inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύει τη λειτουργική κερδοφορία της η βιομηχανία μολύβδου ΑμέκωνΜείωση πωλήσεων άνω του 10% και αρνητικά τελικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων για τρίτο συνεχόμενο έτος, μολονότι ενίσχυσε σημαντικά τη λειτουργική κερδοφορία της, κατέγραψε το 2017 η αχαϊκή βιομηχανία προϊόντων ανακυκλωμένου μολύβδου Αμέκων.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και έχει μακρά δραστηριότητα στην αγορά μολύβδου. Μετεξελίχτηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Νοέμβριο του 2003. Η βιομηχανική μονάδα της έχει παραγωγική δυναμικότητα άνω των 12.000 τόνων και περιλαμβάνει βιομηχανοστάσιο 3.290 τ.μ., επί οικοπέδου 33.240 τ.μ. Δαιτηρεί γραφεία στην Αθήνα και αποθήκες στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Ανακυκλώνει χρησιμοποιημένους συσσωρευτές μολύβδου και δραστηριοποιείται στη δευτερογενή παραγωγή μολύβδου. Τα τελικά προϊόντα που διαθέτει στην αγορά είναι κράματα μολύβδου σε μορφή χελώνας, μολυβδόφυλλα, πρώτη ύλη παραγωγής πολυμερούς προπυλενίου. Επίσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως αναφέρει, θα διαθέτει και σκόνη θειικού νατρίου. Περί το 90% των προϊόντων της διατίθεται συνήθως στις αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΑΜΕΚΩΝ το 2017, ολοκληρώνοντας τη 14η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 16,67 εκατ. ευρώ (-10,6% ή -1,97 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 0,865 εκατ. ευρώ (+79,8% ή +0,38 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,61 εκατ. ευρώ (+122% ή +0,33 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,01 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 0,27 εκατ. ευρώ το 2016).

- Ζημιές προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,29 εκατ. ευρώ το 2016), μειωμένες κατά 72,9%.

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,08 εκατ. ευρώ (ζημιές επίσης 0,29 εκατ. ευρώ το 2016), μειωμένες κατά 72,9%.

Το σύνολο των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 2,6%, από 2,6% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,62 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,07 εκατ. ευρώ (0,025 εκατ. ευρώ το 2016).

Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 0,54 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2016).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 4%, από 1,3% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,5%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 10,585 εκατ. ευρώ (10,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 70,6% (75,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 15 εκατ. ευρώ (14,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,97 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,38 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (1,59 εκατ. ευρώ).

Επίσης, το 2017 ενέταξε στην παραγωγική διαδικασία μηχανολογικό εξοπλισμό και συναφείς πάγιες επενδύσεις 3,44 εκατ. ευρώ, που το 2016 εμφανίζονταν στις προκαταβολές για πάγια και στα πάγια υπό κατασκευή. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, κρατική ενίσχυση 1,67 εκατ. ευρώ, που είχε δοθεί για την υλοποίηση επιχορηγούμενων επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Μαρία Αθυμαρίτου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 49 εργαζόμενους, έναντι 43 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,56 εκατ. ευρώ, έναντι 1,42 εκατ. ευρώ το 2016.

Αναφέρει ότι η χρήση 2018 βαίνει ικανοποιητική.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΜΕΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS