inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μεγαλύτερες πωλήσεις αναμένει η χαρτοβιομηχανία Μάξι της Πιερίας το 2018Αύξηση των πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 3,35 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31,4% και ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, κατέγραψε η βιομηχανία χαρτόμαζας και χαρτικών tissue Μάξι το 2017, συνεχίζοντας συγχρόνως στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Κατερίνη, στον νομό Πιερίας. Ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί μία από μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χαρτοπολτού, μετά τις μεγάλες επενδύσεις που ολοκλήρωσε, για τον σκοπό αυτό, το 2011. Παράγει, επίσης, χαρτικά tissue για οικιακή και επαγγελματική χρήση, με τα σήματα «Maxi Class», «Maxi Love», «Maxi Star» και «Satin Class», καθώς και για τρίτες εταιρείες. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται απορρυπαντικά και είδη ατομικής υγιεινής, όπως πάνες. Εξάγει προϊόντα της στην Τουρκία, το Ισραήλ, σε χώρες των Βαλκανίων και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πιερίας. Στις Αχαρνές Αττικής διαθέτει κέντρο διανομής, σε κτίριο συνολικού εμβαδού 1.790 τ.μ. Το δίκτυο διανομής προϊόντων της στην εγχώρια αγορά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 30 φορτηγά αυτοκίνητα.

Η βιομηχανική μονάδα της έχει στεγασμένους χώρους 18.500 τ.μ. και είναι σε θέση να παράγει ετησίως περί τους 28.000 τόνους χάρτου για τις ανάγκες παραγωγής τελικών προϊόντων χάρτου, καθώς και για εξαγωγές.

Η εταιρεία τον Μάιο του 2017 έθεσε σε λειτουργία επένδυση νέας γραμμής επεξεργασίας και παραγωγής οικιακού χαρτιού υγείας και κουζίνας, καθώς και νέα μηχανή συσκευασίας προϊόντων χάρτου σε σακούλες με χερούλι, ενώ τον Ιούλιο του 2018 προμηθεύτηκε και εγκατέστησε νέα μηχανή για την παραγωγή χαρτοπετσετών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Πιερίας το 2017, ολοκληρώνοντας την 29η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 39,99 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σύγκριση με το 2016 (39,11 εκατ. ευρώ) κατά 2,2% (+0,88 εκατ. ευρώ).

- Μεικτά κέρδη 8,20 εκατ. ευρώ (-15,3% ή -1,48 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,35 εκατ. ευρώ (-31,4% ή -1,53 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,85 εκατ. ευρώ (-49,4% ή -1,80 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,63 εκατ. ευρώ (-74% ή -1,80 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 3,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,47 εκατ. ευρώ (-74,2% ή -1,36 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων και το 2,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Το 97,5% των εσόδων της (39 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 2,5% (0,99 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και υλικών. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,6% (+1,36 εκατ. ευρώ). Από τη διεθνή αγορά αντλήθηκαν 3,25 εκατ. ευρώ (7,8% των εσόδων), εκ των οποίων 0,52 εκατ. ευρώ προήλθαν από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και 2,73 εκατ. ευρώ από αγορές τρίτων χωρών. Η αξία των εξαγωγών της αυξήθηκε κατά 5,5% (+0,19 εκατ. ευρώ), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της (36,74 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 1,9% (+0,69 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά 4,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 20,5% από 24,8% το 2016), λόγω της έντασης των αντωγωνιστικών πιέσεων στην αγορά, της αύξησης των τιμών πρώτων υλών και των αυξημένων αποσβέσεων της χρήσης. Στην πτώση της κερδοφορίας συνέβαλαν εξάλλου η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με ζημιές 0,67 εκατ. ευρώ λόγω της πτώχευσης της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος» και η εισροή μειωμένων έκτακτων εσόδων.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,50 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,22 εκατ. (επίσης 1,22 εκατ. ευρώ το 2016).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χαρτοβιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 6,8%, έναντι 10% το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,135 εκατ. ευρώ, έναντι 3,67 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν ύψους 18,48 εκατ. ευρώ (18,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 37,7% (38,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 49,02 εκατ. ευρώ (48,89 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Η γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,98 εκατ. ευρώ.

Κατά την ίδια ημερομηνία η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (23,57 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 1,15 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (24,72 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 24,50 εκατ. ευρώ, έναντι 19,34 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω ένταξης παγίων υπό κατασκευή στην παραγωγική διαδικασία. Για αγορές παγίων το 2017 δαπάνησε 2,77 εκατ. ευρώ, έναντι 4,56 εκατ. ευρώ το 2016. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Οργανοχημικά Λιπάσματα Μακεδονίας και αύξηση της αξίας συμμετοχών από 0,21 εκατ. ευρώ σε 0,61 εκατ. ευρώ. Στις αρχές του 2018 αγόρασε όμορο οικόπεδο 8.000 τ.μ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Παπαδόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Αναφέρει ότι η εγχώρια αγορά χαρτικών tissue για οικιακή και επαγγελματική χρήση πλήττεται από αθρόες εισαγωγές προϊόντων από γειτονικές χώρες. Ενώ μειώθηκαν οι πιέσεις από την Τουρκία, αυξήθηκαν οι πιέσεις από την Ιταλία και την Τσεχία. Θεωρεί δυνατά σημεία της τον εξαιρετικό εξοπλισμό και τη μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα, τη μακρά πείρα της στην αγορά και το πεπειραμένο προσωπικό της. Επιδιώκει τη διεύρυνση των συνεργασιών της με μεγάλους πελάτες και επέκταση στην αγορά Horeca, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας του τομέα επεξεργασίας χάρτου. Θέτει σε κυκλοφορία νέους κωδικούς προϊόντων.

Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 195 εργαζόμενους, έναντι 192 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 5,27 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 5,27 εκατ. ευρώ το 2016. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ανήλθαν σε 0,70 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 17.175 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 3.240 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στους μετόχους της διέθεσε εφέτος μερίσματα 0,20 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σε συνδυασμό με νέο μέρισμα ύψους 0,39 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 διέθεσε μερίσματα ύψους 1,20 εκατ. ευρώ.

Για το 2018 προσδοκά αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4% τουλάχιστον, καθώς και ενίσχυση της παραγωγικότητάς της και μείωση του λειτουργικού κόστους, λόγω των νέων επενδύσεων που έχουν αυξήσει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα. Εχει προωθήσει την ένταξη επενδύσεών της ύψους 2,42 εκατ. ευρώ στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΑΞΙ

www.inr.gr, 10 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS