inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εκτίναξη τζίρου και κερδών αναμένει το 2018 η ετικετοποιία ΕΤΠΑ PackagingΣημαντικές επενδύσεις, ύψους 1,88 εκατ. ευρώ, υλοποίησε το 2017 η βιομηχανική εταιρεία ΕΤΠΑ Packaging. Οι επενδύσεις αυτές, όπως αναφέρει, θα εκτινάξουν τον τζίρο και τα κέρδη της το 2018 και τα επόμενα χρόνια.

Προχώρησε σε επέκταση του βιομηχανοστασίου της με κόστος 0,50 εκατ. ευρώ. Επίσης, προμηθεύτηκε νέο παραγωγικό εξοπλισμό αξίας 1,20 εκατ. ευρώ με leasing και υλοποίησε άλλες, συναφείς επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης ανανέωσης του συνόλου του hardware που χρησιμοποιεί.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, διαθέτει βιομηχανική μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και είναι η μεγαλύτερη ίσως ελληνική εταιρεία παραγωγής αυτοκόλλητων ετικετών, καθώς και μια από τις σημαντικότερες του τομέα των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΤΠΑ Packaging, η οποία το 2015 απορρόφησε τη θυγατρική της ΕΤΠΑΚΑΤ, παράγει αυτοκόλλητες ετικέτες βασικής συσκευασίας, ετικέτες booklet, πολυεπίπεδες, ασφαλείας και open-close, χωρίς κόλλα σε ρολά, shrinksleeves σε ρολά ή τεμάχια, περιτυλίγματα συσκευασιών, καθώς και καπάκια αλουμινίου και foil αλουμινίου. Η ανάπτυξή της στον ευρύτερο χώρο των τυπωμένων υλικών συσκευασίας άρχισε το 2007. Στις αρχές του 2016, ως αποτέλεσμα μελετών του τμήματος R&D που διαθέτει, παρουσίασε πολύπτυχη ετικέτα με χρυσοτυπία, εντείνοντας την εξειδίκευσή της στις πολύπτυχες ετικέτες.

Διαθέτει βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, που έως το 2011 ανήκαν στη συγγενική, απορροφηθείσα εταιρεία ΕΤΠΑ - Προβολή. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρος και Ρουμανία, όπου συνήθως διατίθεται περί το 10% της ετήσιας παραγωγής. Ηταν η πρώτη ελληνική εταιρεία του τομέα της που έλαβε πιστοποίηση για τη διάθεση προϊόντων συσκευασίας στη γερμανική αγορά. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1982 στην Πάτρα, ως μικρή βιοτεχνία αυτοκόλλητων ετικετών, για να μετεγκατασταθεί το 1992 στο Κρυονέρι Αττικής και να λάβει τη σημερινή εταιρική μορφή της το 2011, κατόπιν συγχώνευσης με τη συγγενική εταιρεία ΕΤΠΑ - Προβολή.

Σύμφωνα με τον 20ό ισολογισμό της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2017 ανήλθαν σε 11,20 εκατ. ευρώ, έναντι 11,61 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας υστέρηση της τάξεως του 3,5% σε ποσοστό ή 0,40 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 92,6% των εσόδων της (10,37 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 7,4% (0,83 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συρρικνώθηκε κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 29,6% από 34,7% το 2016), με συνέπεια να μειωθούν κατά 17,7% (-0,71 εκατ. ευρώ) τα μεικτά κέρδη της, στο επίπεδο των 3,32 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση 30,8% (-0,52 εκατ. ευρώ) και περιορίστηκαν στο επίπεδο των 1,175 εκατ. ευρώ. Ως ποσοστό των πωλήσεων, μειώθηκαν σε 10,5%, από 14,6% το 2016.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,52 εκατ. ευρώ προ αποσβέσεων επιχορηγήσεων (0,50 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,63 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ το 2016).

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,615 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 95,6% (-0,59 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους το αποτέλεσμά της ήταν ζημιές 0,09 εκατ. ευρώ (-0,8% των πωλήσεων), έναντι αντίστοιχων κερδών 0,42 εκατ. ευρώ (+3,6% των πωλήσεων το 2016), δυσμενέστερο κατά 0,50 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,54 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 5,5%, έναντι 8,7% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 9,5%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΕΤΠΑ PACKAGING στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 5,60 εκατ. ευρώ (5,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 26,2% (29,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 21,40 εκατ. ευρώ (19,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (7,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,25 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (8,10 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας επιδείνωση της ρευστότητάς της. Ωστόσο η επιχείρηση συνέχιζε να δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες (0,56 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 0,68 εκατ. ευρώ το 2016). Επίσης,ο βασικός της μέτοχος συνέχιζε να τη στηρίζει, μέσω και εμπράγματης εξασφάλισης ακινήτου του, ύψους 0,96 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,71 εκατ. ευρώ (0,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 15,80 εκατ. ευρώ, έναντι 13,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14,2% (+1,96 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων. Ποσό δανείων ύψους 2,96 εκατ. ευρώ ήταν εγγυημένο σε ποσοστό 80% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,40 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Ιω. Γ. Ντρενογιάννη. της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 129 εργαζόμενους, έναντι 124 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,04 εκατ. ευρώ, έναντι 2,68 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,17 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου), έναντι 1,35 εκατ. ευρώ το 2016. Τα δημοσιευμένα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 9.110 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 18% και έντονη κερδοφορία, έναντι οριακών ζημιών την ίδια χρονική περίοδο του 2017.

Πρόκειται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής νέου επενδυτικού σχεδίου της, που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς της, στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Στις αρχές του 2018 ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Οικονομικών για τις χρήσεις 2014-2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΤΠΑ PACKAGING

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS