inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη άνω των 1,6 εκατ. ευρώ, το 2017, για τα Πλαστικά Κ. Κοτρώνης«Κατέβασε ταχύτητα» το 2017 η βιομηχανία πλαστικών δοχείων συσκευασίας τροφίμων Πλαστικά Κ. Κοτρώνης, η οποία είχε σημειώσει αύξηση των πωλήσεων άνω του 20% τόσο το 2015 όσο και το 2016. Κατέγραψε και πάλι όμως υψηλή κερδοφορία, αν και μειωμένη λόγω υψηλότερων αποσβέσεων.

Η επιχείρηση έχει εξειδικευτεί στη διακόσμηση των προϊόντων με ετικέτες πολυπροπυλενίου, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία In-Mold-Labelling (IML). Το 2016 είχε δαπανήσει για πάγιες επενδύσεις το ποσό των 3,85 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας, ενώ το 2015 είχε δαπανήσει για τον ίδιο λόγο 3,3 εκατ. περίπου ευρώ, αποσκοπώντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, με τη φιλοδοξία να επεκταθεί εμπορικά σε χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Ηδη εξάγει προϊόντα της στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία και Καναδάς.

Τα Πλαστικά Κ. Κοτρώνης εδρεύουν και διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους, με καλυμμένη επιφάνεια 7.675 τ.μ., στα Μαλάματα του Δήμου Ευπαλίου, στον νομό Φωκίδας. Η δραστηριότητά τους ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες. Απέκτησαν τις σύγχρονες εγκαταστάσεις τους το 1995 και έλαβαν την τωρινή νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας τον Οκτώβριο του 1999. Παράγουν πλαστικά δοχεία και πώματα κατάλληλα για τη συσκευασία τροφίμων, σε ευρεία ποικιλία, περιλαμβάνοντας δίσκους, κουβάδες, δοχεία και άλλα προϊόντα κατά παραγγελία, με ή χωρίς ετικέτα. Εχουν μακρά πείρα στη χρήση μηχανών χύτευσης υπό πίεση (injection molding) και κατασκευάζουν δικά τους καλούπια χύτευσης στο μηχανουργείο τους. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φωκίδας.

Το 2017, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της ως Α.Ε., η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 15,94 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,6% ή 0,56 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Συγχρόνως, βελτίωσε το μεικτό της περιθώριο (29,6% το 2017, από 28,8% το 2016), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 4,71 εκατ. ευρώ, με ποσοστιαία αύξηση 6,3% (+0,56 εκατ. ευρώ).

Το 95,35% των εσόδων της (15,20 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,65% (0,74 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 3,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2016 κατά 1,6% (-0,06 εκατ. ευρώ), λόγω σημαντικής αύξησης των δαπανών διάθεσης και διοίκησης.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,31 εκατ. ευρώ (1,04 εκατ. ευρώ) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,30 εκατ. ευρώ (0,385 εκατ. ευρώ το 2016).

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 2,25 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,50 εκατ. ευρώ το 2016 (-10%), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 1,61 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,025 εκατ. ευρώ το 2016 (-20,5%), καθώς αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,5% και 13,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,1% και τα καθαρά κέρδη το 10,1%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 3,56 εκατ. ευρώ (3,54 εκατ. ευρώ το 2016). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 18,1%, αντί 18,9% το 2016, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 21,35 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,8%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014. Η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση ορισμένων κονδυλίων της χρήσης 2016.

Στις 31.12.2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,01 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,47 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (5,54 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,21 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 9,41 εκατ. ευρώ, έναντι 9,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,2% (-0,21 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 5,93 εκατ. ευρώ, έναντι 6,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 10,2% (-0,67 εκατ. ευρώ), ενώ υπήρχαν και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Για εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας είχε παράσχει εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτου της.

Επίσης, στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 11,94 εκατ. ευρώ (11,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 7,31 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 55,9% (53,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 10,96 εκατ. ευρώ (8,87 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), καθώς εντάχθηκαν στην παραγωγική διαδικασία επενδύσεις ύψους 3,61 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Κ. Κοτρώνη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αυγ. Κ. Κοτρώνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 137 εργαζομένους, έναντι 128 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,31 εκατ. ευρώ, έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2016. Επιπλέον, για αμοιβές μελών της διοίκησης διέθεσε 0,14 εκατ. ευρώ (επίσης 0,14 εκατ. ευρώ το 2016). Στους μετόχους της διέθεσε από τα κέρδη της χρήσης 2016 μέρισμα 0,81 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2017 διαθέτει μέρισμα επίσης 0,81 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 28.195 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ύψους 16.430 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Συνεχίζει να σχεδιάζει νέα προϊόντα και να βελτιώνει τα υπάρχοντα προϊόντα της, αποβλέποντας στην ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά συσκευασίας τροφίμων και στην εμπορική επέκτασή της σε περισσότερες αγορές του εξωτερικού.

Στα μέσα του 2018 προωθούσε την έκδοση ομολογιακού δανείου, μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS