inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε σε κερδοφόρα αποτελέσματα το 2012 η εκτυπωτική ΙΝΦΟΡΜ Π. Λύκος

Τους καρπούς του διετούς προγράμματος εξοικονόμησης δαπανών έδρεψε το 2012, επανερχόμενη σε κερδοφόρα αποτελέσματα, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών εκτυπωτική βιομηχανία ΙΝΦΟΡΜ Π. Λύκος, αν και δεν κατάφερε να αντιστρέψει τη ζημιογόνο πορεία του ενός από τους δύο κλάδους της, του τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών έντυπης πληροφορικής, στον οποίο οφείλει την ανάπτυξή της έως την προηγούμενη δεκαετία και έχει επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της.

Η καταγραφή καθαρών κερδών 2,05 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι καθαρών ζημιών 0,87 εκατ. ευρώ το 2011 κατέστη δυνατή, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, χάρη στη συμπίεση των λειτουργικών δαπανών της σωρευτικά κατά 8,9 εκατ. ευρώ την τελευταία διετία, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος που τέθηκε σε εφαρμογή το 2011. Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος αυτού επιτρέπει στην εταιρεία να θεωρεί, παρά τη μείωση που παρουσίασαν οι πωλήσεις της το περασμένο έτος, ότι είναι πλέον «ιδιαίτερα ανταγωνιστική» και σε θέση να προσφέρει «ανταγωνιστικές τιμές» στην πελατεία της, κερδίζοντας μερίδια αγοράς.

Παρά την κάμψη των πωλήσεών της στα 98,75 εκατ. ευρώ, από 102,80 εκατ. ευρώ το 2011 (-4,8%), το μερίδιό της στις κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται φαίνεται να αυξήθηκε, αφού το μέγεθος της αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και την Αυστρία και τη Ρουμανία, όπου λειτουργούν βιομηχανικές θυγατρικές, εκτιμάται ότι μειώθηκε περισσότερο. Η πτώση της αξίας των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αύξηση του όγκου τους και αντανακλά συμπίεση των τιμών, στο πλαίσιο επιθετικής εμπορικής πολιτικής.

Τα οφέλη της εξοικονόμησης δαπανών απεικονίζονται άλλωστε στην αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 9,63 εκατ. ευρώ έναντι 7,75 εκατ. ευρώ το 2011 (+24,25%) και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) σε 4,45 εκατ. ευρώ έναντι 2,05 εκατ. ευρώ το 2011 (+117,1%), καθώς και στη βελτίωση των σχετικών περιθωρίων σε 9,7% από 7,5% και σε 4,5% από 2%, αντιστοίχως.

Ωστόσο, η επίτευξη τελικής κερδοφορίας στηρίζεται μονόπλευρα στην υψηλή απόδοση του ενός από τους δύο πυλώνες της λειτουργίας της. Ο κλάδος της παραγωγής και προσωποποίησης καρτών, που απέδωσε το 53% των ενοποιημένων πωλήσεων, ήταν κερδοφόρος (καθαρά κέρδη 4,98 εκατ. ευρώ), εν αντιθέσει με τον κλάδο των προϊόντων και υπηρεσιών έντυπης πληροφορικής που ήταν ζημιογόνος (καθαρές ζημιές 1,98 εκατ. ευρώ), αν και αντιπροσωπεύει το 62,6% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Στις ζημιές αυτού του τομέα οφείλεται άλλωστε το ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα της μητρικής εταιρείας, που δεν επιτρέπει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Αξιοποιώντας την υψηλή κερδοφορία του τομέα των «έξυπνων καρτών», η Inform συνεχίζει να εστιάζει τις επενδύσεις της στον τομέα αυτό, μέσω και της αυστριακής θυγατρικής της Austria Card (πωλήσεις 23,22 εκατ. ευρώ το 2012), με στόχο την «περαιτέρω ενδυνάμωση στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη». Σημαντικούς πόρους απορρόφησαν πέρυσι τα υπό ανάπτυξη κέντρα παραγωγής και προσωποποίησης καρτών στην Πολωνία και τη Ρουμανία, όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική Inform Lykos Romania (πωλήσεις 20,36 εκατ. ευρώ το 2012).

H επενδυτική πολιτική της εταιρείας στην Ανατολική Ευρώπη εστιάζει πλέον και στην Αλβανία, όπου αναπτύσσεται σύγχρονο κέντρο εκτυπώσεων και εμφακελώσεων λογαριασμών και statements για τράπεζες, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και εταιρείες κοινής ωφέλειας, αντίστοιχο αυτών που λειτουργούν στις μονάδες της στην Αθήνα και το Βουκουρέστι. Η επιχείρηση προσαρμόζει τα παραγωγικά της μεγέθη στις προφανώς αναιμικές «τρέχουσες συνθήκες των αγορών», διαβλέπει όμως στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη «νέες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στον τομέα της παραγωγής και προσωποποίησης καρτών όσο και στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών έντυπης πληροφορικής», ευελπιστώντας ότι και ο δεύτερος αυτός τομέας θα καταστεί ξανά, συν τω χρόνω, κερδοφόρος. Οι επενδύσεις της σε πάγια στοιχεία στο εξωτερικό κυρίως, αλλά και στην Ελλάδα, ανήλθαν το 2012 σε 9 εκατ. ευρώ, από 2,6 εκατ. ευρώ το 2011.

Μόνο το 26% περίπου (25,82 εκατ. ευρώ) των συνολικών εσόδων της εταιρείας προήλθαν πέρυσι από την ελληνική αγορά. Σε γενικές γραμμές περί το 23,5% προήλθαν από πωλήσεις στην Κεντρική Ευρώπη και περί το 50,5% από τις πωλήσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Συμπερασματικά, περί τα τρία τέταρτα των ετήσιων πωλήσεων της Inform Π. Λύκος διενεργούνται πλέον πέραν των ελληνικών συνόρων.

Συνδυασμένη κυρίως με την εντεινόμενη διεθνή δραστηριοποίηση της εταιρείας είναι και η αύξηση που κατέγραψε ο αριθμός των εργαζομένων της το περασμένο έτος. Στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν σε 222, από 211 έναν χρόνο πριν (+5,2%). Επίσης, σε ενοποιημένη βάση οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν σε 779, από 735 έναν χρόνο πριν (+6%). Οι συνολικές δαπάνες της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της για μισθούς και ημερομίσθια μειώθηκαν το 2012 κατά 3%.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS