inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη, έναντι ζημιών το 2016, κατέγραψε η βιομηχανία ανακύκλωσης Αναμέτ της Viohalco το 2017Κέρδη, οριακά έστω, έναντι ζημιών το 2016, κατέγραψε το 2017 η εταιρεία ανακύκλωσης και εμπορίας σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων Αναμέτ, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία του τομέα της, η οποία ανήκει στον μεταλλουργικό όμιλο Viohalco.

Η εταιρεία ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Απρίλιο του 1992. Δραστηριοποιείται, μέσω θυγατρικών, σε άλλες τρεις χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Προμηθεύει με δευτερογενείς πρώτες ύλες βιομηχανικούς πελάτες της, κυριότεροι των οποίων είναι άλλες επιχειρήσεις του ομίλου Viohalco, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι πλήρως αδειοδοτημένη, συμβεβλημένη με τα επίσημα δίκτυα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και πιστοποιημένη για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS.

Τον Οκτώβριο του 1999 ολοκλήρωσε στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής, επένδυση για την εγκατάσταση αλεστικού συγκροτήματος (shredder) συνολικής ισχύος 1.000 HP. Η συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας επέτρεψε στην επιχείρηση να αυτοματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή της και να αναβαθμίσει ποιοτικά τα προϊόντα της, εξασφαλίζοντας τον τεμαχισμό του σιδηρούχου σκραπ, τον διαχωρισμό των μη σιδηρούχων μετάλλων και την απομάκρυνση μη μεταλλικών στερεών υπολοίπων.


Θυγατρική της εταιρείας στην Ελλάδα είναι η επιχείρηση Βιανάττ, η οποία έχει αντικείμενο την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αποκτήθηκε από την Αναμέτ το 2010.

Το δίκτυο των θυγατρικών στο εξωτερικό περιλαμβάνει την ιδρυθείσα το 2004 εταιρεία Metalvalius στη Βουλγαρία, την αποκτηθείσα το 2006 Inos-Balkan στη Σερβία, τη Metalvalius DOO και την Anamet DOO επίσης στη Σερβία και την ιδρυθείσα το 2009 Novometal στην π.Γ.Δ.Μ.

Η Αναμέτ έχει την έδρα της στην Αθήνα και τις παραγωγικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής σε ιδιόκτητους και μισθωμένους χώρους. Διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και πραγματοποιεί μηχανική επεξεργασία μεταλλικών και άλλων υλικών. Εχει υπογράψει συμβάσεις με συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, που της επιτρέπουν να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τα αντίστοιχα υλικά (ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ). Επίσης, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και αποκομιδής απορριμμάτων και σκάρτων παραγωγής σε βιομηχανίες που πραγματοποιούν κατεργασία μετάλλων. Ακόμη, ενοικιάζει αυτοκινούμενα πρεσοψάλιδα, καθώς και ανυψωτικά και φορτωτικά μέσα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επεξεργασίας μεταλλικών απορριμμάτων. Διαθέτει σημαντικό μέρος της παραγωγής της σε άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς και της Ασίας και της Αμερικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2017, που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, το έτος αυτό η βιομηχανία ανακύκλωσης, σε εταιρική βάση, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 86,98 εκατ. ευρώ (+13,8% ή +10,515 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 7,19 εκατ. ευρώ (+32,1% ή +1,75 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,135 εκατ. ευρώ (+151,8% ή +1,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,585 εκατ. ευρώ (+393,8% ή +1,26 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1 εκατ. ευρώ (+1,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,09 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,97 εκατ. ευρώ (+1,06 εκατ. ευρώ).

Το 74,9% των εσόδων της (65,12 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 10,8% (9,43 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, 0,2% (0,21 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, 12,4% (10,75 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην Ασία και το υπόλοιπο 1,7% (1,47 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην Αμερική. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23,1% (+12,22 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7,2% (-1,70 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 72,9% των εσόδων της (63,41 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,53 εκατ. ευρώ (1,32 εκατ. ευρώ το 2016).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 1,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 8,3% από 7,1% το 2016), γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε στην καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ανήλθαν σε 0,60 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 5,01 εκατ. ευρώ (4,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 12,2% (12,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 40,94 εκατ. ευρώ (40,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν ύψους 23,84 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 15,3% μακροπρόθεσμος και μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 1,7% (-0,42 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,78 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,15 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (31,93 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 3,17 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 0,2% (+0,07 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 35,93 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 1,75 εκατ. ευρώ, έναντι 2,13 εκατ. ευρώ τις 31.12.2016. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία αύξησαν την αξία κτήσης τους το 2017 κατά 0,21 εκατ. ευρώ, κυρίως για νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα μεταφοράς, έναντι 0,35 εκατ. ευρώ το 2016. Αποτίμησε στην αξία των 11,97 εκατ. ευρώ τις συμμετοχές στις θυγατρικές της.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ανδρ. Αδαμόπουλο X. και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στ. Θ. Θεοδωρόπουλο. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 81 εργαζόμενους, έναντι 77 τις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,19 εκατ. ευρώ, έναντι 2,88 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,40 εκατ. ευρώ (0,575 εκατ. ευρώ το 2016).

Ο όμιλος ΑΝΑΜΕΤ, σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 196,42 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2016 κατά 26,1% (+40,67 εκατ. ευρώ). Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,48 εκατ. ευρώ (+172,2%) και κέρδη προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 1,90 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ύψους 0,10 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 1,92 εκατ. ευρώ το 2016). Οι καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 4,60 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016 ήταν αρνητικές (-10,54 εκατ. ευρώ).

Το 39,1% των εσόδων του (76,88 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 47,9% (94,06 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, 3% (5,78 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, 9,1% (17,85 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην Ασία και το υπόλοιπο 0,9% (1,85 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην Αμερική. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 26,5% (+16,10 εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 25,9% (+24,57 εκατ. ευρώ).

Δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 1,08 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ το 2016). Είχε έσοδα 1,18 εκατ. ευρώ από ρευστοποίηση παγίων.

Στις 31.12.2017 απασχολούσε 196 εργαζόμενους, έναντι 210 τις 31.12.2016. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5,65 εκατ. ευρώ (5,38 εκατ. ευρώ το 2016). Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,49 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ το 2016).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,9%, έναντι 2,4% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 5,5%.

Στις 31.12.2017 το 56,67% των μετοχών της εταιρείας Αναμέτ ανήκε στη Viohalco SA/NV με έδρα το Βέλγιο.

Στις αρχές του 2018 είχε αποφασιστεί η μεταβίβαση της βουλγαρικής θυγατρικής Metalvalius στη συνδεδεμένη βουλγαρική βιομηχανία Sofia Med.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS