε κορμό ομίλου.

Εκτός από την αγορά των χημικών δομικών κονιαμάτων, από το 2011 δραστηριοποιείται με δικά της προϊόντα και στην αγορά των οικοδομικών χρωμάτων, αποσπώντας ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση ασχολείται με την παραγωγή στεγανωτικών υλικών, βελτιωτικών σκυροδέματος και κονιαμάτων, κολλών πλακιδίων και αρμόστοκων, επισκευαστικών υλικών τσιμεντοειδούς και εποξειδικής βάσεως, χρωμάτων και υλικών βαφής, έτοιμων σοβάδων και βιομηχανικών δαπέδων τσιμεντοειδούς και εποξειδικής βάσεως. Συνολικά, παράγει περισσότερα από 350 διαφορετικά προϊόντα. Επίσης, εισάγει και διαθέτει αποστραγγιστικά υλικά και άλλα, συναφή προϊόντα του τομέα της.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της Isomat, τα έσοδα του ομίλου της το 2017 ανήλθαν σε 48,42 εκατ. ευρώ, από 42,59 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7% σε ποσοστό ή 5,83 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 55,7% των εσόδων της (26,99 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εσωτερική αγορά, το 26,1% (12,62 εκατ. ευρώ) από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και το υπόλοιπο 18,2% (8,81 εκατ. ευρώ) από αγορές τρίτων χωρών. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 4,2% (+1,10 εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς πωλήσεις (21,43 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν με ρυθμό 28,3% (+4,73 εκατ. ευρώ). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες απέδωσαν το 85% των πωλήσεων (41,16 εκατ. ευρώ), ενώ οι εμπορικές το υπόλοιπο 15% (7,26 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2016, τα εμπορικά έσοδα αυξήθηκαν περισσότερο απ' ό,τι τα βιομηχανικά έσοδα.

Ο όμιλος συμπίεσε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους του (στο 43,7% από 46,3% το 2016), αλλά η αύξηση των πωλήσεων οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 21,17 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 19,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+7,4% ή +1,45 εκατ. ευρώ).

Κατέγραψε αυξημένα κατά 14,8% (+0,72 εκατ. ευρώ) κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 5,56 εκατ. ευρώ. Διογκώθηκαν τα έξοδα διάθεσης, αλλά συγχρόνως σημειώθηκαν κέρδη 0,495 εκατ. ευρώ από τη διάθεση παγίων (0,06 εκατ. ευρώ το 2016) και μειώθηκαν τα έκτακτα έξοδα (0,25 εκατ. ευρώ έναντι 0,58 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,55 εκατ. ευρώ (1,26 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,32 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2016).

Επίσης, συμπεριέλαβαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,79 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2016).

Ο όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 3,70 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 3,30 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 12,4% (+0,41 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία, μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ήταν ύψους 2,26 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,79 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 26,1% (+0,47 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,4% (5,3% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του ομίλου προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,6% (από 7,7%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 11%, από 10,4% το 2016.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 36,63 εκατ. ευρώ (34,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 72,6% (73,2% έναν χρόνο νωρότερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 50,43 εκατ. ευρώ (46,56 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (31,09 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 21,40 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών του (9,69 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν λογιστεί προβλέψεις ζημιών 1,65 εκατ. ευρώ για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις. Οι οφειλές του σε τράπεζες ήταν κατά 53,5% μακροπρόθεσμες, ύψους 4,60 εκατ. ευρώ και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 32% (-2,26 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 5,06 εκατ. ευρώ (3,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις του ήταν ύψους 13,80 εκατ. ευρώ, έναντι 12,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 10,5% (+1,31 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 17,42 εκατ. ευρώ, έναντι 17,81 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 0,85 εκατ. ευρώ (3,29 εκατ. ευρώ το 2016).

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, οι βιομηχανικές θυγατρικές Isomat Romania (ιδρύθηκε στη Ρουμανία το 2000) και Isomat DOO Beograd (λειτουργεί από το 2005 στη Σερβία) και οι εμπορικές OOO Isomat (ιδρύθηκε το 2015 στη Ρωσία), Isomat Gradbeni Materiali (από το 2014 στη Σλοβενία), Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret Sirketi (από το 2013 στην Τουρκία) και Isomat International Bulgaria (από το 2004 στη Βουλγαρία).

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Τζιρίτη και αντιπρόεδρο την Ιωάννα Τζιρίτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Ως όμιλος, το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 416 εργαζόμενους, έναντι 374 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 8,83 εκατ. ευρώ, έναντι 7,45 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,50 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, η εταιρεία ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι 1,40 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα κέρδη του 2017 η εταιρεία διανέμει μέρισμα 0,60 εκατ. ευρώ και επιπλέον αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών 0,22 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2017 σε 13.360 ευρώ, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 8.905 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σύμφωνα με τον 32ο εταιρικό ισολογισμό της Isomat, τα έσοδα της ελληνικής μητρικής εταιρείας τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 40,15 εκατ. ευρώ, από 37,08 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 8,3% σε ποσοστό ή 3,07 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ ήταν ίσα προς το 82,9% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Το 67,2% των εσόδων της (26,99 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εσωτερική αγορά, το 14,4% (5,77 εκατ. ευρώ) από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και το υπόλοιπο 18,4% (7,39 εκατ. ευρώ) από αγορές τρίτων χωρών. Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 4,295 εκατ. ευρώ (+2,9% ή +0,12 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 2,87 εκατ. ευρώ (+5,7% ή +0,16 εκατ. ευρώ). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες απέδωσαν το 87,8% των πωλήσεών της (35,25 εκατ. ευρώ), ενώ οι εμπορικές το 12,2% (4,90 εκατ. ευρώ). Οι συμμετοχές που έχει σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 12,09 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 0,72 εκατ. ευρώ (2,11 εκατ. ευρώ το 2016).

Η μητρική εταιρεία το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 273 εργαζόμενους, έναντι 262 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 7,43 εκατ. ευρώ, έναντι 6,31 εκατ. ευρώ το 2016.

Για το 2018 αναμένει προβλέπει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων, καθώς και της κερδοφορίας, κυρίως λόγω αυξημένων διεθνών πωλήσεων και έντασης της δραστηριοποίησής της στην παραγωγή πολυουρεθανικών προϊόντων, στο πλαίσιο της πολιτικής της για ανάπτυξη νέων προϊόντων. Συνεχίζει με ένταση, παράλληλα, τις προσπάθειες ενδυνάμωσης των πωλήσεών της στις αγορές της Ρωσίας, της Γερμανίας και χωρών της Βόρειας Αμερικής και της Μέσης Ανατλής. Αναπτύσσει παραγωγικά τη θυγατρική της στη Ρουμανία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ISOMAT

www.inr.gr, 6 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS