inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρο ήταν το 2017 για τη βιομηχανία λιπαντικών Μέλκο ΠετρόλεουμΕνισχυμένες οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε το 2017 η εταιρεία Μέλκο Πετρόλεουμ, η οποία συνδυάζει την παραγωγή λιπαντικών με την αποθήκευση και τη διακίνηση καυσίμων και λιπαντικών ξηράς και ναυτιλίας.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2000 και για αρκετά χρόνια αποτελούσε μέλος του ομίλου εμπορίας καυσίμων Aegean Oil. Φέρει τον διακριτικό τίτλο Melco Oil. Παράγει λιπαντικά και διαθέτει σημαντικό μέρος των προϊόντων της σε πλοία εξωτερικού και την Κύπρο. Συγχρόνως, αποθηκεύει και διακινεί υγρά καύσιμα και πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους υγρών καυσίμων και λιπαντικών. Εδρεύει επί της οδού Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Οι παραγωγικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ξεκίνησε την εμπορική και παραγωγική λειτουργία της στα τέλη του 2006, εξαγοράζοντας τις εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών και αποθήκευσης καυσίμων της αμερικανικής Chevron στον Ασπρόπυργο. Σε πρώτη φάση ασχολήθηκε με την παροχή υπηρεσιών ανάμειξης (facon production - blending, filing) και αποθήκευσης λιπαντικών για λογαριασμό εταιρειών του ομίλου Chevron. Τον Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησε την παραγωγή λιπαντικών κινητήρων εσωτερικής καύσης, καθώς και βιομηχανικών και ναυτιλιακών, για λογαριασμό του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου πετρελαιοειδών Aegean Oil. Επίσης, την παραγωγή λιπαντικών για λογαριασμό του τομέα ναυτιλίας της Chevron και άλλων τρίτων, καθώς και την πώληση βασικών λαδιών. Το 2008 άρχισε συνεργασία με τον βιομηχανικό και εμπορικό όμιλο καυσίμων Ελληνικά Πετρέλαια, αναλαμβάνοντας την αποθήκευση καυσίμων του στις εγκαταστάσεις της, μέσω αγωγού, καθώς και τη διακίνησή τους.

Οι εγκαταστάσεις που αγόρασε από τη Chevron συμπεριελάμβαναν 21 δεξαμενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας άνω των 32 εκατ. λίτρων, υπόγειο αγωγό σύνδεσης με το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, σύστημα ταυτόχρονης φόρτωσης 4 βυτιοφόρων οχημάτων, προβλήτα με δυνατότητα εξυπηρέτησης φορτώσεων και εκφορτώσεων ταυτόχρονα από δυο δεξαμενόπλοια, εργοστάσιο παρασκευής λιπαντικών με τρέχουσα ετήσια παραγωγή 20.000 ΜΤ και κτίρια γραφείων επιφάνειας 2.000 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 47.000 τ.μ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2017, η βιομηχανία το περασμένο έτος κατέγραψε σημαντική αύξηση των πωλήσεων και επανήλθε σε θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2017 ανήλθαν σε 17,44 εκατ. ευρώ, από 15,075 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7% σε ποσοστό ή 2,36 εκατ. ευρώ σε αξία.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2016 το 76,8% των εσόδων της (11,58 εκατ. ευρώ) είχε προέλθει από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και τη διάθεση λιπαντικών της, 7,8% (1,18 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων, 6,3% (0,95 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση πρώτων και συμπληρωματικών υλών και το υπόλοιπο 9,1% (1,36 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, που αφορούσαν κυρίως έσοδα από μίσθωση δεξαμενών της.

Η επιχείρηση εμφάνισε το 2017 μεικτά κέρδη 2,93 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 3,54 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 17,2% (-0,61 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 6,7 εκατοστιαίες μονάδες (από το 23,5% στο 16,8%).

Ωστόσο, λόγω δραστικής συμπίεσης των λειτουργικών δαπανών της, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 91,8% (+0,88 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 1,845 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,4% (0,96 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Συγχρόνως, η επιχείρηση παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (1,17 εκατ. ευρώ, έναντι 1,13 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,575 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,63 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,605 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,40 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ και μετά φόρων επίσης 0,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων κατά 0,69 εκατ. ευρώ και 0,485 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,18 εκατ. ευρώ, έναντι 0,44 εκατ. ευρώ το 2016 (+168,2% ή +0,74 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 4,4%, έναντι 2,3% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 41,74 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,5% (+0,19 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 20,43 εκατ. ευρώ (20,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 48,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (48,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2017 η εταιρεία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 12,14 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 65,3% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,5% (-0,31 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,95 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,87 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,08 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τον Ιούνιο του 2017 η επιχείρηση προχώρησε με τις πιστώτριές της τράπεζες σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε νέο κοινό ομολογιακό δάνειο 9,50 εκατ. ευρώ, καταβλητέο σε εννέα εξαμηνιαίες δόσεις του 0,5 εκατ. ευρώ και τελευταία δόση ποσού 5 εκατ. ευρώ καταβλητέα τον Μάρτιο του 2022, με κυμαινόμενο επιτόκιο που ορίστηκε σε Euribor + spread 4,80%. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,87 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 12,35 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση του δανείου. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 41,74 εκατ. ευρώ, έναντι 41,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,5% (+0,20 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 31,75 εκατ. ευρώ, έναντι 31,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 0,39 εκατ. ευρώ, έναντι 0,365 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Πουρσανίδη, αντιπρόεδρο τον Στυλ. Κωστόπουλο και οικονομικό διευθυντή τον Βασ. Πολυζωγόπουλο. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 48 εργαζόμενους, έναντι 47 τα τέλη του 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν της τάξεως των 38.440 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 12.605 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Επιδιώκει τη διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών της με εταιρείες λιανικής πώλησης λιπαντικών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ

www.inr.gr, 10 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS