inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επένδυση επέκτασης ολοκλήρωσε η ηπειρωτική τυροκομική βιομηχανία ΚαράληςΝέα παραγωγική και αποθηκευτική πτέρυγα προσέθεσε στις εγκαταστάσεις της και έθεσε τον προηγούμενο μήνα σε λειτουργία, με επένδυση ύψους 1,1 εκατ. περίπου ευρώ, η ηπειρωτική τυροκομική βιομηχανία Καράλης, η οποία αποτελεί, πιθανότατα, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής κεφαλογραβιέρας Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ).

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Δεκέμβριο του 1999. Εδρεύει στους Χαλκιάδες Φιλοθέης του νομού Αρτας, στο ύψος του 9ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αρτας-Ιωαννίνων, όπου βρίσκονται πλέον οι εγκαταστάσεις της με στεγασμένους χώρους της τάξεως των 5.000 τ.μ., πλέον τη νέα μονάδα της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αρτας.

Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1970. Τα πρώτα της βήματα είχαν γίνει το 1965, με παραδοσιακό τυροκομείο στην Πέτρα Πρέβεζας, απ' όπου το 1982 έγιναν οι πρώτες εξαγωγές στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι εγκαταστάσεις της είναι σε θέση να επεξεργάζονται 80 τόνους γάλακτος ημερησίως.

Η Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, εκτός από κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ παράγει φέτα ΠΟΠ σε συσκευασίες για τον καταναλωτή, καθώς και σε ξύλινα βαρέλια, σε μεταλλικά δοχεία και σε πλαστικά δοχεία. Επιπλέον, παράγει κεφαλοτύρι, γίδινο τυρί, πεκορίνο, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι, γαλοτύρι και μυζήθρα. Το ήμισυ περίπου της παραγωγής της διατίθεται σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

Η επένδυσή της σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις αφορούσε την προσθήκη χώρων για ψυκτικούς θαλάμους και ωριμαντήρια τυριών.

Για την υλοποίηση των επενδύσεών της έχει αιτηθεί την υπαγωγή του σχετικού επενδυτικού προγράμματος στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου και τον σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών.

Η επέκταση των εγκαταστάσεών της φαίνεται να εξυπηρετεί τον στόχο ανταπόκρισης σε αυξημένη ζήτηση για την κάλυψη αναγκών ελληνικών λιανεμπορικών αλυσίδων για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σε σύγκριση με το παρελθόν, η επιχείρηση έχει διαφοροποιήσει τους στόχους της και επιδιώκει δυναμική επέκταση στην ελληνική αγορά, χωρίς να παραμελεί τις σημαντικές εξαγωγικές της δραστηριότητες. Για το 2018 προσδοκά τη σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της στα υψηλά επίπεδα του 2017.

Ολοκληρώνοντας το 2017 τη 17η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η ηπειρωτική γαλακτοβιομηχανία παρουσίασε υψηλή ξανά διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, παρά τη μείωση της εμπορίας γάλακτος σε πρωτογενή μορφή, αυξάνοντας συγχρόνως την κερδοφορία της. Συγκεκριμένα, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 33,21 εκατ. ευρώ (+11,8% ή +3,51 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 5,12 εκατ. ευρώ (+8,5% ή +0,40 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,79 εκατ. ευρώ (+7,9% ή +0,35 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 4,22 εκατ. ευρώ (+9,2% ή +0,36 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 4,03 εκατ. ευρώ (+11,7% ή +0,42 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,895 εκατ. ευρώ (+13,2% ή +0,34 εκατ. ευρώ).

Το 96,7% των εσόδων της (32,13 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,3% (1,08 εκατ. ευρώ) από εμπορικές, καθώς η επιχείρηση διέθεσε στην αγορά, με σχεδόν μηδενικό μεικτό περιθώριο, αυτούσιο γάλα αξίας 1,08 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 2,10 εκατ. ευρώ το 2016. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,4% (+4,54 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 15,4%, από 15,9% το 2016), λόγω αύξησης των τιμών των υλικών συσκευασίας.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,56 εκατ. ευρώ (0,57 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,19 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,2% (20,9% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 14,5% (14,8% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 12,1% (από 12,2%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 8,7% (από 8,6%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 14,8%, από 15,1% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 9,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,74 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 16,99 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (9,75 εκατ. ευρώ), αν και, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε επιβαρύνει τη χρήση με προβλέψεις ζημιών για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ύψους 0,515 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 2,03 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι τραπεζικές οφειλές της μειώθηκαν.

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,99 εκατ. ευρώ από προγενέστερες επιχορηγήσεις για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Σ. Καράλη και αναπληρωτή πρόεδρο τον Σπ. Κ. Καράλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 103 εργαζόμενους, έναντι 84 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,47 εκατ. ευρώ, έναντι 1,13 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές στη διοίκησή της διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ, όπως και το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2017 σε 46.475 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 39.155 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

www.inr.gr, 10 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS